Standard kravspesifikasjon for føremålsbygg

Oslo kommune har laga standard kravspesifikasjonar for dei vanlegaste føremålsbygga. Krava som vert stilte er i hovudsak overordna og funksjonelle. Her finn du inspirasjon til krav som kan stillast.

Kjelde: Oslo kommune

På nettsidene til Oslo kommune finn du standard kravspesifikasjonar for barnehagar, omsorgsbustad, omsorg+, skule, sjukeheim og utleigebustad. Kravspesifikasjonane beskriv krav til den enkelte type bygg, både på område som energi, material, VVS, elektro og arealbruk, og funksjonelle krav til areala i bygget.

Komande kravspesifikasjon for tekniske fag og FDV

I tillegg til standard kravspesifikasjon for den enkelte type bygg er det utarbeidd Tekniske og FDV-grunngitte krav for føremålsbygg. Dei kommunale føretaka som skal drifte bygget ved ferdigstilling, har lovpålagte krav som skal sikre føremålstenleg drift etter overtaking. Her har vi samla desse krava, som er grunngitte både teknisk og ut frå forvalting, drift og vedikehald. Desse krava vil publiserast så snart dei er godkjende.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord