Om statens innkjøpssenter

Historikk, bakgrunn og mandat for Statens innkjøpssenter.

Statens innkjøpssenter blei etablert 1. januar 2016.

Vi har til saman brei erfaring både frå privat og offentleg verksemd. Vi har kjernekompetanse innanfor marknads- og reknskapsanalyse, innkjøp og logistikk, leverandørutvikling, regelverket om offentlige anskaffingar, kategoristyring og avtaleforvaltning.

Målet og samfunnsoppdraget vårt er «å få omstilling til å skje, ved å inngå og forvalte statlege fellesavtalar for statlege forvaltningsorgan i sivil sektor». Slike fellesavtalar vil vere aktuelt for avtaleområde der varer og/eller tenester oppfyller følgende krav:

  1. Stort volum, målt i kroner og/eller einingar
  2. Like brukarbehov, blant dei som omfattast av ordninga
  3. Generelle krav, med lite behov for individuell tilpassing
  4. Bidreg til økonomiske gevinstar
  5. Held oppe konkurranse i marknaden

Statlege fellesavtalar skal skape ein enklare og effektiv innkjøpskvardag for statlege innkjøparar, avroparar og bestillarar, samt hauste verdiar i form av auka ressursmobilitet og auka handlefridom hjå den einskilde verksemda.

Gjennom auka digitalisering, regelverksetterleving, behovsdekking, konkurranse og effektivisert utnytting av skattebetalarane sine kroner, skal DFØ/Statens innkjøpssenter, i samarbeid med statlege verksemder, støtte Regjeringa si satsing om «å fornye, forenkle og forbetre Noreg».

Veiledere
Oppdatert: 27. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord