Ved høyrisikoprodukter - krav om å fremme grunnleggende menneskerettigheter

Hvordan stille og følge opp kravene til ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Etter anskaffelsesloven § 5 skal offentlige oppdragsgivere ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser dersom det er risiko for brudd på slike rettigheter.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med at Norge har sluttet seg til internasjonale konvensjoner hvor vi har forpliktet oss til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter både på eget territorium og hos bedrifter vi har kommersielle transaksjoner med, som er beskrevet under sosialt ansvar.

Det er viktig at offentlige virksomheter forplikter sine leverandører til å opptrå i tråd med menneskerettighetene når det handles med såkalte høyrisikoprodukter (varer hvor det er risiko for brudd på menneskerettighetene i leverandørkjeden). En rekke av disse produktgruppene anskaffes daglig av norske offentlige virksomheter.

Rutinene bør bidra til at dere fanger opp anskaffelsene hvor dere kjøper inn produkter hvor det generelt forekommer brudd på menneskerettigheter (høyrisikoprodukter). Rutinene bør også si noe om bruk av de etiske kontraktsvilkårene, og når dere vurderer bruk av krav i kravspesifikasjon, kvalifikasjonskrav eller eventuelt tildelsingskriterier.

Rutinene deres bør også inneholde systemer og planer for oppfølging i kontraktsperioden. For eksempel kan det være aktuelt å plukke ut noen varer eller kontrakter for en grundigere sjekk. Rutinene for sosialt ansvar bør fremkomme i anskaffelsesstrategien og gjøres kjent for leverandørene, for eksempel på nettside og formidles på leverandørkonferanser.

Regjeringen forventer særlig at de store virksomhetene med store innkjøpsbudsjetter tar et særlig ansvar for kontraktsoppfølging av at leverandørene ivaretar menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Slik gjør du i forberedelsen av en anskaffelse

DFØs veiledning om sosialt ansvar er integrert i vår generelle veiledning om anskaffelsesprosessen. Det som står under er en sammenfatning av denne veiledningen.

 • På høyrisikolisten finnes de produktkategorier der det er dokumentert systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Men merk at listen ikke er uttømmende, så dere må gjøre en selvstendig vurdering av produktene dere skal anskaffe og også søke andre kilder, som Etisk Handel Norge. Produksjonsland og -region, og produksjonsprosess er viktige faktorer å undersøke.  Dere bør i høyrisikoanskaffelser ta inn kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden i kontraktene.
 • Du bør varsle tidlig at dere ønsker å stille etiske krav sånn at markedet kan forberede seg på dette, for eksempel i leverandørkonferanser og leverandørmøter. I steg-for-steg-veilederen finner du tips til dialog med markedet om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Utfordre gjerne leverandørene om hvordan de ser for seg å dokumentere at produktene de leverer oppfyller de etiske kontraktsvilkårene.
 • Du kan kombinere de etiske kontraktsvilkårene med et kvalifikasjonskrav som etterspør dokumentasjon som viser at leverandørene har policys og rutiner på plass for aktsomhetsvurderinger på linje med punkt 2.1-2.6 i kontraktsvilkårene for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Ved å bruke et kvalifikasjonskrav på denne måten sikrer man at kun leverandører som har slik policy og rutiner på plass kan delta i konkurransen. Bruk av kvalifikasjonskrav fordrer at dere har hatt en leverandørdialog og undersøkt at et tilstrekkelig antall leverandører kan levere på et slikt krav.  
 • Om sosiale merkeordninger finnes for høyrisikoproduktet kan dere i tillegg til de etiske kontraktsvilkårene stille krav til de aktuelle produktene i kravspesifikasjonen. Kravet kan dokumenteres gjennom anerkjente merkeordninger eller ved at leverandøren legger frem annen dokumentasjon på at det ikke foreligger brudd i produktets verdikjede. For produktgrupper de markedet der mange leverandører kan levere produkter med merkeordning, vil dere kunne prioritere kontraktsoppfølging på andre produkter.  
 • Ved bruk av tildelingskriterier må dere bruke leverandørdialog for å undersøke om det er mange som kan oppfylle tildelingskriteriet. For eksempel bruker noen virksomheter som tildelingskriterium at leverandøren premieres etter hvor mange produkter de kan levere med sosial merkeordning. Her må dere være bevisste på at hvis det er mange som kan levere produkter hvor sosialt ansvarlig produksjon kan dokumenteres med sosial merkeordning, bør dere heller bruke krav i kravspesifikasjon.

