Begrensning i antall ledd i leverandørkjeden

Ved anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester som har en anslått verdi som er lik eller overstiger 1,3 millioner kroner ekskl. mva. for statlige oppdragsgivere og 2,05 millioner kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgivere, skal det som hovedregel stilles krav om maksimalt to ledd med underleverandører.

Hvilke anskaffelser gjelder reglene for?

Reglene gjelder kun ved kjøp av disse tjenestene

 • bygg- og anleggsarbeider
 • renholdstjenester som er omfattet av CPV-kode 90910000 (rengjøring)

Reglene gjelder kun dersom verdien av anskaffelsen er over terskelverdiene som vises under.

Alle beløp er ekskl. mva. Terskelverdien gjelder også for bygge- og anleggskontrakter. På grunn av dette gjelder FOA § 8-13 bare for kontrakter om bygge- og anleggsarbeider.

Statlige oppdragsgivere

 • Bygg- og anleggskontrakter: 1,3 mill.
 • Renholdskontrakter: 1,3 mill.

Andre oppdragsgivere

 • Bygg- og anleggskontrakter: 2,05 mill.
 • Renholdskontrakter: 2,05 mill.

Hovedregel: Maks to ledd med underleverandører

Oppdragsgiver skal som hovedregel stille krav om at hovedleverandøren kan ha maksimalt to underleverandører i direkte kjede under seg.

Reglene er hjemlet i forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-13 og 19-3.

Unntak fra hovedregel

Vareleverandører omfattes ikke

Reglene gjelder kun for underleverandører i direkte kjede nedover som gjør arbeid eller yter tjenester som er en direkte del av kontrakten. Vareleverandører som leverer materialer eller lignende, omfattes derfor ikke av reglene.

Sideordnede underleverandører omfattes ikke

Sideordnede underleverandører med direkte kontrakt med hovedleverandøren omfattes ikke av begrensningen i antall ledd underleverandører. Dette gjelder uavhengig av antall sideordnede underleverandører.

Vær imidlertid klar over at også lange vertikale kjeder av underleverandører krever god kontroll og oppfølging.

Innleie hos underleverandører omfattes ikke

Dersom en underleverandør leier inn arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, og innleid personell går inn i underleverandørens arbeidsstokk, regnes ikke det som et eget ledd i leverandørkjeden.

Unntak for å sikre tilstrekkelig konkurranse

Oppdragsgiver kan godta flere enn to ledd i leverandørkjeden, hvis det er «nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse». Denne vurderingen må gjøres under planleggingen av anskaffelsen.

Markedsmessige forhold har betydning ved vurderingen av om oppdragsgiver kan tillate lengre leverandørkjeder. Lokale forhold kan være et relevant moment.

Markedet kan for eksempel være organisert slik at det vanligvis benyttes flere enn to ledd med underleverandører. Det kan være tilfelle dersom gjennomføring av kontrakten krever spesiell fagkompetanse som en typisk leverandør vanligvis benytter underleverandører til å utføre.

Nedenfor har vi listet opp noen forhold som oppdragsgiver bør ta med i vurderingen av om det kan gjøres unntak fra hovedregelen av konkurransehensyn. Listen er ikke uttømmende.

Markedsmessige og konkurransemessige forhold av betydning:

 • Hvor mange leverandører finnes på det aktuelle markedet?
 • Hvor store er leverandørene?
 • Bruker leverandørene vanligvis underleverandører? Hvorfor bruker de i så fall underleverandører (eksempelvis på grunn av fagkompetanse)?

Unntak etter at kontrakt er inngått: På grunn av uforutsette omstendigheter

Det kan oppstå uforutsette hendelser i kontraktsfasen som gjør det nødvendig å bruke flere ledd med underleverandører for å få gjennomført kontrakten.

Uforutsette omstendigheter kan for eksempel være at det oppdages forurensning i grunnen under byggearbeid, og at det er behov for ekstra grunnundersøkelser, sikringstiltak samt fjerning av forurensning. I et slikt tilfelle vil det kunne oppstå behov for flere underleverandører med særskilt kompetanse innenfor grunnundersøkelser og grunnarbeider for å sikre og fjerne forurensningen.

Her vil det kunne være aktuelt å godta flere ledd etter at kontrakten er inngått. En slik endring vil ikke bli ansett som en vesentlig endring av kontrakten, slik at det ikke oppstår plikt til å gjennomføre en ny anskaffelse i henhold til regelverket. 

Oppdragsgiver må dokumentere at vilkåret for å gjøre unntak, er oppfylt.

Unntak etter at kontrakt er inngått: I komplekse bygge- og anleggskontrakter og tjenestekontrakter

I slike kontrakter kan det oppstå behov for å gjøre endringer. Dette omfatter også behov for ytterligere ledd med underleverandører enn det som var forutsett under gjennomføringen av anskaffelsen.

Oppdragsgiver må dokumentere at vilkåret for å gjøre unntak, er oppfylt

Det er ikke adgang til å gjøre vesentlige endringer i allerede inngått avtaler uten at det gjennomføres en ny anskaffelse i henhold til regelverket.

Slik stiller du kravene

 • I både konkurransegrunnlag og kontrakt skal det oppgis
  • maksimalt antall underleverandører som er tillatt
  • innenfor hvilke områder av kontraktsarbeidet begrensningen gjelder
 • Dersom oppdragsgiver godtar flere enn to ledd med underleverandører, skal det begrunnes.
  • Begrunnelsen bør fremgå av anskaffelsesdokumentene.
  • Begrunnelsen skal dokumenteres i anskaffelsesprotokollen.
 • Dersom Oppdragsgiver godtar færre enn to ledd underleverandører, skal det begrunnes.
  • Begrunnelsen bør fremgå av anskaffelsesdokumentene.
  • Begrunnelsen skal dokumenteres i anskaffelsesprotokollen.
 • Oppdragsgiver bør også presisere at avvik og forbehold som gjelder begrensningen i antall underleverandører, kan medføre plikt til avvisning. Dette må for øvrig vurderes i tråd med anskaffelsesregelverket.
 • Sanksjoner må tas inn i kontrakten som kunngjøres.

Kontraktsvilkår for antall ledd i leverandørkjeden

Slik følger du opp kravene

Det gjelder allmenngjorte tariffavtaler innenfor både renholdsområdet og bygg- og anlegg. Innen de allmenngjorte områdene krever forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, at det iverksettes systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at allmenngjøringsforskriftene etterleves (påseplikt).

Slike systemer og rutiner må være skriftlige, og bør blant annet si noe om oppfølging av kontraktene, kontrollrutiner og hvordan brudd skal håndteres.

Vi anbefaler at oppfølgingen skjer i sammenheng med oppdragsgivers plikt til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår og påseplikten.

Dersom det er hovedleverandør som har påseplikt, må oppdragsgiver sørge for at denne plikten ivaretas.

Sanksjoner

Det er opp til oppdragsgiver å vurdere hvordan brudd på reglene som gjelder begrensningen i antall underleverandører, skal sanksjoneres.

Eksempler på sanksjoner

 • retting
 • tilbakehold
 • stansing av arbeidet
 • heving
Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.