Anskaffelsesprosessen steg for steg

Evaluering av tildelingskriterier - faglig fordypning

Dersom du er særlig interessert i temaet evaluering av tilbud og evalueringsmodeller, så har vi samlet et knippe artikler og lenker for deg som ønsker å fordype deg i temaet.

Lenker om temaet evalueringsmodell

De artiklene vi har henvist til er også brukt som bakgrunnsstoff for flere av anbefalingene som gis på våre sine sider. I listen under er det en lenke til selve fagstoffet, og vi har i tillegg lagt til en kort beskrivelse av innholdet.

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling. En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling - Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie:2004:1. Skrevet av Anders Lunander og Arne Andersson, 2004.

Rapporten gir en oversikt over og analyserer ulike måter å evaluere tilbud på i svensk offentlig sektor. I analysen tar forfatterne utgangspunkt i beslutningstakers rasjonelle komponenter innen mikroøkonomi. Det juridiske aspektet har ikke stort fokus. Rapporten tar for seg auksjons- og spillteori og setter disse opp mot offentlige anskaffelser. Den går også inn på kvalitetsbegrepet og hvordan det skal måles.

Oslo kommunes veileder i utforming og evaluering av tildelingskriterier
pdf 523.45 KB

Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten, 2008.

Praktisk verktøy for innkjøpere ved utforming og tildelingskriterier. Anbefaler en hybridmodell som er en type poengsetting av pris og som de mener tar høyde for strategisk prising.

Tender Evaluation and Award Methodologies in Public Procurement. Mats A. Bergman og Sofia Lundberg, mai 2011.

Artikkelen gir et teoretisk rammeverk for de vanligste evalueringsmodellene i offentlig sektor (EU). Den nevner fordeler og svakheter ved disse evalueringsmodellene, og retter særlig kritikk mot den mest vanlige modellen poengsetting av pris. Forfatterne hevder at poengsetting av pris ikke er transparent og mener den er særlig utsatt for strategisk manipulasjon. De mener at prissetting av kvalitet og lavest pris der kostnaden på kvalitet er kjent er de beste evalueringsmodellene.

The pivotal nature of award methods in green public procurement. Sofia Lundberg og Per-Olov Marklund i Environmental Economics, Volume 2, Issue 3, 2011.

Artikkelen handler om de samme utfordringene med poengsetting av pris som de andre svenske artiklene, men med "miljøbriller". Fokus på utfordringene ved å etterspørre miljø som en kvalitetsegenskap.

Danske KOFA (Klagenævnet for udbud) avviste i 2012 bruken en spesifikk modell av typen Poengsetting av pris. Denne artikkelen er et forsøk på å gi en oversikt over de begrensninger og muligheter som finnes for innkjøpere i evaluering og generelt ved offentlige anskaffelser. Rapporten viser på en enkel måte hvorfor relative poengmodeller i noen tilfeller kan gi feilaktig utslag. De går langt i å anbefale at innkjøper ikke informerer om evalueringsmodellen før etter selve tilbudsevalueringen er utført.

Veiledningen gir en oversikt over krav og prinsipper for bruk av evalueringsmodeller og beskriver fire anbefalte modeller. Veledning fokuserer særlig på de tilfeller hvor oppdragsgiver bruker tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Veledningen er derfor relevant for oppdragsgivere som ønsker å evaluere både pris og kvalitet.

Det er også utarbeidet en modell i Excel basert på de modellene som er beskrevet i veieldningen. 

Noen begreper med forklaring og oversettelse

Evalueringsmodell

Modell/beregningsmetode for å sammenligne og evaluere tilbud. Kalles også poengmodeller, prismodeller, tildelingsmodeller, vektingsmodeller mv.

Engelsk: Scoring rules, award methods 

Tildelingskriterium

De kriterier som skal vektlegges ved vurderingen av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige.

Dansk: Underkriterium

Underkriterium

Mer detaljert angivelse av hva oppdragsgiver legger vekt på ved det enkelte tildelingskriterium. Dette kan også gjøres som prosatekst. Begrepet underkriterium bruker gjerne når man mer punktvis gir en slik beskrivelse.

Dansk: Delkriterium

Endogen

Variabler som bestemmes innenfor en modell. Endogene evalueringsmodeller regner poeng ut fra forhold til en faktor blant de mottatte tilbudene, for eksempel tilbudet med lavest pris.

Eksogen

Variabler som bestemmes utenfor en modell. En eksogen evalueringsmodell benytter eksterne faktorer i beregningen av poeng, for eksempel en fast referansepris. 

Oppdatert: 2. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord