Anskaffelsesprosessen steg for steg

Livssykluskostnader (LCC)

Livssykluskostnader er alle de kostnadene anskaffelsen genererer i hele levetiden.

Innkjøpsprisen er bare toppen av isfjellet

Livssykluskostnader (ofte forkortet til LCC) brukes ved økonomiske kostnader og ved faktorer som kan kostnadsberegnes. Ved å tenke, planlegge og legge vekt på hele anskaffelsens levetid (livssyklus) når du skal anskaffe, vil du totalt sett både kunne spare penger og oppnå miljøgevinster.

Det er derfor viktig å ta hensyn til ikke bare innkjøpsprisen men også fremtidige kostnader forbundet med ytelsen når anskaffelsen spesifiseres.

Isfjell

Livssykluskostnader kan romme alt fra selve prisen på anskaffelsen til omstillingskostnader, kostnader til forvaltning-, drift- og vedlikehold, kostnader til klimatiltak, kostnader på andre brukeres hånd og kostnader ved avhending eller kassaksjon.

I tillegg kan livssykluskostnader omfatte miljøbelastninger som utslipp av klimagasser og andre forurensende utslipp også forut for selve anskaffelsen.

Livssyklus defineres som: Alle faser i hele varens, tjenestens eller bygge- og anleggsarbeidets levetid fra anskaffelsen av råvarer eller opparbeidingen av ressurser, til avhendingen, kasseringen eller opphøret, Dette inkluderer blant annet forskning og utvikling, produksjon, handel, transport, bruk og vedlikehold.

FOA § 4-5

Livssykluskostnader er regulert flere steder i anskaffelsesregelverket, jf lov om offentlige anskaffelser § 5 og forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-5 og 15-1 Kravspesifikasjoner, §§ 8-6 og 15-3 Merkeordninger og §§ 8-11 og 18-1 Tildelingskriterier.

Elementer i vurderingen av LCC

Du kan ta hensyn til livssykluskostnader i hele anskaffelsesprosessen, men allerede under behovskartleggingen i planleggingsfasen må du foreta de vurderinger og valg som legger til rette for å vektlegge livssykluskostnader i anskaffelsen.

Livssykluskostnader kan være:

 • Selve anskaffelseskostnaden
 • Driftskostnader, for eksempel forbruk av energi, drivstoff og andre ressurser
 • Innstallasjonskostnader
 • Vedlikeholdskostnader, som feks årlig service/vedlikeholdsavtale
 • Reparasjoner
 • Brukskostnader, som foreksempel antall lisenser
 • Kostnader som andre brukere må bære, for eksempel egenandeler
 • Virksomhetens egne kostnader, for eksempel kostnader til omstilling, opplæring og tilretteleggingskostnader
 • Kostnader ved livssyklusens slutt eller opphøret av bruksfasen som utgifter til kassering
 • Kostnadene kan også omfatte egen arbeidsinnsats 
 • Miljøpåvirkning dersom det kan kostnadsberegnes

Det er en forutsetning at alle kostnader kan tallfestes og etterprøves.

Virksomhetens egne kostnader

Å legge vekt på virksomhetens egne kostnader, som kostnader til omstilling, opplæring og tilrettelegging, gir det riktigste bildet av livssykluskostnadene under forutsetning av at de er presisert i anskaffelsesdokumentene (KOFA 2006/165). Vær imidlertid klar over at slik vektlegging kan gi en fordel til eksisterende leverandør og dårligere konkurranse om oppgaven. Dette kan resultere i en dyrere løsning totalt sett.

Det er i utgangspunktet lovlig å legge vekt på omstillingskostnader ved skifte av leverandør, men det er en grense.

Eksempel på omstillingskostnader

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har behandlet vektleggingen av omstillingskostnader ved skifte av eksisterende leverandør i Kofa 2006/15.

Her sa Kofa at det ligger innenfor oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn hvilke tildelingskriterier de velger. Det å legge vekt på opplæring av ansatte til annet utstyr var relevant og lovlig å legge vekt på i denne saken.

Kofa sa imidlertid at det er en grense for hvilke og hvor store omkostninger som kan medtas dersom omkostningene er for avledet eller så store i forhold til anskaffelsens verdi at de ville være i strid med kravet til likebehandling å ta dem med.

Eksempel på livssykluskostnader for kopimakskin

For å beregne livssykluskostnadene for kopimaskinen trenger du å identifisere alle de kostnadene som kan påløpe i den perioden du skal bruke maskinen.

Eksempler på kostnader

 • Innkjøpsprisen
 • Innstalleringskostnader
 • Energiforbruk (pr år x antall bruksår) mulighet for hvilemodus
 • Servicekontrakt (pris pr år x antall bruksår)
 • Brukskostnader på tonerkassetter (pris x antall tonerkassetter som medgår pr år, som vil avhenge av forbruk)
 • Papirforbruk (mulighet for automatisk tosidig kopiering)
 • Reparasjoner
 • Kostnader ved å kassere, kildesortere, destruere

 

Oppdatert: 2. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord