Begrensning i antall ledd i leverandørkjeden

For å forhindre arbeidslivskriminalitet i forbindelse med offentlige kontrakter, skal det som hovedregel stilles krav om maksimalt to ledd med underleverandører i anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester. Reglene gjelder for kontrakter som har en anslått verdi som er lik eller overstiger 1,3 millioner kroner ekskl. mva. for statlige oppdragsgivere og 2,05 millioner kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgivere.

Begrensning i antall ledd i leverandørkjeden

Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 8-13 og § 19-3 skal oppdragsgiveren stille krav om at leverandørene maksimalt kan ha to ledd i leverandørkjeden under seg når leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider eller i kontrakter om renholdstjenester. Dette innebærer at oppdragsgiveren skal stille krav om maksimalt tre ledd i leverandørkjeden. Det vil si en hovedleverandør med maksimalt to ledd underleverandører under seg.

Hvilke anskaffelser gjelder reglene for?

Kravet om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden gjelder ved kjøp av:

  • bygg- og anleggsarbeider
  • renholdstjenester som er omfattet av CPV-kode 90910000 (rengjøring)

Kravet gjelder for kontrakter som har en anslått verdi som er på minst 1,3 mill. kroner ekskl. mva. for statlige oppdragsgivere og 2,05  mill. kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgivere. Dette medfører at det er tatt inn en bestemmelse som gjelder for bygge- og anleggsarbeider i forskriften del II, jf. § 8-13, og en bestemmelse for begge kontraktstyper i del III, jf. § 19-3.

Bestemmelsen er begrenset til kontrakter om bygg- og anleggsarbeider og renholdstjenester fordi disse bransjene er særlig risikoutsatt for arbeidslivskriminalitet. Bestemmelsen skal gjøre det lettere for oppdragsgiver å føre kontroll og ha oversikt over de enkelte leddene i leverandørkjeden.   

En viktig presisering når det gjelder bygge- og anleggsarbeider er at bestemmelsene ikke gjelder generelt for bygg- og anleggskontrakter, men bare for selve utførelsen av bygge- og anleggsarbeidene. Det vil si at begrensningen i antallet ledd bare gjelder for arbeidet som knytter seg til utførelsen av bygge- og anleggsarbeider og ikke det som knytter seg til planleggingen, herunder planlegging/prosjektering, rådgivning og andre tilknyttede tjenester. Vareleverandører som leverer materialer eller lignende omfattes derfor ikke av bestemmelsene.

Det er videre viktig å presisere at bestemmelsen kun gjelder bruk av underleverandører i direkte kjede nedover som gjør arbeid eller yter en tjeneste direkte som en del av kontrakten. For kontrakter som omfattes av bestemmelsene vil ikke sideordnede (horisontale) underleverandører med direkte kontakt med hovedleverandøren omfattes. Dette gjelder uavhengig av antall sideordnede underleverandører. Lange horisontale kjeder av underleverandører krever imidlertid god kontroll og oppfølging. Heller ikke innleie hos en underleverandør som leier inn arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens regler regnes som et eget ledd i leverandørkjeden.

Unntak for å sikre tilstrekkelig konkurranse

Oppdragsgiver kan godta flere enn to ledd i leverandørkjeden, hvis det er «nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse» om kontraktsarbeidet. Oppdragsgiver må gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om unntaket kan benyttes. Dette kan for eksempel være tilfelle der oppdragsgiver kjenner markedet for den konkrete anskaffelsen, og vet at markedet enten ikke vil respondere på konkurransen eller at det ikke vil bli tilstrekkelig konkurranse dersom det ikke åpner opp for flere ledd med underleverandører. Markedet kan for eksempel være organisert slik at det vanligvis benyttes flere enn to ledd med underleverandører. Det kan være tilfelle dersom gjennomføring av kontrakten krever spesiell fagkompetanse som en leverandør vanligvis benytter underleverandører til å utføre. 

Unntaket legger til rette for at oppdragsgiver ikke stiller strengere kontraktsvilkår enn det som er nødvendig for å realisere formålet om å unngå arbeidslivskriminalitet under gjennomføring av kontrakten. Dersom oppdragsgiver åpner opp for å benytte flere ledd med underleverandører, vil det kunne være behov for tettere oppfølging av kontrakten.  

Oppdragsgiver skal angi det maksimale antallet ledd som godtas i anskaffelsesdokumentene. Det vil si at oppdragsgiveren på forhånd må ha avgjort om det godtas flere ledd i leverandørkjeden. Oppdragsgiver bør angi begrunnelsen for bruken av unntaket i anskaffelsesdokumentene.

Unntak etter at kontrakt er inngått: På grunn av uforutsette omstendigheter

Det kan oppstå uforutsette hendelser i kontraktsfasen som gjør det nødvendig å bruke flere ledd med underleverandører for å få gjennomført kontrakten.

Uforutsette omstendigheter kan for eksempel være at det oppdages forurensning i grunnen under byggearbeid, og at det er behov for ekstra grunnundersøkelser, sikringstiltak samt fjerning av forurensning. I et slikt tilfelle vil det kunne oppstå behov for flere underleverandører med særskilt kompetanse innenfor grunnundersøkelser og grunnarbeider for å sikre og fjerne forurensningen.

I slike tilfeller kan det være aktuelt å godta flere ledd i leverandørkjeden etter at kontrakten er inngått. Oppdragsgiver må dokumentere at vilkåret for å gjøre unntak, er oppfylt.

Ved bruk av unntaksbestemmelsen bør oppdragsgiver være bevisst at formålet med bestemmelsen om å begrense antallet ledd i leverandørkjeden er å motvirke arbeidslivskriminalitet. Dersom det åpnes for flere ledd i kontraktsfasen er det derfor viktig med god kontroll og oversikt over både antall ledd og hvilke oppgaver de enkelte underleverandørene utfører.

Slik følges kravene opp

Virksomheten må følge opp at kontraktsvilkåret om begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden etterleves. Det kan være utfordrende å holde oversikt over leverandører og arbeidstakere på tjenestekontrakter hvor det for eksempel ikke er krav til å føre oversiktslister over hvem som utfører arbeidet. For å forenkle oppfølgingen, kan det vurderes å kontraktsfeste at leverandøren skal opplyse om bruk av underleverandører, og at endringer skal varsles før en underleverandør starter arbeid på kontrakten. 

I den utstrekning oppdragsgiver også har kontrollplikt og/eller påseplikt, kan det være hensiktsmessig å følge opp kontraktsvilkår om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden i sammenheng med etterlevelse av for eksempel kontroll- og/eller påseplikten.

DFØs veiledning om beste praksis for kontraktsoppfølging gir mer informasjon om hvordan kontrakten kan og bør følges opp.

Sanksjoner

Det er opp til oppdragsgiver å vurdere hvordan brudd på kontraktsvilkåret om begrensning av antall ledd underleverandører skal sanksjoneres. Det må vurderes konkret på bakgrunn av bestemmelsene i den inngåtte kontrakten. Oppdragsgiver må vurdere hva som vil være en forholdsmessig sanksjon med utgangspunkt i kontraktsbruddets omfang og vesentlighet.

Eksempler på mulige sanksjoner er:

  • retting
  • tilbakehold
  • stansing av arbeidet
  • heving

Vurderingen av sanksjoner skal gjøres skriftlig og dokumenteres på samme sak som kontrakten .  

Oppdatert: 19. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.