Statens innkjøpssenter - spørsmål

Spørsmål og svar om statens innkjøpssenter.

Spørsmål om den enkelte fellesavtale

Du finner spesifikke spørsmål og svar under hver enkelt avtale.

Er ordningen obligatorisk?

Ja, den er obligatorisk for de virksomheter som er omfattet av innkjøpsordningen.

Hvem er omfattet av ordningen?

Alle sivile statlige virksomheter er obligatorisk omfattet av innkjøpssamordningen.

  • Statlige virksomheter i konkurranse med private kommersielle aktører, kan ikke delta i innkjøpssamordningen.
  • Stortinget, Forsvarets militære enheter, samt statsforetak og særlovselskap som helseforetak og helseregioner kan på frivillig grunnlag tilslutte seg innkjøpssamordningen.
Kan virksomheter som er obligatorisk omfattet av ordningen fritas?

Nei. Virksomheter kan ikke fravelge å være obligatorisk omfattet av innkjøpsordningen.

Hva er aktivt fravalg?

Virksomheter kan be om fritak fra enkeltkonkurranser. Ved aktivt fravalg må virksomheten sende en melding om fritak til DFØ/Statens innkjøpssenter, før enkeltkonkurransen kunngjøres. Fravalg må begrunnes.

Fravalg blir registrert på virksomhetsnivå, og rapporteres til departementene. Les mer om kriterier for fravalg

Kan helseforetakene og helseregionene tilslutte seg innkjøpsordningen på frivillig basis?

Helseforetakene og helseregionene er særlovselskap og er ikke obligatorisk omfattet men kan frivillig tilslutte seg ordningen. Helseforvaltningen er derimot obligatorisk omfattet. 

Kan statlige virksomheter i konkurranse med private aktører tilslutte seg innkjøpsordningen?

Nei. Tilslutning til innkjøpsordningen blir sett på som en konkurransefordel, og havner derfor i strid med regelverket om statsstøtte.  

Hva er gevinstene ved å bruke statens fellesavtaler?

Avtalelojalitet til statlige fellesavtaler vil føre med seg betydelige pris- og kvalitetsgevinster på lang sikt, for virksomhet, stat og samfunn.

  • Virksomhetsgevinster er avhengig av organisasjonenes lojalitet til foreliggende avtaler, og graden av brukermedvirkning gjennom innkjøpsforum og innkjøpsbrukergrupper.
  • Statlige gevinster illustreres i tiden spart ved at Statens innkjøpssenter foretar en enkelt anskaffelsesprosess, på vegne av mer enn 200 statlige virksomheter. I tillegg vil man fortsette kompetanseøkningen i miljøet for offentlige anskaffelser gjennom innkjøpssynergieffekter.
  • Samfunnsgevinsten blir så en mer effektiv utnyttelse av skattebetalernes midler gjennom kompetanseøkning, sterkt fokus på en forenklet hverdag gjennom digitalisering og økt konkurranse i leverandørmarkedet.
Hvordan vil Statens innkjøpssenter involvere statlige virksomheter i sine prosesser?

Statens innkjøpssenter satser på brukerinvolvering i alle prosesser som strategiske innkjøpsbeslutninger, konkurranseutsetting og  evaluering/prolongering av Statlige fellesavtaler. Les mer om brukermedvirkning

Hvorfor er leverandørdialog et satsningsområde for Statens innkjøpssenter?

Statens innkjøpssenter satser på Markedsdialog. Leverandørdialog er en kilde til kompetanse og innovasjon, og derfor et viktig satsningsområde for å avdekke mulighetene markedet tilbyr.

Hvordan skal Statens innkjøpssenter ivareta miljø, innovasjon, etikk og samfunnsansvar?

Vi ser på disse områdene som naturlige deler av våre prosesser, og vi vil vurdere ulike kriterier her i henhold til relevans for varene og tjenestene som konkurranseutsettes. Les mer om samfunnsansvar

Innenfor hvilke avtaleområder er det aktuelt å inngå fellesavtaler?

På områder hvor varer og/eller tjenester oppfyller tre kriterier:

1)      Stort volum, målt i kroner og/eller enheter

2)      Like brukerbehov, blant de som omfattes av ordningen

3)      Generelle krav, med lite behov for individuell tilpasning

Virksomhetsspesifikke avtaler inngår ikke i Statens innkjøpssenters mandat.

Hva menes med "statlige fellesavtaler", er dette det samme som rammeavtaler?

Nei, Statens innkjøpssenter vil tilpasse avtaleprosedyre i henhold til brukernes og markedets behov og struktur. Fellesavtaler er dermed et samlebegrep for tilpassede avtaleprosedyrer.

Hva skjer etter at Statens innkjøpssenter har inngått en avtale?

Det vil bli gitt informasjon til brukerne om hvordan foreta avrop. Det vil også bli gitt veiledning om hvordan forholde seg til avtalen og håndtere avvik. Det vil bli lagt klare rammer for hva som er brukers ansvar og hva som er innkjøpssenterets ansvar.

Vil brukertilfredshet og avtalelojalitet måles og rapporteres?

 

Ja. Siden Statens innkjøpssenter blir målt på effektivitet, er det naturlig for oss å måle brukertilfredshet og avtalelojalitet og rapportere dette videre til styrende departement.

Er det garanti for lavere priser gjennom statlige fellesavtaler?

Det finns ingen garanti for lavere enhetspriser gjennom fellesavtaler.

Gevinster gjennom samordning vil komme i form av pris og/eller kvalitet, og potensialet for gevinster er størst på avtaleområder hvor det tidligere ikke har vært samordninger.

Hvordan skal virksomheten forholde seg til foreliggende avtaler?

Virksomhetene anbefales å forholde seg til de kontraktsforpliktelser som foreligger i eksisterende avtale, og at de på tidligst tidspunkt fratrer avtalen og tilslutter seg Statens innkjøpssenters fellesavtale. (Det vil si uten å utløse opsjoner.)

Oppdatert: 27. februar 2023

Kontakt

  • e-post: statens.innkjopssenter [at] dfo.no (statens[dot]innkjopssenter[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.