Avfallsinnsamling

Som innkjøper kan du bidra til å kutte utslipp fra innsamling av avfall. Vi viser hvordan og deler gode eksempler.

Nasjonalpolitiske føringer
  • Innen 2030 skal 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy (NTP 2018-2029)
Hva er avfallsinnsamling?

Norske kommuner har etter Forurensningsloven ansvar for innsamling og behandling av innbyggernes husholdningsavfall. Det offentlige er også forpliktet til å samle inn og behandle næringsavfall fra offentlige virksomheter. 

Husholdningsavfall versus næringsavfall

Avfallsinnsamling av husholdnings- og næringsavfall utføres noe forskjellig. 

Illustrasjonen viser prosess for avfallsinnsamling.

Husholdningsavfall

Egenregi - Når kommuner samler inn avfall i egenregi kjøper de selv inn renovasjonsbiler, og kan velge teknologi innenfor rammen av økonomi og tilgjengelig lade- og fylleinfrastruktur.

Kjøp av tjenester - Når kommuner kjøper inn tjenester for avfallsinnsamling deles typisk innsamling av avfall fra husstander til omlasting/ sortering og transport og behandling av avfall i to separate anskaffelser.

Kjøretøyene er dedikert til kontrakten, og innkjøper har derfor stor mulighet til å påvirke kjøretøyets teknologi gjennom bruk av krav og tildelingskriterium. 

Næringsavfall

Håndtering av næringsavfall fra for eksempel skoler og  offentlige virksomheter gjøres som regel én anskaffelse, som både dekker avfallsinnsamling og avfallsbehandling.

Leverandørene har gjerne en kjøretøyflåte som brukes i oppdrag for flere kunder. Leverandøren kan hente avfall fra mange kunder på ett skift, og en virksomhets andel av leverandørens totale last vil variere betydelig.

Krav og kriterier til klima og klima ved håndtering av næringsavfall vil typisk omfatte både avfallsinnsamling og behandling av avfall. 

Hva du som oppdragsgiver kan gjøre for å fremme bærekraft

Du kan bruke krav og tildelingskriterier for å kreve eller premiere miljøvennlig avfallsinnsamling. Du finner eksempler på krav og kriterier for bærekraftig innsamling av nærings- og husholdningsavfall i Kriterieveiviseren og i Drivstoffmatrise for tunge kjøretøy.

Nedenfor finner du også eksempler på konkurransegrunnlag og avfallsstrategier med tydelig fokus på klima/miljø. Vi har ikke kvalitetssikret disse, men viser til dem for inspirasjon. 

Det er viktig at du følger opp kravene som stilles gjennom klima- og miljørapportering. Du finner kontraktsvilkår du kan bruke for rapportering av transport og drivstoff i Kriterieveiviseren.

Innovative anskaffelser av avfallsinnsamling
  • I Nederland tok man for flere år siden i bruk metoden «omvendt innsamling» for å oppnå en materialgjenvinningsgrad på 75 prosent innen 2020.

Metoden går ut på at gjenvinningsfraksjoner som papir, matavfall og emballasje hentes det innbyggerne bor (der vi har våre restavfallsdunker) mens restavfallet må bringes til returpunkter.

Denne formen for «dulting» er innført i flere nederlandske kommuner, deriblant den relativt store byen Utrecht. I enkelte kommuner har man redusert restav­fallsmengden helt ned til 38 kg pr innbygger årlig. Gjennom «omvendt innsamling» har nederlandske kommuner bidratt til å tenke nytt om sammenhengen mellom innsamlingsløsning og materialgjenvinningsgrad.

  • Karmøy planlegger å bli Norges første kommune med helelektrisk avfallsinnsamling. Kun tre kjøretøy var per 2019 registrert i kategorien for elektriske renovasjonsbiler, og satsing på helelektrisk renovasjonsinnsamling er derfor å anse som en innovasjon. For mer informasjon, se eksempler nedenfor. 
Klima- og miljøbelastning

Miljødirektoratet har estimert at det er en potensiell utslippsreduksjon på totalt 66 000 tonn CO2-ekvivalenter over hele perioden 2021-2030 ved at offentlig innkjøpere stiller krav til at avfallsinnsamling og renovasjonskjøretøy skal bruke nullutslippsteknologi eller biogass.

Dette er det direkte potensialet fra selve anskaffelsen. I tillegg kommer utslippsreduksjon fra eventuelle indirekte virkninger i næringslivet for øvrig. Dersom nullutslippskjøretøyene i den offentlige anskaffelsen også brukes i leveranser til private kunder, blir utslippsreduksjonen større. For mer informasjon se Nullutslippstransport i leveranser til det offentlige under rapporter nederst på siden. 

En analyse fra Oslo kommune, som utelater kollektivtransport, viser at innsamling av husholdnings- og næringsavfall til sammen sto for størst andel (totalt en fjerdedel) av kommunens transportrelaterte CO2-utslipp i 2016. Innsamling av husholdningsavfall er dessuten den transportkategorien som slipper ut mest NOx (luftforurensing) i kommunen. 

Mer om klima- og miljøvennlig avfallsinnsamling

For mer informasjon om drivstoffhierarki, se Miljødirektoratets sider. Nedenfor følger spesifikk informasjon med relevans for renovasjonsbiler. 

Elektrisk drift har ingen klimagassutslipp eller luftforurensing i bruk. Elektrisk drift er godt egnet for kjøring som involverer mye start og stopp. Et slikt kjøremønster er vanlig for avfallsinnsamling i sentrumsnære strøk med mange innbyggere, og kort avstand mellom husstandene.

Det er i bynære strøk at miljøbelastningen av transport er verst, samtidig som rekkevidden til bilene er mindre viktig. Det er et stort potensial for elelekrifisering av avfallsinnsamling, og spesielt i byer. I 2020-21 vil flere store bilprodusenter starte serieproduksjon av lastebiler, ifølge TØIs rapport (s. 22-23 for en oversikt). Det er spådd at prisene da vil reduseres. Erfaringer fra bl.a. Ruter og Ragn-Sells viser at elektriske kjøretøy har betydelig lavere driftskostnader enn andre kjøretøy. 

Biodrivstoff (biogass, HVO, bioetanol) gir isolert sett reduserte klimagassutslipp sammenlignet med fossil energi. Innen avfallsbransjen spiller biogass en viktig rolle fordi det er god sirkulærøkonomi i praksis at renovasjonsbiler kjører på biodrivstoff produsert av matavfall og annet organisk avfall, som avløpsslam og husdyrgjødsel, som bransjen selv bidrar til å samle inn. I Norge har vi et omsetningskrav for flytende biodrivstoff (som HVO, bioetanol og B100) til veitrafikk.

Analyser av Miljødirektoratet viser at rene leveranser av flytende biodrivstoff til veitrafikk som selges til offentlige innkjøpere, blir rapportert som en del av det lovpålagte omsetningskravet for biodrivstoff, og dermed ikke bidrar til økt omsetning av flytende biodrivstoff i Norge. Det har dermed svært begrenset klimaeffekt. Biogass er derimot ikke omfattet av omsetningskravet for biodrivstoff, og vil derfor bidra til nasjonale utslippsreduksjoner. For mer info, se Miljødirektoratets notat om klimaeffekt av offentlige anskaffelser av flytende biodrivstoff nederst på siden i lenken. 

Tilskuddsordninger

Oppdatert: 14. mai 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.