 Ved bruk av tildelingskriterium må du være særlig bevisst på hvordan dere velger å vekte dette og hvordan tildelingskriteriet vil slå ut økonomisk.

 • Avsjekk mot avvisningsregler. Forskrift om offentlige anskaffelser har bestemmelser i § 9‑5 og § 24-2, blant annet om plikt til å avvise leverandør som er rettskraftig dømt eller har tilstått barnearbeid eller andre former for menneskehandel (tvangsarbeid). Oppdragsgiver har videre rett (ikke plikt) til å avvise leverandører med alvorlige gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosialt ansvar som følger av nasjonale og internasjonale regler og avtaler. Verdensbanken har en såkalt Black list, som kan være til hjelp. Rutinene deres bør inneholde et punkt om avvisningsregler.
 • Dere bør i planleggingen av en anskaffelse samtidig planlegge for hvordan dere skal gjøre kontraktsoppfølging, og om det er noen anskaffelser dere skal prioritere særskilt. Vi anbefaler at dere tar stikkprøver for å sjekke ansvarlig produksjon på noen av produktene i noen av avtalene. Prioriter de avtalene med høy verdi. For stikkprøver bør dere prioritere områder hvor dere ikke har stilt krav om sosial merkeordning.  Det kan være aktuelt at dere setter av noe penger til å engasjere ekstern hjelp til å granske leverandørkjeden. Særlig til store virksomheter og/eller kontrakter av stor verdi er det en forventning om en grundigere kontraktsoppfølging.  
 • Det finnes flere konsulentselskaper som har spesialisert seg på å undersøke og få oversikt over høyrisikoproduktenes globale leverandørkjeder. Dere kan med fordel samarbeide med andre virksomheter om kontraktsoppfølging og sjekk i leverandørkjeden.
  • Oslo kommune kompetanseenheten (UKE) inngått en rammeavtale for "Samarbeid om oppfølging og kontroller leverandørkjeder» sammen med flere andre virksomheter.
  • Etisk Handel Norge fasiliterer pilotprosjektet Bærekraft 17 som er organisert på en måte som gir enklere og mer effektiv kontraktsoppfølging for mindre ressurser. Medlemmer og ikke-medlemmer i Etisk Handel Norge kan delta.

Oppfølging av sosialt ansvar i avtalene

Dette er beskrevet nærmere under kontraktsoppfølging i anskaffelsesprosessen. De viktigste aspektene av at sikre etterlevelse av de etiske kontraktsvilkårene er å kontrollere at leverandøren har offentlig tilgjenglige policies som er undertegnet av styret og dokumentasjon av at rutiner for aktsomhetsvurderinger er på plass. Leverandøren skal også kunne gi spesifikk informasjon om etterlevelse av kontraktsvilkåret leverandørkjeden for enkelte produkter som er med på kontrakten. 

Anbefalt kontraktsoppfølging vil være å bruke de jevnlige kontraktsoppfølgingsmøtene til å snakke om hvordan de etiske kontraktsvilkårene etterleves.

I kontraktene med høy verdi bør dere gå for en mer omfattende kontraktsoppfølging ved å benytte et egenrapporteringsskjema, for eksempel DFØs egenrapporteringsskjema. Der vil leverandøren blant annet skriftlig gjøre rede for hvordan de har gjennomført sine aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er OECDs metode for å sikre anvsvarlig næringsliv og kontroll av at men og vedlegge dokumentasjon. Basert på egenrapporteringsskjemaet og stikkprøvene går dere gjennom dokumentasjonen. Dere bør også prioritere å gjøre noen stikkprøver på enkelte produkter. Dere kan også vurdere en stedlig kontroll på fabrikkene der disse utvalgte produktene blir tilvirket.

Dere kan også engasjere ekstern bistand til å sjekke opp leverandørkjeden. Flere firmaer spesialiserer seg på slike undersøkelser i verdikjeden.

Kontakt

Vi tilbyr nettverksmøter, kurs, frokostseminar og webinar.

 

e-post samfunnsansvar [at] dfo.no

Eksempler

Hvordan du kan jobbe med å fremme menneskerettigheter ved høyrisikoanskaffelser. Dokumentene under er eksempler fra Bergen kommune, DSS, Statsbygg, Sykehusinnkjøp og UKE.

Maler

Anskaffelsesstrategier med mål om menneskerettigheter

Oppdatert: 3. desember 2021

Kontakt

 

e-post samfunnsansvar [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord