Valg av kontrakter/avtaler ved kjøp av konsulenttjenester

Valg av riktig kontrakt/avtale er viktig når du skal kjøpe konsulenttjenester. Vi anbefaler at du bruker Statens standardavtaler (SSA).

DFØ har utarbeidet to standardavtaler (SSA-B og SSA-O) og en forsknings- og utredningsavtale som vi anbefaler ved kjøp av de fleste typer konsulenttjenester.

Slik bruker du disse standardavtalene

 • Bruk SSA-O når du engasjerer konsulenten til å utføre et selvstendig stykke arbeid i henhold til avtalen. Oppdraget skal være klart beskrevet på forhånd, og konsulenten får, ut fra oppdragsgivers beskrivelse, et selvstendig ansvar for å levere et ferdig produkt til avtalt tid og pris. Typiske oppdrag hvor du kan bruke SSA-O, er til utarbeiding av produkter som rapporter, utredninger, spørreundersøkelser, kartlegginger, utforming av kravspesifikasjoner, utviklingsarbeider mv.

 • Bruk SSA-B når konsulenten skal yte faglig bistand i et prosjekt hvor du som oppdragsgiver styrer aktivitetene. Avtalen må definere konsulentens rolle i prosjektet. Rollen kan for eksempel være prosjektleder, kvalitetssikrer eller ressursperson i en arbeidsgruppe. Konsulenten får også her et ansvar for kvaliteten på sin ytelse, men dette ansvaret må sees i sammenheng med oppdragsgivers tilsvarende ansvar for gjennomføringen av prosjektet.

Bruk av SSA-B til innleie av arbeidstaker

Etter innstramminger i reglene for innleie fra bemanningsforetak (regjeringen.no), er det etter 1. april 2023 begrenset adgang til å leie inn arbeidstakere for å dekke forbigående kapasitetsbehov. Bruk av SSA-B vil i mange tilfeller rammes av de nye reglene. For å vurdere om en kontrakt rammes av de nye reglene, må det vurderes både om det er snakk om innleie, og om den som leier ut er et bemanningsforetak. Nedenfor forklares hvordan du gjør disse vurderingene.

Endringene er gjort i arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Arbeidsmiljøloven og forskrift om innleie fra bemanningsforetak gjelder generelt, men det gjelder egne regler for statlig virksomhet i statsansatteloven.

Hva er innleie?

Innleie av arbeidskraft kjennetegnes ved at en arbeidstaker som er ansatt hos én virksomhet (utleievirksomheten) utfører arbeid for en annen virksomhet (innleievirksomheten). Innleiekontrakter kan likne oppdragskontrakter (entreprise), som ikke rammes av innleiereglene. For å avgjøre om kontrakten rammes av innleiereglene, må det derfor vurderes om det er snakk om oppdrag eller innleie.

I vurderingen skal det særlig legges vekt på:

 • Om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet
 • Om oppdragsgiver har ansvaret for resultatet (leverandør har innsatsforpliktelse, ikke resultatforpliktelse)

Om oppdragsgiver har ledelse av arbeidet og ansvar for resultatet vil dette tale for innleie. Andre momenter av betydning:

 • Om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft
 • Om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver
 • Om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet
 • Om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet (for eksempel i oppdragsgivers lokaler)

Hvis svaret er ja på disse spørsmålene, taler det for at det er snakk om innleie, og ikke oppdrag.

Hva er et bemanningsforetak?

Arbeidsmiljøloven og statsansatteloven oppstiller to vilkår for at en virksomhet ikke skal anses som et bemanningsforetak:

 1. utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse, og
 2. utleieaktiviteten omfatter ikke mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier

Det følger av rettspraksis at selv om de nevnte vilkårene er oppfylt, kan virksomheten etter en helhetsvurdering likevel anses som et bemanningsforetak. Dersom virksomheten har utviklet utleie av arbeidskraft som et forretningsområde, taler dette for at reglene om innleie fra bemanningsforetak kommer til anvendelse. Mange virksomheter, spesielt innen IT- og konsulenttjenester, kan derfor bli rammet av de nye innleiereglene, selv om disse normalt ikke anses som bemanningsforetak. For å leie inn fra bemanningsforetak må virksomheten være registrert i registeret for bemanningsforetak.

Unntak

I forskrift om innleie fra bemanningsforetak er det inntatt unntak fra reglene om innleie i arbeidsmiljøloven. Det er viktig å huske at disse unntakene ikke gjelder for statlig virksomhet. Unntakene gjelder:

 1. Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester
 2. Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Statlig virksomhet kan inngå skriftlig avtale med tillitsvalgt om tidsbegrenset innleie, uten hinder av lovens begrensninger.

Ikrafttredelse og overgangsregler

Endringene i innleiereglene trådte i kraft 1. april 2023. Det er imidlertid vedtatt overgangsregler for enkelte innleieavtaler:

Innstrammingene i innleiereglene gis virkning 1. juli 2023 for

 1. Konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet, og
 2. Oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før ikrafttredelsen.

