Plan- og designkonkurranse

Plan- og designkonkurranser brukes i situasjoner hvor du har behov for å ta frem en plan, et konsept eller design. Prosedyren kan kun brukes ved kjøp av tjenesteytelser.

Hva er en plan- og designkonkurranse?

Plan- og designkonkurranser brukes ofte tidlig i utviklingsprosessen, når du vet lite om hvordan behovet kunne blitt løst. Planer, konsepter eller design som tas frem i plan- og designkonkurransen vil være startpunktet på ulike fremgangsmåter for å utvikle den endelige løsningen på en problemstilling.

I en plan- og designkonkurranse kan det kåres en eller flere vinnere. Hvis budsjettet tillater det, er det ofte en fordel å kåre flere vinnere. Din virksomhet får da muligheten til å videreutvikle ulike alternative løsningsforslag, og sammenligne disse opp mot hverandre.

Et eksempel på plan- og designkonkurranser er vannverket Bergen Vann KF som brukte det for å ta frem nye forslag til behovet for å rengjøre tunnelbasseng av drikkevann. Løsningene de hadde var kostbare og farlige for mannskapene. Gjennom en plan- og designkonkurranse kom det forslag om en ubemannet robot for å utføre renholdet. Bergen Vann KF har tatt forslaget videre med sikte på å få utviklet løsningen.

Et annet eksempel er Direktoratet for byggkvalitet som gjennom en plan- og designkonkurranse ville stimulere til fremtidsrettede webløsninger for enkle byggesaker - "ByggLett". Flere av de innovative løsningeforslagene som kom frem bygger de nå videre på.   

Hvordan gjennomføres en plan- og designkonkurranse?

Når du gjennomfører en plan- og designkonkurranse skal konkurransegrunnlaget inneholde reglene for hvordan konkurransen skal gjennomføres. Konkurransegrunnlaget trenger ikke inneholde detaljerte spesifikasjoner.

En plan- og designkonkurranse kan være åpen, eller for et begrenset antall leverandører. Antallet som inviteres må være stort nok til å sikre en reell konkurranse.

Dersom du velger å begrense konkurransen, må utvelgelseskriteriene være tydelige og ikke-diskriminerende. Du kan for eksempel ikke nekte noen å delta på grunnlag av nasjonalitet eller manglende lokal tilhørighet.

Juryen i en plan- og designkonkurranse

Hvilken plan, hvilket design eller konsept som vinner, skal avgjøres av en uavhengig jury. Juryen skal vurdere løsningsforslagene kun basert på kriteriene i konkurransegrunnlaget. Den skal altså ikke ta hensyn til annen informasjon som den eventuelt har eller får underveis i prosessen. 

Hvem som deltar i juryen har stor betydning for sluttresultatet. Prøv derfor å inkludere et bredt utvalg av de faggrupper som vil ha noe å gjøre med det endelige produktet/løsningen.

Dialog mellom jury og leverandører

I gjennomføringen av en plan- og designkonkurranse skal løsningsforslagene anonymiseres. Dette betyr at den person som registerer og anonymiserer innkomne forslag, ikke kan delta i juryen.

Selv om løsningsforslagene er anonyme, vil det være mulig for juryen å stille avklaringsspørsmål til deltakende leverandører. For å sikre anonymitet skal dialogen skje skriftlig. Det er altså ikke mulig å gjennomføre fysiske møter mellom juryen og leverandørene.

Veien videre etter gjennomført konkurranse

De vinnende konseptene i en plan- og designkonkurranse, må normalt testes ut i praksis. Dette kan for eksempel skje gjennom å utvikle prototyper eller å teste ut idéer og løsningsforslag mot ulike brukergrupper.

I flere av de piloter som har blitt gjennomført i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling har den videre utviklingen blitt finansiert av ordningen Innovasjonskontrakter fra Innovasjon Norge. Et eksempel på dette er prosjektet som det interkommunale vann- og avløpstjenesteselskapet HIAS IKS gjennomførte. De ville stimulere markedet til å finne løsninger som gjør det mulig å utnytte energien fra biogassen som renseprosesser ved anleggene produserer. Energinøytrale rensenalegg er en mulighet hvis det utvikles teknologi som passer til småskala anlegg og HIAS tok rollen som pådriver/krevende kunde for å få dette til å skje. Sammen med leverandøren for et av løsningskonseptene tok de utviklingen videre med finansiering fra Innovasjon Norge.

Plan- og designkonkurranse - illustrasjon av prosessen

Oppdatert: 14. april 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord