IT-standardar

Elektronisk samhandling internt i ei offentleg verksemd, mellom offentlege verksemder eller med innbyggjarar og næringsliv, føreset IT-løysingar som kan "snakke saman". Bruk av standardar bidrar til dette.

Når du utarbeider kravspesifikasjon for å skaffe IT-utstyr, IT-løysingar og/eller IT-tenester må du ta stilling til kva standardar du skal krevje at utstyret, løysinga og/eller tenesta skal oppfylle. 

Referansekatalogen for IT-standardar i offentleg sektor finn du oversikt over kva standardar som er vedtatt anbefalte eller obligatoriske å nytte i offentlege verksemder. Offentlege verksemder er definerte som alle som vert omfatta av Forvaltningslova.

Om standardar

Krava om bruk av standardar er heimla i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning og ein standard er definert som "normative dokumenter, herunder også spesifikasjoner, retningslinjer og veiledninger".

Ein standard er altså ei felles oppfatning av korleis noko skal løysast. Det kan vere ein teknisk standard som skildrar korleis noko skal implementerast, ein semantisk standard som seier noko om kva tyding omgrep skal ha, eller ein organisatorisk standard som seier noko om korleis ting skal gjennomførast og organiserast.  

Du finn informasjon om standardiseringsarbeidet i offentleg sektor på Standardiseringsportalen. Der finn du også ei oversikt over dei bruksområda det finst standardar for, og kva standardar dette er. Du finn vidare korte omtalar av standardane og kva som er føremålet med dei, og informasjon om kor du kan laste dei ned 

Sjå også

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord