Samfunnsansvar og ledelse

Hvordan innkjøpsledelse kan ha et strategisk fokus på klima og miljø, sosialt ansvar og arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser.

Klima og miljø

Alle virksomheter skal etablere rutiner for god anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøbelastningen og fremmer klimavennlige løsninger. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiver tar hensyn til livssykluskostnader.

Som innkjøpsleder må du sørge for at rutinene forankres i styrende dokumenter i virksomheten, som klima- og miljøplaner og anskaffelsesstrategi. Rutinene bør vise hvilke aktiviteter, vurderinger og beslutninger som skal gjennomføres. Typisk vil en av rutinene være å foreta en risikovurdering av miljøbelastningen for planlagte anskaffelser.

Grunnleggende menneskerettigheter

Anskaffelsesloven § 5 pålegger offentlige oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser dersom det er risiko for brudd på slike rettigheter.

Som innkjøpsleder må du sørge for at kravet til egnede rutiner forankres internt i virksomheten.

Lov om offentlige anskaffelser § 5

Rutinene skal gjelde anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Leverandørene kan få prøvd rettslig om oppdragsgiveren har slike rutiner, og om rutinene har vært fulgt i anskaffelsen. Vi anbefaler at virksomheten innarbeider dette som et delmål i anskaffelsesstrategien.

Vi har utarbeidet veiledning og maler for anskaffelsesstrategier. Disse inneholder konkrete råd og anbefalinger om hvordan din virksomhet kan gjøre samfunnsansvar til en del av strategien. Les mer og se mal for anskaffelsesstrategi.

Anskaffelsesstrategier med delmål om etisk handel/ivaretakelse av menneskerettigheter

Det finnes flere offentlige virksomheter som allerede har nedfelt ivaretakelse av menneskerettigheter i virksomhetens anskaffelsesstrategi. Nedenfor ser du eksempler på anskaffelsesstrategier der det å stille krav om sosialt ansvar / etisk handel er et tema, del av et mål, eget mål eller lignende: 

Se egnede rutiner - krav til å fremme grunnleggende menneskerettigheter.

Rapporter om arbeidet med sosialt ansvar

Du kan rapportere om arbeidet med sosialt ansvarlige anskaffelser som en enkeltstående rapport, eller som en integrert del av virksomhetens generelle årsrapport.

Dersom virksomheten er medlem av en organisasjon (for eksempel, Etisk Handel Norge eller Global Compact) er årlig rapportering av sosialt ansvar en del av medlemskapet.

Fordeler ved å rapportere

For virksomheter som ikke har krav til ekstern rapportering anbefaler DFØ likevel å kommunisere om dette arbeidet.

Ved å sammenstille en årlig rapport får virksomheten kommunisert resultat og mål, både internt og til eksterne interessenter. Gjennom ekstern rapportering vil leverandørmarkedet bli informert om kravene, og bli stimulert til å vektlegge leverandørkjedestyring.

Å rapportere om arbeidet med sosialt ansvar viser også at virksomheten er opptatt av og jobber med samfunnsansvar. Dette kan ha positiv betydning for virksomhetens omdømme.

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Vi rår til at arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping blir fastankra hjå leiinga i verksemda og omtalast i relevante strategidokument. Eit slikt dokument kan til dømes vere innkjøpsstrategien (anskaffelsesstrategien).

Det er også mogleg å dedikere ein eigen strategi til kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Strategidokumentet, enten anskaffelsesstrategien eller ein eigen strategi som spesifikt omhandlar arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, bør svare på følgjande:

Ambisjonsnivå

Er dette eit nytt felt for dykk kan det til dømes veljast ut særlege risikoområde verksemda di vil starte med å følgje opp grundigare.

Kompetansebygging 

Er det behov for kompetansebygging hjå dei som skal arbeide med dette? Kvar skal den kompetansen i så fall hentast frå?

Rolleavklaring

Kven skal ha ansvar for kva?

Kapasitet

Har arbeidet mot sosial dumping ved innkjøp noko å seie for kapasiteten på andre område?

Intern informasjon

Er det behov for intern informasjon til alle i verksemda? Det kan gje arbeidet eit løft, men som minimum bør alle som kjøper inn og/eller følgjer opp avtalar vere informerte.

Rapportering

Korleis skal ein måle og rapportere arbeidet?

Her finn du hjelp til å lage og implementere ein anskaffelsesstrategi.

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har samla ti gode råd for ein anskaffelsesstrategi retta spesifikt mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet i kommunar og fylkeskommunar. Sjå SMSØ sine ti strategiske grep her. 

Døme på strategiar som inkluderer tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Det er mogleg å dedikere ein eigen strategi til kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og det finst offentlege verksemder som allereie har gjort dette. Nedanfor ser du døme på strategiar som handlar spesifikt om å motverke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet: 

Andre offentlege verksemder har tiltak mot sosial dumping/arbeidslivskriminalitet nedfelt i verksemda sin anskaffelsesstrategi. Nedanfor ser du døme på innkjøpsstrategi der det å motverke sosial dumping er eit tema, del av eit mål, eige mål eller liknande: 

Har verksemda di arbeidd med å motverke sosial dumping som ein integrert del av dykkar anskaffelsesstrategi eller eigen strategi om tema? Vi ønskjer gjerne å publisere fleire døme på nettsidene våre, til inspirasjon for andre. Ta kontakt og send oss gjerne informasjon, se kontakt under.

Mer innhold om Samfunnsansvar og ledelse

Oppdatert: 9. februar 2024

Kontakt

Spørsmål om arbeidslivskriminalitet

  • e-post postmottak [at] dfo.no (postmottak[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.