Søketips i Doffin

Her får du nokre tips til korleis du kan søke i nye Doffin og ein introduksjon til søkefiltera, og ei beskriving av dei mest vanlege begrepa og forkortingane.

Søk frå forsida

Det første som møter deg på forsida til Doffin.no, er ein søkeboks. Her kan du skrive inn det du ønsker å søke etter. Du har også molegheit til å søke blankt for å få opp alle resultata i Doffin.

Som dere kan se i søkefeltet, blir vi presentert tre val. Desse tre vala viser til dei tre hoveddelane av ei anskaffing, som er planleggingsfasen, gjennomføringa av konkurransen og deretter resultatfasen. Etter dialog med leverandørar har vi sett at det største behovet leverandørene har, er molegheiten til å se aktive konkurransar, altså dei konkurransane der fristen ikkje er utløpt, slik at man fortsatt kan inngi tilbud på dei. Derfor har vi satt dette som førehandsvalet ved søk. Du kan velje å søke i alle faser.

Frå forsida kjem du også rett til oversikten over kunngjorte kontraktsinngåingar og aktive, dynamiske innkjøpsordningar som leverandørar kan kvalifisere seg inn i.

Fritekstsøk

Fritekstsøket søker i fleire relevante felt i kunngjeringa.

Dersom eit søkeord førekjem ofte i kunngjeringa, vil dette havne øverst på lista. Søkeresultatet blir presentert etter publiseringsdato som standard, og du kan velje å endre til tilbudsfrist og relevans.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, vil du få treff på heile søkeord eller delar av søkeordet. Du kan kombinere fritekstsøk med filtervalg på søkesida.

Når du skriv i søkefeltet får du opp forslag på oppdragsgivar. Dersom du ønsker å spisse søket ditt til ein oppdragsgivar, kan du klikke på forslaget. Du kan legge til fleire oppdragsgivarar i søket ditt ved å gjenta steget. Slik er det også for leverandørar. Ved å søke på ein leverandør og klikke på forslaget, vil du få opp kva kontraktar den valde leverandøren har fått tildelt. Ved å filtrere på leverandør vil du berre få treff på kunngjøringstypar frå fasen «resultat»

Forklaring av søkefilter

På søkesida kan du også skrive inn kva du ønsker å søke etter. I tillegg kan du bruke filtera som vi gir ein kort introduksjon til under.

Kunngjeringstype

Her kan du søke etter en spesifikk kunngjeringstype, eller du kan søke etter kunngjeringstyper i ein eller fleire av dei tre fasane ei kunngjering kan ha.

I fasen «planlegging» vil du kunne finne kunngjeringar som omhandler planlegging av ein mogleg framtidig konkurranse. Dette kan vere ei markedsundersøking, ein invitasjon til dialogmøte, eller ein forespurnad om informasjon frå marknaden innanfor spesifikke område (RFI).

I fasen «konkurranse» vil du finne alle kunngjeringar som inneber ein konkurranse der leverandørar har høve til å levere tilbod. Dette omfattar alminneleg kunngjering av konkurranse, og førehandskunngjering, dynamiske innkjøpsordningar og kvalifikasjonsordninger.

I fasen «resultat» vil du finne utfallet av gjennomførte konkurransar. Du kan blant anna sjå kva kontraktar det offentlege har inngått i kunngjering av kontraktsinngåing, kva kontrakter dei har som siktemål å inngå utan å halde konkurranse, kjend som intensjonskunngjering, endringar av inngåtte kontraktar eller konkurransar som er avlyst eller som manglar eit utfall.

Status

Kunngjeringar i planleggingsfasen og konkurransefasen kan ha ein status, mens kunngjeringar i resultatfasen ikkje vil ha ein status. Dei ulike statusane blir brukt for å klassifisere kunngjeringane. Alle kunngjeringar som er aktive, har ein frist som ikkje er passert, det vil seie at det er noko som det kan leverast inn anten eit tilbod på, eller eit tilsvar. Kunngjeringar med status utgått vil seie at tidsfristen for å levere inn noko, har passert, men at det er enda ikkje kunngjort eit utfall som vil kunne endre status til tildelt eller avlyst.

