Omsorgsboliger med høye miljøambisjoner i Horten (2019)

Nye omsorgsboliger i Horten bidro til store klimagassreduksjoner ved å fokusere på bruk av massivtre og fossilfri byggeplass. Dette er et pilotprosjekt for å teste ut DFØs miljøkriterier for nye bygg.

Kilde: DFØ

Bakgrunn og utgangspunkt

Horten kommune har oppført 8 samlokaliserte leiligheter ved Bakkeåsen i Åsgårdstrand. Omsorgsboligene, med et totalt bruttoareal på 1.200 m2, ble bygd for unge personer med psykisk utviklingshemming. Kommunen hadde fra start av høye miljøambisjoner basert på den lokale klima- og energiplanen. Horten fikk klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å redusere utslipp ved bruk av massivtre og fossilfri byggeplass.

Nye løsninger

Prosjektet har vært pilot for DFØs kriterieveviser for bærekraftige offentlige bygganskaffelser, og har brukt de følgende kravspesifikasjonene:

  • Utslippsreduksjon fra byggeplass 
  • Klimagassberegning for bygget
  • Unngå bruk av tropisk trevirke
  • Åpen overvannshåndtering.

I tillegg ble det arrangert en dialogkonferanse med markedet i tidligfasen av prosjektet, i oktober 2018. Den bidro til å øke interessen hos leverandørene for å fremme nye tekniske løsninger for fossilfri byggeplass og bruk av massivtre. Dette er det første prosjektet av sitt slag for Horten.

Resultater

Bruk av biodrivstoff for gravemaskiner på byggeplassen har redusert klimagassutslippene med 95 %, sammenlignet med bruk av vanlig diesel. Det vil si en utslippsreduksjon på 13,6 tonn CO2-ekvivalenter   sammenlignet med bruk av vanlig diesel (14,3 tonn CO2-ekv). Beregningene er gjort i henhold til Miljødirektoratets regneark som omfatter scope 1-utslipp (direkteutslipp). For biodrivstoff regnes CO2-utslipp som nettopp nullutslipp, uten å skille på avansert eller konvensjonelt biodrivstoff. Biodrivstoffet som ble brukt er HVO100, som er sertifisert palmeoljefritt. Det er tilnærmet ingen driftsforskjell på maskinene i forhold til om de hadde gått på diesel. Drivstoffbruket, totalt 5.730 liter, ble målt på tanken på byggeplassen av entreprenøren, og ikke direkte på de ulike anleggsmaskinene. Vibroplater og en liten hjullaster er de eneste maskinene som brukte vanlig diesel. I tillegg ble tørkingen av bygget utført med strøm.

Sammenlignet med et referansebygg har klimagassutslippene fra omsorgsboligene blitt redusert med 33,5 %. Bare på materialer er reduksjonen på ca.60 %. Over en 60 års periode, er utslippene på 209 kg CO2-ekv/m2 for bygningen «som bygget». Referansebyggets utslipp for den samme perioden er 440 kg CO2-ekv/m2.

Reduksjonen i utslippene ligger hovedsakelig i materialbruk, spesielt med bruk av massivtre for alle klimavegger (yttervegger). Noe som både gir lave klimagassutslipp og samtidig forkorter montasjetid på byggeplass, slik at man raskere får et tett bygg. For alle plasstøpte konstruksjoner ble det brukt lavkarbonbetong klasse B.

Beregningen er utført i henhold til den norske standarden NS 3720, metode for klimagassberegninger for bygninger.

Kravet «unngå bruk av tropiske tre» ble oppfylt med massivtre, levert av den norske leverandøren Termowood i Hurdal. 

I FNs klimapanel sin rapport fra sommeren 2021 ble det pekt på at det kommer til å bli mer regn og ekstremnedbør i årene som kommer, og at klimatilpasning er viktig for å forhindre skader. Overvannshåndtering er et viktig tiltak for å sikre at byggene og området vil håndtere et våtere klima. Til tross for vanskelige grunnforhold med dårlig infiltrasjon, ble det foreslått fra entreprenøren å bygge opp et regnbed fylt med pukk og stein på vestsiden av bygningen. Dette gir stor kapasitet for å drenere på egen tomt. Det betyr at vann fra tak og åpne plasser ikke vil overbelaste det kommunale avløpsnettet, men ledes mot nedsenkede naturlige anlagte beplantede bassenger.

Suksessfaktor 

Suksessfaktorene for prosjektet har vært en tydelig bestilling fra beslutningstakere om miljøambisjonen, miljøfaglig kompetanse i kommunen for å følge det opp i tett samarbeid med DFØ, samt en god involvering av markedet gjennom en dialogkonferanse tidlig i fasen.

Kontaktperson i Horten kommune

Andreas Støle, Prosjektleder

Tlf: 48207456

andreas.stole@horten.kommune.no

 

Oppdatert: 8. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord