Krav til digitalisering i offentleg regelverk

Sentrale føresegner i regelverket om offentlege anskaffingar om elektronisk konkurransegjennomføring.

Elektronisk konkurransegjennomføring

 • Krav om gratis, direkte og uavgrensa elektronisk tilgang til konkurransegrunnlag i anskaffingar omfatta av del III i forskrifta. Kravet vil bli varetatt dersom heile konkurransegrunnlaget er publisert på Doffin, eller ved ei lenke til KGV der heile konkurransegrunnlaget er tilgjengeleg for nedlasting utan noko krav til registrering av opplysningar om leverandøren. Dette blir omtalt i kapittel 19.4 i Nærings-og fiskeridepartementets rettleiar om offentlege anskaffingar.
 • Krav om elektronisk kommunikasjon i tilbodsfasen i anskaffingar omfatta av både del II og III i forskrifta. Kravet om elektronisk tilbodsinnlevering ligg i føresegnene om elektronisk kommunikasjon i FOA § 22. Skriftleg elektronisk kommunikasjon er hovudregelen, og forskrifta presiserer at munnleg kommunikasjon ikkje kan nyttast for:
  • Utveksling av anskaffelsesdokumenta
  • Førespurnad om deltaking i konkurranse
  • Stadfesting av interesse og tilbod

 • Oppdragsgivar kan krevje eller tillate elektroniske katalogar i tilbodet eller førespurnaden om deltaking, og katalogane kan bli fulgt av andre dokument. Gjenopning av konkurranse om ein bestemt kontrakt basert på ein inngått rammeavtale kan gjerast på grunnlag av oppdaterte katalogar. Elektroniske katalogar er omtalte i FOA § 27-1.

 • Forenkla prosedyre for dynamiske innkjøpsordningar. Ordninga er ein fullt ut elektronisk prosess der all kommunikasjon blir gjennomført etter reglane i FOA § 22. I §§ 26-4 til 26-7 er etablering og opptak av ordninga beskrive, og i tillegg korleis anskaffingar under ei ordning skal gjennomførast. 

 • Føresegner om identifisering og elektroniske signaturar.
  § 22-5 omtaler korleis ein eventuelt kan stille krav om at leverandøren identifiserer seg. Vidare blir det presisert når avanserte elektroniske signaturar skal godtakast.

 • Sikkerheitskrav. Det blir stilt krav til sporing av aktivitet og transaksjonar og sikker transport og oppbevaring av elektroniske dokument (FOA § 22).

Elektronisk faktura og betaling

Frå 1. april 2019 er dette obligatorisk:

 • Offentlege verksemder må vere i stand til å motta elektronisk faktura eller kreditnota i Elektronisk handelsformat versjon 3.0 (EHF Fakturering 3.0).
 • Leverandørar av varer og tenester som sender elektronisk faktura eller kreditnota til offentlige verksemder, må gjere det på Elektronisk handelsformat versjon 3.0 (EHF Fakturering 3.0)
 • Offentlege verksemder må være i stand til å motta elektronisk faktura eller kreditnota fra utanlandske leverandørar på PEPPOL BIS Billing 3.0.
 • Utanlandske leverandørar av varer og tenester som sender elektronisk faktura eller kreditnota til offentlege verksemder, må gjere det på PEPPOL BIS Billing 3.0.

Krava er i samsvar med

Kontakt

For tekniske spørsmål

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Oppdatert: 7. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.