Overgangsreglene innebærer at innleieavtaler som ble inngått før 1. april må avsluttes senest 1. juli.

Anbefalte tiltak

Brukere av SSA-B bør i lys av de nye innleiereglene iverksette tiltak for å unngå ulovlig innleie. Tiltakene bør i det minste omfatte følgende:

 1. Eksisterende innleieavtaler etter statsansatteloven § 11 (1), jf. § 9 (1) a og arbeidsmiljøloven § 14-12 (1), jf. § 14-9 (2) a må avsluttes innen 1. juli 2023
 2. Ingen nye innleieavtaler må inngås etter bestemmelsene nevnt i punkt 1
 3. Det bør vurderes om eksisterende oppdragsavtaler i realiteten innebærer innleie
 4. Det bør utarbeides rutiner for vurdering av innleiereglene før nye innleie- og oppdragsavtaler inngås
 5. Det bør vurderes hvilke virksomheter en har innleide arbeidstakere fra som kan karakteriseres som «bemanningsforetak»

Lenker til regelverk og relevante nettsteder

 • Bruk SSA-F ved konsulentoppdrag hvor det er viktig at oppdraget gjennomføres etter anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Avtalen gir bl.a. oppdragsgiver og oppdragstaker rettigheter til resultatene, og rettigheter knyttet til at resultatene kommer ut i offentligheten. Vi anbefaler derfor at du bruker avtalen i oppdrag der du ønsker uavhengig oppdragsforsking med høy legitimitet.

Se malene

Når skal du ikke bruke standardavtalene?

For konsulentkjøp knyttet til bygg, anlegg og eiendom er det utarbeidet særskilte standardkontrakter som skal brukes ved rådgivningstjenester. Eksempler på dette er NS 8401 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag), NS 8402 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid) og NS 8403 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag) som er utarbeidet spesielt for denne type kjøp.

Vi anbefaler ikke bruk av Statens standardavtaler (SSA) ved inngåelse av kontrakter om rådgivning og prosjektering innenfor bygg, anlegg og eiendom. Bruk standardiserte bransje-kontrakter som kan kjøpes fra Standard Norge

Hvordan kan du gjøre tilpasninger og unntak fra standardavtaler?

Ofte kan oppdragets art innebære at det fremkommer ønsker og behov for å endre/justere standardavtalen som brukes på et eller flere punkter.

Som oppdragsgiver bør du likevel søke å holde deg til standardkontrakten og ikke gjøre endringer som fordeler risiko og byrdene ytterligere til oppdragsgivers fordel. Unntak fra valgt standardkontrakt kan medføre at enkelte leverandører ikke deltar i konkurransen eller tar forbehold. Vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene kan medføre plikt til å avvise tilbudet. Dette kan igjen medføre at konkurransen blir begrenset.

Dersom du allikevel mener at det er behov for å gjøre endringer, anbefaler vi at du endrer i bilagene og ikke i selve standardteksten i kontrakten.

Hvilke sentrale bestemmelser bør du ta med i kontrakten?

Kompetanseoverføring

Ta inn i kontrakten at det skal skje en kompetanseoverføring fra konsulent til virksomhetens ansatte, dersom dette er viktig. Still f.eks. krav til at den kompetansen som trengs for å drifte oppgavene etter at konsulenten har utført arbeidet sitt, er overført til ansatte i virksomheten.

Bytte av konsulent

De konsulenter som tilbyderen presenterer i sitt tilbud skal i utgangspunktet være de samme som brukes til å utføre oppdraget eller bistanden. Det kan imidlertid være gode grunner for å ha med bestemmelser i kontrakten om bytte av konsulent ved f.eks. sykdom eller bytte av jobb. Vurder da også om du samtidig ønsker å ha med bestemmelser som regulerer adgangen til å skifte ut konsulenter som ikke utfører tilstrekkelig faglig god kvalitet på det som leveres.

Regulering av vederlag

Om det skal avtales fastpris eller timepris, avhenger av det konsulentoppdrag anskaffelsen gjelder. Dersom det er et klart definert oppdrag, som for eksempel utarbeidelse av en rapport, kan fastpris være aktuelt. Dersom oppgavene som skal utføres ikke enkelt lar seg definere i utformingen av konkurransegrunnlaget, bør du avtale betaling per løpende timer.

I vederlagsbestemmelsene i kontrakten kan du også regulere andre forhold. Dette kan være regler for dekning av utlegg, reise- og diettkostnader og kriterier for justering av vederlaget (etter konsumprisindeks eller lignende).

Rettigheter mv.

Eierrettighetene til produktet eller tjenesten som leveres, må være avklart, slik at den som leier inn på lang sikt, ikke blir låst fast i ett bestemt fremtidig teknologisk eller kompetansemessig avhengighetsforhold til ett konsulentfirma.

Innenfor bygg- og anlegg er det normalt bruksrettighetene som overdras. Dette er allerede regulert av standardavtalene fra Standard Norge.

Oppdatert: 11. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.