Krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

I bransjer der det er særlig behov for lærlinger pålegger lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Hva skal oppdragsgiver stille krav om?

Det er gitt en egen forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser.

Forskriften stiller krav til at leverandører i offentlige kontrakter må være tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.

Kravet skal stilles i kontrakten med hovedleverandøren, fordi oppdragsgiver ikke inngår kontrakt direkte med eventuelle underleverandører. Hovedleverandøren har derimot frihet til å velge å oppfylle kravet ved hjelp av underleverandører. Om hovedleverandøren ikke er godkjent lærebedrift eller ikke har lærlinger, kan for eksempel en underleverandør som skal gjennomføre elektroarbeidene oppfylle kravene.

Om store deler av arbeidet i kontrakten er elektroarbeider, og hovedleverandøren har kontrahert underentreprenør for å gjennomføre disse arbeidene, kan det være hensiktsmessig at det er underleverandøren som stiller med elektrikerlærling.

Lærling, praksisbrevkandidat og kandidat til fagbrev på jobb sidestilles

En lærling er en person som har inngått lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i et fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i opplæringslova § 3-4.

Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn at anskaffelseslovens § 7 og forskriften om krav til lærlinger ved offentlige anskaffelser sidestiller lærekandidat, praksisbrevkandidat eller kandidat til fagbrev på jobb med lærling. Det gjelder de samme kravene til faglighet, organisering, produksjon og opplæring etter opplæringsloven for alle disse kategoriene. Praksiskandidater sidestilles ikke med lærling i forståelsen av anskaffelsesloven § 7. 

Når må det stilles krav om lærling?

Du må stille krav om lærlinger i tjenestekontrakter og kontrakter om bygge- og anleggsarbeider som er omfattet av anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften når:

  • Kontrakten har verdi på over 1,3 MNOK for statlige oppdragsgivere og 2,05 MNOK for andre
  • Kontrakten har en varighet på over 3 måneder.
  • Kontraktens hovedelement omfatter arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev.
  • Kravet ikke er uforholdsmessig i den konkrete kontrakten.
  • Det er et særlig behov for læreplasser i den aktuelle bransjen.

Kontraktens varighet skal vurderes ut i fra den tiden de faktiske arbeidene tar fra oppstart til overlevering. Tiden skal altså ikke beregnes fra kontraktsignering til overtakelse.

Forskriften setter rammer for når det er plikt til å stille krav om lærlinger i offentlige kontrakter. Du kan likevel vurdere om du ønsker å stille krav i kontrakter som ikke er omfattet av forskriften, for eksempel i kontrakter av lavere verdi, kortere varighet eller enkelte varekontrakter som for eksempel tilvirkingskjøp. Du må uansett vurdere om det vil være forholdsmessig i den konkrete kontrakten.

Når må kontraktkravet være oppfylt?

Krav til lærling er et kontraktkrav, og trenger derfor ikke være oppfylt på tidspunkt for innlevering av tilbud, men først ved oppstart av kontraktarbeidene.

Du bør informere i konkurransegrunnlaget at du stiller krav om lærling i kontrakten.

Det er ikke lov å stille krav om lærlinger som kvalifikasjonskrav i kontrakter over EØS-terskelverdi. Anskaffelsesforskriften (FOA) oppgir uttømmende hvilke kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav oppdragsgiver kan stille for disse anskaffelsene, jf. FOA § 16-6.

Under EØS-terskelverdi er ikke kvalifikasjonskravene like strengt regulert. Det kan derimot bryte med de grunnleggende kravene som gjelder for alle anskaffelser å stille krav om bruk av lærling som kvalifikasjonskrav. Vi anbefaler derfor at kravet stilles som kontraktkrav og ikke kvalifikasjonskrav også under terskelverdi.

Utenlandske leverandører

Kravet om bruk av lærlinger gjelder både for norske og utenlandske leverandører. Dette er for å hindre at plikten til å bruke lærling i leveransen virker konkurransevridende.

Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet på to måter:

  • Godkjennes som lærebedrift og tegne lærekontrakt med norske lærlinger etter opplæringsloven.
  • Benytte opplæringsordning i opprinnelseslandet. Ordningene kan være tilsvarende den norske med lærlinger eller ordninger der elever er utplassert i bedrifter for kortere eller lengre perioder.
Oppdatert: 15. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.