Definisjoner - Bygg, anlegg og eiendom

Listen nedenfor definerer de viktigste begrepene knyttet til prosjekter i bygg, anlegg og eiendom. Listen er utarbeidet i samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening, de ti største kommunene og Standard Norge.

Begrepsliste for miljø i bygg og anlegg på Byggmiljø.no

Byggordboka.no for ord og uttrykk i bygg og eiendom

Begrep

Forklaring/definisjon

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver standardiseres som generell betegnelse på kjøperen i alle typer anskaffelser. I den aktuelle kontrakt benyttes likevel betegnelser relatert til type leveranse; eksempelvis oppdragsgiver (ref NS 8401), byggherre (NS 8405). ”Tiltakshaver” benyttes kun som betegnelse relatert i plan- og bygningsloven.

Leverandør

Leverandør standardiseres som generell betegnelse på leverandøren i alle typer anskaffelser. I den aktuelle kontrakt benyttes likevel betegnelser relatert til type leveranse; eksempelvis den prosjekterende (NS 8401), rådgiveren (NS 8402) eller entreprenøren (NS 8405).

Konkurranse-

grunnlag

Oppdragsgivers samlede dokumenter som danner grunnlaget for gjennomføring av konkurransen og leverandørens tilbud. Her benytter NS 3450 betegnelsen ”prosjektdokumenter”.

Tilbudsinnbydelse

Oppdragsgivers eventuelle oversendelsesbrev ved utsending av konkurransegrunnlaget. Tilbudsinnbydelsen kan også inngå som en del av konkurransereglene.

Konkurranse-regler(ev bestemmelser)

Det dokumentet (eller kapittelet) i konkurransegrunnlaget som beskriver hvilke regler som gjelder for konkurransen (kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier med mer). Er gjerne utdypning av krav gitt i generelle konkurranseregler slik som forskrift om offentlige anskaffelser, NS 8400 eller NS 8410.

Oppdrags-beskrivelse (Kontraktsbilag)

Konkurransegrunnlagets beskrivende del

Byggeprogram

Byggeprogram er en samlebetegnelse forbyggherrens overordnede krav til det ferdige byggverk. Byggeprogram utarbeides som kravdokument i prosjektets tidligfase og vil (avhengig av gjennomføringsmodell) suppleres/erstattes av spesifikke kravspesifikasjoner gjennom prosjekteringsarbeidet. Byggeprogrammet beskriver brukerens krav til byggets funksjoner, mens det er opp til de prosjekterende å finne de riktige løsningene. Byggeprogram omfatter normalt et rom- og funksjonsprogram.

Rom- og funksjons-program (RFP)

Programdokument som lister opp virksomhetens rombehov med krav til størrelse, nærhetsbehov til andre funksjoner og til dels også rommenes krav til teknisk infrastruktur. Dokumentet utarbeides før byggets fysiske løsning er bestemt og er det viktigste grunnlagsdokumentet for arkitektens arbeid med planløsninger.

Funksjons-

beskrivelse

Beskrivende tekst som omfatter angivelse av byggverkets bruk eller hensikt, byggverkets størrelse ogoverordnete krav til utforming, funksjonskrav for bygningsmessige hoveddeler eller elementer og tekniske installasjoner samt krav til dokumentasjon.

Funksjonskrav

Spesifiserte krav til byggets eller anleggets egenskaper, anvendelse, holdbarhet, drift, vedlikehold o.l. som normalt konstateres ved måling, prøving eller bruk

Ytelser

Generell betegnelse på de krav som stilles til kontraktspartene. For en leverandør kan en skille mellom ytelser i form av krav til sluttprodukt og krav til prosessen. For oppdragsgiver vil ytelsene i stor grad være betaling av vederlag, men også medvirkning.

Anskaffelses-prosedyre 

Regulerte fremgangsmåter som oppdragsgiver følger for gjennomføring av konkurranse. De vanligste anskaffelsesprosedyrene er:

  • åpen anbudskonkurranse som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling, se FOA (offentlig) / NS 8400 (privat)
  • begrenset anbudskonkurranse som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling, se FOA (offentlig) / NS 8400 (privat)
  • åpen tilbudskonkurranse som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, og oppdragsgiver kan avgjøre om han vil ha dialog med leverandørene eller ikke. Gjelder bare anskaffelser etter del 2 i FOA.
  • begrenset tilbudskonkurranse som bare tillater de interesserte leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud, og oppdragsgiver kan avgjøre om han vil ha dialog med leverandørene eller ikke. Gjelder bare anskaffelser etter del 2 i FOA.
  • konkurranse med forhandling hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med én eller flere leverandører etter innhenting av konkurrerende tilbud, se FOA (offentlig) / NS 8400 (privat)
  • direkte anskaffelse, som skjer ved direkte henvendelse til én eller flere leverandører (FOA: anskaffelse uten offentlig kunngjøring)

Kvalifikasjonskrav

Se en presis definisjon i Forskrift om offentlige anskaffelser §16-1

Tildelingskriterier

Se en presis definisjon i Forskrift om offentlige anskaffelser § 18-1

Kontrakts-bestemmelser

Generelle og spesielle bestemmelser som skal gjelde for kontrakten som skal inngås.

Entrepriseformer

Varianter av entrepriser som beskriver byggherrens ansvarsforhold, spesielt når det gjelder prosjektering og koordinering. Jf NS 3450 tillegg E for nærmere beskrivelse.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.