SOA Basis fagplan og sertifiseringstest

Sertifiseringsordninga SOA Basis omfattar anskaffingsprosessen på eit grunnleggande nivå. Her finn du informasjon om fagplanen, om korleis du kan gjennomføre sertifiseringstesten og om kor du kan ta kurs.

Fagplanen til SOA Basis

SOA Basis består av fagplan, kartleggingstest og sertifiseringstest. Fagplanen beskriv relevante emne og kompetansemål ein sertifisert innkjøpar skal kjenne på eit grunnleggande nivå.

Under kan de lese om dei fem ulike tema fagplanen omfattar.

Grunnleggande omgrep

Testen inneheld nokre få heilt sentrale omgrep frå anskaffingsregelverket som alle innkjøparar bør kjenne att.

Planlegging av anskaffingsprosessen

Du kan påverke anskaffinga mest tidleg i prosessen. Det er i planlegginga du legg sjølve grunnlaget for ei vellukka anskaffing. For å oppnå auka verdiskaping og effektiv ressursbruk er det avgjerande at du vurderer behova og forankrar desse i måla til verksemda. Roller og ansvar i anskaffingsprosessen vert definerte i denne fasen.

Konkurransegjennomføring

Konkurransegjennomføringa startar ved at marknaden vert formelt kontakta. Formålet er å inngå ein eller fleire kontraktar slik at mål og resultat nedfelt i anskaffingsdokumenta vert realisert. Det kan kome spørsmål og vere behov for presiseringar, avklaringar og ettersending av dokumentasjon.

Verksemda skal vurdere og evaluere tilboda med utgangspunkt i den innleverte dokumentasjonen og dei konkurransereglane som vart sett for konkurransen. Nokre gonger må konkurransen avlysast.

Kontraktsoppfølging

God kontraktsoppfølging skal sikre at ytingane verksemda har avtalt, faktisk vert levert. Vidare skal kontraktsoppfølginga bidra til eit godt samarbeid med leverandøren og motverke misforståingar og moglege konfliktar.  

Lov og forskrift om offentlege anskaffingar

Offentleg sektor bruker betydelege midlar på innkjøp kvart år. Regelverket set viktige krav til, og rammer for, korleis konkurransar om offentlege kontraktar skal bli gjennomført. Ny lov og nye forskrifter om offentlege anskaffingar tok til å gjelde 1. januar 2017.

Sertifiseringstesten og kartleggingstesten

Sertifiseringstesten

Du melde deg på for å ta sertifiseringstesten hos Norsk Test. Sertifiseringstesten kostar 1850 kr.

SOA BASIS gjer at du som innkjøpar kan dokumentere din kompetanse gjennom eit sertifiseringsbevis. Testen dokumenterer grunnleggande innkjøpsferdigheiter, og du kan ta han uavhengig av andre kompetansehevande tiltak, til dømes kurs. Testen er basert på læringsmåla i SOA Basis Fagplan. Norsk Test administrerer sertifiseringstesten.

Testen består av 40 spørsmål som blir trekt tilfeldig frå ei omfattande spørsmålsdatabase. Det finst ulike spørsmålstypar der dei fleste er av typen fleirvalsoppgåver (multiple choice).

Kandidaten har 60 minutter til å svare på testen. Kandidaten får tilbakemelding på totalt resultat og score per emne med ein gong. Resultatet vil vere tilgjengeleg for kandidaten under 'mi side' på nettsidene til Norsk Test. Om kandidaten ikkje består, kan ny test takast etter 14 dagar. Dei som består testen får eit sertifiseringsbevis.

Kartleggingstesten

Du melde deg på for å ta kartleggingstesten hos Norsk Test. Kartleggingstesten kostar 1075 kr.

Før du tek sertifiseringstesten, kan du velje å kartlegge eigen kunnskap gjennom SOA BASIS kartleggingstest. Kartleggingstesten er eit fint verktøy for personar og verksemder som ønsker å jobbe strategisk med kompetanse på anskaffingsområdet. Testen gir tilbakemelding på kva for emne det er behov for meir kompetanse.

Kartleggingstesten inneheld spørsmål frå ein eigen spørsmålsdatabase, men dekker same emne som sertifiseringstesten og er bygd opp likt.

Kurs

Det er ikkje eit krav å ta kurs for å gjennomføre sertifiseringstesten, men kurs kan vere ei god kjelde til kompetanse.

Under finn du ei liste over leverandørar som har opplyst at dei baserer sine kurs om offentlege anskaffingar på fagplanen SOA Basis. Lista er i alfabetisk rekkefølgje.

Om du er leverandør av kurs i offentlege anskaffingar og ønskjer å basere kursa dine på SOA BASIS, er du velkomen til å ta kontakt med oss.

Sjå også

Oppdatert: 3. juli 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.