Kapittel

Veileder om nye klima- og miljøkrav

DFØ har utarbeidet et førsteutkast til veileder om de nye reglene om 30 % vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

Veilederens innhold

 • Hoveddokument, inkludert vedlegg 1–3:
  • Vedlegg 1: Ivaretakelse av 30 % vekting ved bruk av modellen prissetting av kvalitet
  • Vedlegg 2: DFØs høyrisikoliste for klima- og miljøbelastning i anskaffelser 
  • Vedlegg 3: Slik har DFØ jobbet med utvikling av veilederen 
 • Vedlegg 4: Verktøy til bruk sammen med vedlegg 1
 • Vedlegg 5: Utkast til nye tildelingskriterier

Endelig versjon av veilederen blir publisert på anskaffelser.no i uke 50.

Last ned utkastet

Hoveddokument: Utkast til innspillsrunde – Veileder nye miljøkrav
docx 1.08 MB

Inkludert vedlegg 1–3

Vedlegg 4: Verktøy til bruk sammen med vedlegg 1
xlsx 28.94 KB
Vedlegg 5: Utkast til tildelingskriterier
docx 123.09 KB

Svar på noen generelle spørsmål knyttet til endringene

Hva er de nye reglene?

Fra og med 1. januar 2024 vil en ny endringsforskrift skjerpe kravene for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Formålet med de skjerpede kravene er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum tretti prosent. Forskriftendringene åpner for at det unntaksvis kan stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Disse kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, noe som også må begrunnes i anskaffelsesdokumentene.   

Fra når gjelder reglene?

Endringene trer i kraft 1. januar 2024. Dette vil si at anskaffelser som kunngjøres på Doffin fra og med denne datoen, omfattes av de nye reglene. Tilsvarende gjelder for anskaffelser hvor det foretas en frivillig kunngjøring, eller hvor det sendes invitasjon eller direkte henvendelse til leverandører fra og med 1. januar 2024.

For hvilke anskaffelser gjelder endringene?

Forskriften gjør endringer i nåværende bestemmelser om minimering av miljøbelastning i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Dermed vil anskaffelser som reguleres av alle disse tre forskriftene, påvirkes.

De nye reglene medfører endringer for alle anskaffelser med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva.1 For anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften gjelder dette anskaffelser av vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, eller gjennomføring av plan- og designkonkurranser, og for konsesjonskontraktforskriften gjelder det konsesjonskontrakter om tjenester eller bygge- og anleggsarbeider.2

Den nye miljøbestemmelsen inneholder forskjellige regler som kommer til anvendelse på de forskjellige delene av regelverket.

Kan vekting av klima- og miljøhensyn og bruken av klima- og miljøkrav kombineres?

Oppdragsgiver står fritt til å kombinere bruken av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen så lenge de øvrige forpliktelsene er oppfylt. Det vil være mulig for oppdragsgiver å stille klima- og miljøkrav i tillegg til å vekte klima- og miljøhensyn med 30 % i tildelingskriteriene. De nye reglene åpner derimot i utgangspunktet ikke opp for at klima- og miljøkrav kan kombineres med vekting av klima- og miljøhensyn i tildelingskriterier med lavere vekting enn 30 %. Det er bare mulig der unntakskravet om at bruk av klima- og miljøkrav vil gi en bedre klima- og miljøeffekt er oppfylt. For eksempel kan oppdragsgiver vekte miljø 10 %, dersom det samtidig stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen som gir en bedre klima- og miljøeffekt enn tildelingskriterier.  


1 Anskaffelsesloven § 2

2 Anskaffelsesforskriften § 1-1, forsyningsforskriften § 1-1 og konsesjonskontraktforskriften § 1-1

Oppdatert: 23. november 2023

Kontakt

Sparretelefonen
 • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
 • telefon 404 34 830

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.