Ulovlig anbudssamarbeid – lovlig prosjektsamarbeid

Samarbeid mellom leverandører er lovlig der hvor det ikke er konkurransebegrensende. Ulovlig anbudssamarbeid kan straffes med foretaksbot samt fengsel og bøter.

  • Anskaffelsesregelverket fremmer samarbeid mellom leverandører om tilbud hvor dette kan bidra til økt konkurranse.
  • Konkurranseloven setter forbud mot konkurransebegrensende anbudssamarbeid.

Støtte fra andre virksomheter

Leverandører har mulighet til å støtte seg på andre virksomheters kompetanse for å oppfylle kvalifikasjonskrav om økonomisk og finansiell kapasitet eller tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. FOA § 16-10. Den rettslige forbindelsen mellom virksomhetene er ikke relevant.

Det er ikke et krav at leverandøren selv har de etterspurte kvalifikasjonene, og det er heller ikke krav til noen selskapsrettslig forbindelse mellom virksomhetene. Det betyr at virksomhetene ikke trenger å tilhøre samme konsern.

Det avgjørende er at leverandøren faktisk råder over den andre virksomhetens kompetanse ved utførelsen av leveransen. Leverandøren må kunne dokumentere dette ved å fremlegge en støtteerklæring (også kalt forpliktelseserklæring) som viser at leverandøren råder over den nødvendige økonomiske og finansielle kapasiteten eller at krav til teknisk og faglig kapasitet er oppfylt.

Støtteerklæringen skal dokumentere at den støttende virksomheten er juridisk forpliktet overfor leverandøren og dermed viser at leverandøren har rett til å disponere over den kompetansen tilbudet bygger på.

Ulovlig konkurransebegrensende anbudssamarbeid

  • Konkurransetilsynet har i flere saker slått ned på ulovlig konkurransebegrensende anbudssamarbeid.

Konkurranseloven § 10 forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Forbudet innebærer at ulike former for anbudssamarbeid eller markedsdeling ikke er tillatt, for eksempel avtale om hvem som skal få innlevere vinnende tilbud, avtale om å avstå fra å innlevere tilbud, eller avtale om deling av marked eller kunder.

Forbudet innebærer også at det som hovedregel ikke er tillatt for konkurrenter å samarbeide om å innlevere et felles tilbud i en anbudskonkurranse.

Samarbeid mellom foretak som av ulike grunner ikke kan inngi separate tilbud i en anbudskonkurranse, vil etter en konkret vurdering kunne være tillatt. (Mer om lovlig prosjektsamarbeid nedenfor.) Ulovlig samarbeid mellom konkurrenter er meget skadelig. Det koster samfunnet store summer og gjør at innkjøpere og forbrukere må betale mer for varer og tjenester.

Eksempler på ulovlig samarbeid

I forbindelse med en anbudskonkurranse i 2007 fant Konkurransetilsynet at to entreprenørers samarbeid i forbindelse med inngivelse av tilbud på rehabilitering av fem kommunale broer hadde ledet til en felles forståelse mellom partene om hvem som skulle fremstå med det beste tilbudet overfor Steinkjer kommune, herunder at den ene entreprenøren leverte tilbud uten å ha til hensikt å vinne konkurransen.

Det ble dermed skapt et inntrykk overfor oppdragsgiver av at entreprenørene innga to uavhengige og konkurrerende tilbud.

Konkurransetilsynet la til grunn at partene gjorde dette for at det andre tilbudet, som var relativt høyt priset, skulle fremstå som rimelig og konkurransedyktig.

Oppdragsgiver avslørte anbuds¬samarbeidet og anmeldte saken til Konkurransetilsynet som ila gebyrer for ulovlig samarbeid.  

Les hele vedtaket på konkurransetilsynet.no

I forbindelse med en anbudskonkurranse i 2014 om vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i Undervisningsbygg Oslo KF sine skolebygg, fant Konkurransetilsynet at seks aktører i elektrobransjen hadde blitt enige om identiske priser og utvekslet annen konkurransesensitiv informasjon i stedet for å konkurrere om å inngi det beste tilbudet.

De leverte i fellesskap tilbud, og var åpne om samarbeidet overfor oppdragsgiver.

Undervisningsbygg reagerte på samarbeidet og varslet Konkurransetilsynet som mente selskapene hver for seg hadde mulighet til å inngi tilbud i anbudskonkurransen, og ila gebyrer for ulovlig samarbeid.

Les hele vedtaket på konkurransetilsynet.no

Lovlig prosjektsamarbeid

Med prosjektsamarbeid menes i denne sammenheng at to eller flere uavhengige foretak samarbeider om gjennomføring av enkeltprosjekter, i form av levering av varer eller tjenester til offentlige eller private oppdragsgivere innenfor en avgrenset tidsperiode.

Med enkeltprosjekt menes her enkeltstående innkjøp av varer eller tjenester, herunder for eksempel utbygging av fast eiendom (entreprise) eller innkjøp av driftsmiddel.

Kjernen i et prosjektsamarbeid er at det foreligger et horisontalt eller vertikalt samarbeid mellom foretak, som innebærer at foretakene inngir et felles tilbud på hele eller deler av et enkeltstående prosjekt.

Med horisontalt samarbeid menes samarbeid mellom foretak på samme omsetningsledd, med vertikalt samarbeid menes samarbeid mellom foretak på ulike omsetningsledd.

Den vanligste form for prosjektsamarbeid består i samarbeid mellom to eller flere foretak som genererer ett felles anbud. Prosjektsamarbeid mellom foretak som er faktiske eller potensielle konkurrenter, vil kunne ha som formål eller virkning å begrense konkurransen i strid med konkurranselovens forbud mot konkurranse-begrensende samarbeid.

Vurderingstemaet for om samarbeidet rammes av forbudet er i første rekke hvorvidt foretakene – uten samarbeidet – ville hatt reell mulighet til å inngi separate tilbud på prosjektet.

  • Dersom foretakene ikke ville ha vært i stand til å gjennomføre det aktuelle prosjektet alene, vil man normalt legge til grunn at samarbeid ikke er forbudt.
  • Samarbeid om felles anbud mellom foretak som hver for seg kan gjennomføre prosjektet alene, vil normalt være forbudt.

I den konkrete og objektive vurderingen av om foretakene har mulighet til å inngi separate tilbud vil Konkurransetilsynet typisk ta utgangspunkt i foretakenes ressurser sett opp mot prosjektets karakter og størrelse. I en slik vurdering vil tilsynet kunne vektlegge foretakenes eksisterende personell, teknisk utstyr, teknologi og geografisk tilstedeværelse. Videre vil tilsynet vurdere foretakenes muligheter til å tilegne seg manglende kapasitet og kompetanse.

Konkurransetilsynet har utarbeidet enkel veiledning om ulovlig konkurransebegrensende samarbeid og lovlig prosjektsamarbeid, herunder en Veileder om prosjektsamarbeid.

Oppdatert: 31. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.