Hovudelementet til kontrakten

Under hovudelementet til kontrakten kan du filtrere etter varer, tenester og bygg- og anlegg. I kontraktar med ulike typar ytingar er den ytinga med høgast verdi som utgjer hovudelementet til kontrakten.

CPV-koder

Du kan søke i CPV-koder både med tallkoden, om du kjenner den, og ved å søke etter ord i CPV-koden. Søket vil foreslå treff i CPV-koder basert på kva du har begynt å skrive.

Kunngjeringsdato

Du kan søke på kunngjeringar kunngjort før eller etter ein spesifikk dato, eller i eit tidsintervall.

Sted for gjennomføring

Du kan søke på kunngjeringar basert på stad for gjennomføring.

Forklaring av omgrep og forkortingar

Omgrep og forkortingerForklaring
DoffinDen nasjonale kunngjøringsdatabasen i Norge
eFormsNavnet på dei nye kunngjeringsskjemaene frå EU
KGVKonkurransegjennomføringsverktøy
Anskaffelser.noFagsider om offentlig anskaffelser
KunngjøringEi kunngjering er ei melding som innehelde informasjon om ei anskaffelse, konkurranse eller konsesjon. Konkurransegrunnlag, dokument, meldinger og anna informasjon som blir lagt ut på Doffin og blir gjort tilgjengeleg i samband med ei kunngjering, er ikkje å anse som ein del av kunngjeringa, men er tilleggsinformasjon på lik linje med møter, e-postar og tilsvarande informasjonsutveksling oppdragsgivar utøver i samband med ei kunngjering.
KunngjøringsskjemaEit kunngjeringsskjema er ei samling av spørsmål og informasjonsfelt som skal bli besvart og fylt ut av den som kunngjer.
LOALov om offentlige anskaffelser (LOV-2016-06-17-73)
AnskaffelsesforskriftenForskrift om offentlige anskaffelser (FOR-2016-08-12-974)
ForsyningsforskriftenForskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (FOR-2016-08-12-975)
KonsesjonskontraktsforskriftenForskrift om konsesjonskontrakter (FOR-2016-08-12-976)
FOSAForskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOR-2013-10-04-1185)
Dynamisk innkjøpsordning (DIO / DPS)Ei dynamisk innkjøpsordning (DIO), på engelsk Dynamic Purchasing System (DPS), skiller seg frå ein tradisjonell rammeavtale for levering av varer eller tjenester ved at det er eit elektronisk system som leverandørane kan slutte seg til når som helst. Ei dynamisk innkjøpsordning er ei "open market"-løysing, som har som mål å gi offentlege innkjøparar tilgong til ei samling av førehandskvalifiserte leverandørar. Ei dynamisk innkjøpsordning egner seg for kjøp av standardiserte varer, tenester og bygge- og anleggsarbeider.
CPV og CPCCPV-nummera viser til EU-kommisjonens produkt- og tenestekoder. CPV-numrene blir brukt i kunngjøringene i databasene Doffin og Ted. Ved å gruppere anskaffelser etter ulike CPV-nummer, blir det enklare for leverandørane å søke etter relevante kunngjeringar i databasene.
ESPDDet europeiske egenerklæringsskjema (ESPD - European Single Procurement Document)
LeverandørBrukarar som nyttar Doffin til å finne kunngjeringar
NFDNærings- og fiskeridepartementet
OJ/TEDOfficial Journal/Tender Electronic Daily, http://ted.europa.eu
OppdragsgivarVerksemdene som ansvarlige for kunngjering av informasjon knytta til ein eller fleire konkurransar/oppdrag. Dekker også konsesjonshavarar som kunngjer.
Publications OfficePublications office of the European Union
Finn dei mest vanlege omgrepa og forkortingane på Doffin

For fleire definisjoner sjå anskaffelsesordboka.

Oppdatert: 2. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.