Roller og ansvar i anskaffelsesprosessen

Som innkjøpsleder er du ansvarlig for å etablere rutiner som sikrer at et tverrfaglig anskaffelsesteam (TAT) blir opprettet ved gjennomføring av anskaffelsesprosesser i virksomheten.

Ved å beskrive roller og ansvar i gjennomføring av anskaffelser i din virksomhet sikrer du nødvendig tverrfaglig involvering, og legger til rette for økt kvalitet på gjennomføringen. 

Rollene skal ivaretas av minimum to personer, for å sikre at én person alene ikke gjennomfører prosessen. Denne rutinen reduserer risikoen for illojale beslutninger som strider mot virksomhetens interesser. Samtidig reduseres sårbarhet i prosessen, for eksempel ved fravær av nøkkelresursser. Hver person kan ha tildelt én eller flere roller.

Veiledningen er ment som en generell beskrivelse av overordnede roller som bør være avklart i løpet av forberedelsesfasen.

​Prinsipper for roller og ansvar

 • Antall personer i TAT tilpasses virksomheten, anskaffelsens omfang, kompleksitet og strategiske betydning. Anskaffelsen kan også være organisert som et prosjekt.
 • Budsjetteier/avtaleeier "eier behovet" og betegnes også som behovshaver.
 • Budsjetteier/avtaleeier er ansvarlig for å sikre at riktig fagkompetanse er representert i TAT, samt påse at anskaffelsen tildeles nødvendige ressurser.
 • Rollene budsjetteier/avtaleeier og innkjøper bør ikke fylles av samme person.
 • Budsjetteier/ avtaleeier må avgjøre hvordan anskaffelsen skal organiseres og hvilke roller som skal utføre prosessen utfra omfanget og kompleksiteten på anskaffelsen.
 • Innkjøper skal lede og tilrettelegge anskaffelsesprosessen med råd og veiledning til budsjetteier/avtaleeier, og er ansvarlig for kvalitetssikring av dokumenter og aktiviteter relatert til KGV og selve innkjøpsprosessen.
 • Som et minimum skal rollene budsjetteier/avtaleeier og innkjøper oppnevnes.
Roller og ansvarsområder
Roller Hvem Oppgaver i hovedtrekk (ansvarsområder)
Budsjetteier/avtaleeier Den som har budsjettmyndighet
 • Godkjenne budsjettrammer
 • Organisere anskaffelsen
 • Ivareta beslutningspunktene i prosessen (sammen med styringsgruppe)
 • Ivareta risikostyring
 • Definere mål
Innkjøper

 

Person som leder innkjøpsprosessen
 • Fasilitere anskaffelsesprosessen og være kommersielt og anskaffelsesfaglig ansvarlig
 • Utarbeide grunnlag for beslutningspunktene. Gjennomføres vanligvis ved bruk av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
 • Strategisk oppfølging av kontrakt i samarbeid med kontraktsforvalter
 • Dokumentere anskaffelsen i KGV og arkivsystem
 • Bidra til å sikre forretnings­messig måloppnåelse og forsvarlig risikostyring
Kontraktsforvalter Den som følger opp kontrakten mot leverandør og brukere etter kontraktsinngåelse
 • Implementere kontrakt og etablere rutiner for elektronisk samhandling
 • Ha løpende kontakt med brukere og leverandør i kontraktsperioden
 • Sørge for at kontrakten blir oppfylt og sørge for måloppnåelse
 • Ivareta dokumentasjon etter kontraktstildeling i kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)
 • Evaluering av kontraktsperioden
Fagansvarlig

Fagperson som har spisskompetanse sitt fagområde.

 • Ansvarlig for at ulike fagmiljøer blir involvert i anskaffelsen
 • Sørge for å avdekke de reelle behov for anskaffelsen. Analysere historisk forbruksmønster ved bruk av statistikk fra virksomhetens digitale verktøy
 • Ansvarlig for spesifikasjon og evaluering av leveransen
 • Forberede mottak og akseptere leveranse
Bestiller Den som gjennomfører bestillinger på løpende avtaler med en eller flere leverandører
 • Sjekke inngåtte avtaler for å se om behovet kan dekkes av bestilling på en av avtalene
 • Leveranseoppfølging på operativt nivå. Følge opp status på leveranse med kontraktsforvalter
Mottaker Mottaker av varen eller tjenesten
 • Ansvar for at mottatt vare eller tjeneste er i henhold til bestilling og kontrakt
Hovedfaser, underfaser og hovedaktiviteter
Hovedfaser Underfaser Hovedaktiviteter
Planlegging/analyse Oppstart og mandat
 •  Ved behov gjennomføre forprosjekt for å etablere beslutningsunderlag for anskaffelsen
 •  Utarbeide mandat på bakgrunn av godkjent budsjett og beslutning
 •  Oppnevne TAT
  Behov og marked
 • Avdekke forbruksmønstre ved analyser fra digitale verktøy
 • Kartlegge behov og marked
 • Gjennomføre kjøpe-/lage vurderinger ved behov
 • Eventuell Request for Information (RFI) til markedet
  Strategi og spesifikasjon
 • Gjennomføre risikoanalyse og etablere grunnlag for risikostyring
 • Omforme behov til spesifikasjon
 • Forberede konkurranse i KGV, kontraktsmal og evalueringsmodell
 • Utarbeide kontraktsstrategi
 • Etablere og teste evalueringsmodell
Konkurranse Konkurransegrunnlag
 • Utarbeide øvrige deler av konkurransegrunnlaget
 • Gjennomføre kunngjøring
 • Gjennomføre eventuell prekvalifisering
  Evaluering og forhandling
 • Foreta tilbudsevaluering og gjennomføre forhandlinger
 • Utarbeide anskaffelsesprotokoll
 • Tildele kontrakt
  Kontraktsinngåelse
 • Utforme endelig kontrakt som signeres av begge parter
Kontraktsoppfølging Implementering
 • Informasjon til brukere om kontrakt
 • Opplæring
 • Iverksette avrops- og bestillingsrutiner
 • Leverandørmøte med brukere
  Oppfølging
 • Følge opp leverandør og leveranse (KPI), avtalelojalitet (organisasjon), oppfølging av kontraktens rettigheter og plikter, måling og rapportering av effekter
 • Vurdere utløsing av opsjoner
  Avslutning
 • Dokumentere erfaringer med prosess, leverandør og leveranse
 • Initiere eventuelt ny anskaffelse

Roller og ansvar i anskaffelsesprosessen

Nærmere beskrivelser av roller og ansvar finner du i de ulike fasene av anskaffelsesprosessen:

Organisering av anskaffelsesfunksjonen

Maler

Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.