Sosialt ansvar - menneskerettigheter i anskaffelser

En stor andel produkter som er anskaffet av norske offentlige virksomheter blir produsert i lavkostland. Dette bidrar til økonomisk vekst, arbeidsmuligheter og utvikling. I mange land er det imidlertid dokumentert høy risiko for at varen er produsert under forhold som bryter med internasjonale konvensjoner.

Statens kjøpermakt og menneskerettigheter

Alle mennesker har universelle rettigheter, uavhengig av hvor i verden de bor. Med et forbruk på over 550 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påvirke leverandører og markeder i en bærekraftig retning. Offentlige virksomheter har et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en god og ansvarlig måte, og bør være bevisst på at de må undersøke at varene de kjøper har vært ansvarlig produsert. De bør også være bevisst på at lave priser ikke nødvendigvis gir et godt innkjøp. Og at lave priser i praksis kan føre til at menneskerettigheter brytes i produksjonen. Videre er det lovpålagt å ha rutiner for å fremme grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser av høyrisikoprodukter. 

Krav til egnede rutiner for å fremme grunnleggende menneskerettigheter

§ 5 i loven om offentlige anskaffelser sier at offentlige oppdragsgivere «skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter». Du kan lese mer om hva som ligger i lovkravet på siden "Egnede rutiner - krav til å fremme grunnleggende menneskerettigheter". For varer tilvirket i Norge blir disse hensyn ivaretatt gjennom annen lovgivning.

Omdømme og troverdighet

Undersøkelser viser en bred konsensus i det norske samfunnet om at staten må ta mer sosialt ansvar. Nesten to av tre nordmenn mener det offentlige har et stort ansvar for å begrense risikoen for uforsvarlige arbeidsforhold der importerte varer produseres. Risikoen for å ikke møte samfunnets forventinger er derfor betydelig dersom man ikke kontrollerer at leverandører har gjennomføret aktsomhetsvurderinger og implementert retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden. Manglende oppfølging av sosialt ansvar kan derfor også, ved siden av brudd på § 5 i LOA, innebære en stor omdømmerisiko for offentlige virksomheter.

Internasjonale føringer

Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen (ILO) er FNs særorganisasjon for arbeidslivet. ILO jobber for å bedre arbeidsforhold, arbeidsmuligheter og levevilkår for arbeidere over hele verden. ILO har definert fire områder som særlig viktige. Disse kjernekonvensjoner omhandler:

  • forbud mot barnearbeid
  • forbud mot diskriminering
  • forbud mot tvangsarbeid
  • organisasjonsfrihet

 ILO kjernekonvensjonene gjelder for alle medlemsland i ILO uavhengig av om de har ratifisert konvensjonene.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), enstemmig vedtatt i FNs Menneskerettighetsråd i juni 2011, omtaler forholdet mellom offentlige anskaffelser og menneskerettigheter. Artikkel 6 fastslår at staten bør promotere respekt for menneskerettigheter hos bedrifter som de har kommersielle transaksjoner med, ikke minst gjennom anskaffelser. Dette gir en unik mulighet til å fremme respekt for menneskerettighetene hos leverandører som offentlig sektor handler med. I utgangspunktet gjelder statens ansvar for å beskytte menneskerettigheter på eget territorium. Det har imidlertid vokst fram en internasjonal konsensus om et videre ansvar, noe som fremgår av Norges nasjonale handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Stor innkjøpsmakt - store muligheter å fremme gode arbeidsforhold

Dessverre er slavearbeid, barnearbeid, forbud mot faglig organisering og andre kritikkverdige arbeidsforhold systematisk dokumentert av FN organisasjoner som ILO og OHCHR i leverandørkjeder til for eksempel tekstil og klær, IKT, bygg- og anleggsmaterialer og kontorrekvisita.

Når det offentlige kjøper inn såkalte høyrisikoprodukter, er det forventet at vi stiller krav til at disse skal være produsert på en ansvarlig måte, altså uten brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

høyrisikolisten finner du informasjon om produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Høyrisikolisten er ikke uttømmende, men et hjelpemiddel når dere skal avgjøre om dette er en anskaffelse hvor det er behov for sosiale kontraktsvilkår.

DFØ har sammen med Etisk Handel Norge utviklet etiske kontraktsvilkår som bør brukes i anskaffelser av høyrisikoprodukter. Kontraktsvilkårene forplikter leverandøren og dens underleverandører om at varene skal være produsert i samsvar med ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og arbeidsmiljølovgivningen i produksjonslandet. Metoden det vises til i kontraktsvilkårene kalles aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er en internasjonalt anerkjent metode utviklet av OECD som går ut på at bedriftene skal gå gjennom sin egen virksomhet, underleverandører og forretningsforbindelser med henblikk på å kartlegge negativ påvirkning og skade på arbeidstaker- og menneskerettigheter, miljø og å unngå korrupsjon og smøring.

I tillegg til de etiske kontraktsvilkårene, kan du vurdere å bruke krav i kravspesifikasjon, kvalifikasjonskrav eller eventuelt tildelingskriterier for å fremme sosialt ansvarlig produksjon. Se mer om dette under «egnede rutiner - menneskerettigheter».

Bli med på webinar og nettverksmøter om menneskerettigheter i offentlige anskaffelser

Vi tilbyr webinarer og nettverksmøter for deg som er interessert av å lære mer-, stille spørsmål og diskutere hvordan du kan gjennomføre offentlige anskaffelser med fokus på grunnleggende menneskerettigheter. 

Send oss en epost om du vil du få informasjon om webinarene eller delta på nettverksmøtene: samfunnsansvar@dfo.no På webinarene har vi ikke noen maksgrense for antall deltakere. Ved stor pågang i påmeldingen til nettverksmøtene prioriteres innkjøpssjefer og fagansvarlige for sosialt ansvar i de større offentlige virksomhetene. Du finner oss også på LinkedIn under Nettverk for samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser: https://www.linkedin.com/groups/8301002/

Relaterte verktøy

Analyseverktøy

Mer innhold på anskaffelser.no

Eksterne nettsider

Oppdatert: 25. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord