Universell utforming – krav i offentlege anskaffingar

Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av omgjevnadene for å fremme like moglegheiter for alle personar i samfunnet. Anskaffingslova krev at ein skal ta omsyn til universell utforming ved anskaffingar.

Ved offentlege anskaffingar har du plikt til å ta omsyn til universell utforming for ytingar som skal brukast av personar, anten allment eller tilsette hos oppdragsgivar, med mindre det er særlege grunnar til unntak.

Dette kan du gjere gjennom

  • utforming av kravspesifikasjon ved å vise til relevante lov- og forskriftsbestemmingar
  • krav til tilbydar sine kvalifikasjonar ved å krevje at det vert lagt fram attestar som viser at tilbydar oppfyller kvalitetssikringsstandardar om universell utforming

Viss plikta er regulert i lov eller forskrift, skal du vise til denne.

Generelt om krav og lenke til regelverk som omhandlar universell utforming, finn du på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider.

IKT

Sjå universell utforming i anskaffelser av IT. Hovudregelen er at IKT-løysinger skal vere universelt utforma.

Bygg- og anlegg

Regelverket for bygg som handlar om krav til universell utforming: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova). Lova set krav til medverknad, kontroll og tilsyn. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i føremålsparagrafen i lova (§1-1).

Loven vert utdjupa i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) (TEK 17). Tilgjenge og universell utforming er tatt inn i fleire kapittel, til dømes når det gjeld uteareal, tilkomst, inngangsparti, planløysing og utforming av rom i byggverk (DiBK).

Sjå meir om universell utforming og planlegging etter plan- og bygningslova på nettsidene til regjeringa.

Standardar

Les om standardar for universell utforming på Standard Norges nettsider.

Oppdatert: 4. juli 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.