Tilbud steg for steg (leverandører)

Sett deg inn i lover og regler, mulighetene for dialog

Hvilken informasjon gir oppdragsgiver om den fremtidige anskaffelsen? Hvordan bruker oppdragsgiver informasjon som er gitt fra leverandører i forberedelsen til konkurransen?

Hva sier loven om dialog?

Det finnes ingen lovregulert begrensning for dialog før kunngjøring av en konkurranse. Det loven derimot regulerer, er hvordan man benytter seg av den informasjonen som er fremkommet under selve dialogen. 

Informasjon som gis i en-til-en møter er beskyttet av taushetsplikten og kan ikke gis videre. Oppdragsgiver kan imidlertid på forhånd ha orientert om at informasjon som gis, kan bli brukt i anonymisert form. Hvis dere er redde for å miste konkurransefortrinn ved å fortelle kunden om nye løsninger, er det derfor viktig å informere oppdragsgiveren om at dere ønsker at dette er taushetsbelagt. Det kan derfor også være nyttig å be om en-til-en møter hvis du ikke vil avsløre mulige forretningshemmeligheter under større markedskonferanser.

Alle potensielle tilbydere skal behandles likt og ha tilgang til samme informasjon i en konkurranse. Oppdragsgiver må derfor alltid sikre at all nødvendig informasjon er med i konkurransedokumentene. Oppdragsgiver har også plikt til å ikke legge til premisser og krav som begrenser vekk fra reell konkurranse.

Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.

En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Det finnes ulike konkurranseformer med ulike regler. Gjør deg kjent med reglene, de er til for å skape trygghet for gode prosesser.

Gjennomføring av offentlige anskaffelser er regulert i Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser. Husk at de grunnleggende prinsipper i offentlige anskaffelser i §4 i Lov om offentlige anskaffelser (LOA) alltid må respekteres.

Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord