Statlege verksemder omfatta av innkjøpsordninga

Liste over alle statlege verksemder som er omfatta av den obligatoriske innkjøpsordninga til Statens innkjøpssenter per 27. februar 2023.

Statlege forvaltningsorgan i sivil sektor er obligatorisk omfatta av innkjøpsordninga.

Unntatt frå denne regelen er verksemder omfatta av regelverket for offentlege anskaffingar, men som opererer i konkurranse med private kommersielle aktørar. Desse kan ikkje ta del i statleg innkjøpssamordning fordi det kan gi verksemda urettmessige fordelar som blir ramma av forbodet om offentleg støtte.

Ta kontakt ved feil eller mangler ved listen
  • e-post: statens.innkjopssenter [at] dfo.no (statens[dot]innkjopssenter[at]dfo[dot]no)
Verksemdsnamn organisasjonsnummer
Arbeids- og sosialdepartementet 983887457
Arbeids- og velferdsetaten 889640782
Arbeidsretten 971525681
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 971526378
Arkivverket 961181399
Artsdatabanken 919666102
Barne- og familiedepartementet 972417793
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 986128433
Barneombudet 971527765
Barneverns- og helsenemnda 995710757
Bioteknologirådet 980633446
Brønnøysundregisterene 974760673
Dagligvaretilsynet 925775908
Datatilsynet 974761467
De nasjonale forskningsetiske komiteene 999148603
De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino 971578807
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) 974761424
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) 991825827
Direktoratet for arbeidstilsynet 974761211
Direktoratet for byggkvalitet 974760223
Direktoratet for E-helse 915933149
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 986252932
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 974788985
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) 991825827
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) 919477822
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 974760282
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 974760983
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 867668292
Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD 971277882
Diskrimineringsnemnda 988681954
Distriktssenteret 992375434
Domstolene i Norge 984195796
Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 926718304
Eldreombudet 925193755
Entur AS 917422575
EOS-utvalget 982110777
Finansdepartementet 972417807
Finanstilsynet 840747972
Fiskeridirektoratet 971203420
Folkehelseinstituttet 983744516
Forbrukerrådet 871033382
Forbrukertilsynet 974761335
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 989628011
Forsvarets forskningsinstitutt 970963340
Forsvarsbygg 975950662
Forsvarsdepartementet 972417823
Forsvarsmateriell 916075855
Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond 982907853
Generaladvokatembetet 971527072
Havforskningsinstituttet 971349077
Helfo 986965610
Helse- og omsorgsdepartementet 983887406
Helsedirektoratet 983544622
Hovedredningssentralen  971390425
Husbanken 942114184
Husleietvistutvalget 982965691
Høgskolen i Innlandet 918108467
Høgskolen i Molde 971555483
Høgskolen i Østfold 971567376
Høgskulen i Volda 974809672
Høgskulen på Vestlandet 917641404
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 987879696
Internasjonalt reindriftssenter 988820016
Jernbanedirektoratet 916810962
Justervesenet 874761192
Justis- og beredskapsdepartementet 972417831
Klagenemnda for industrielle rettigheter 999205437
Klagenemndssekretariatet 918195548
Klima- og miljødepartementet 972417882
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 985847215
Kommunal- og distriktsdepartementet 972417858
Konkurransetilsynet 974761246
Kontoret for voldsoffererstatning 986187243
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) 911830868
Kultur- og likestillingsdepartementet 972417866
Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge 974761114
Kunnskapsdepartementet 872417842
Kunst i offentlige rom (KORO) 974778998
Kunsthøgskolen i Oslo 977027233
Kystverket 874783242
Landbruks- og matdepartementet 972417874
Landbruksdirektoratet 981544315
Likestillings- og diskrimineringsombudet 988681873
Longyearbyen lokalstyret 984047851
Lotteri- og stiftelsestilsynet 982391490
Luftfartstilsynet 981105516
Maritim pensjonskasse 940415683
Mattilsynet 985399077
Medietilsynet 974760886
Meteorologisk institutt 971274042
Miljødirektoratet 999601391
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 974446871
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 985165262
Nasjonalbiblioteket 976029100
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 984936966
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 985042667
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider 938966397
Nord universitet 970940243
Norec 981965132
Norges forskningsråd 970141669
Norges geologiske undersøkelse 970188290
Norges grønne fagskole (VEA) 870961642
Norges Handelshøyskole 974789523
Norges idrettshøgskole 971526033
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)  969159570
Norges musikkhøgskole 974761106
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 974767880
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 970205039
Norsk Akkreditering 986028307
Norsk filminstitutt 892211442
Norsk helsenett SF 994598759
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 988983837
Norsk Kulturminnefond 985980101
Norsk kulturråd 971527412
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 970145567
Norsk Nukleær Dekommisjonering 920 440 754
Norsk pasientskadeerstatning 984936923
Norsk Polarinstitutt 971022264
Norsk Romsenter 886028482
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 970955992
Norske tog AS 917445060
Nærings- og fiskeridepartementet 912660680
Olje- og energidepartementet 977161630
Oljedirektoratet 870917732
OsloMet - storbyuniversitetet  997058925
Pasient- og brukerombudet 983544622
Patentstyret 971526157
Petroleumstilsynet 986174613
Politi- og lensmannsetaten, Politiets fellestjeneste (PFT) 974761157
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 974769484
Regelrådet 916195613
Regjeringsadvokaten 974761378
Riksadvokatembetet 971524758
Riksantikvaren 974760819
Riksmekleren 971524626
Riksteateret 974907550
Samediggi, Sametinget 974760347
Samferdselsdepartementet 972417904
Samisk høgskole 971519363
Sekretariatet for konfliktrådene 986074465
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget 985211132
Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 986339523
Senter mot maritim forsøpling 820327462
SIVA - Selskapet for industrivekst SF 966703032
Sivil klareringsmyndighet  918929673
Sjøfartsdirektoratet 974761262
Skatteetaten 974761076
Spesialenheten for politisaker 987248890
Språkrådet 971527404
Statens arbeidsmiljøinstitutt 874761222
Statens havarikommisjon  881143712
Statens helsetilsyn 974761394
Statens jernbanetilsyn 979363974
Statens kartverk 971040238
Statens legemiddelverk 974761122
Statens lånekasse for utdanning 960885406
Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift 982583462
Statens sivilrettsforvaltning 986186999
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten 921018924
Statens vegvesen 971032081
Statistisk sentralbyrå 971526920
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) 998554640
Statsbygg 971278374
Statsforvalteren fellestjenester 921540167 
Statsforvalteren i Agder 974762994
Statsforvalteren i Innlandet 974761645
Statsforvalteren i Møre og Romsdal 974764067
Statsforvalteren i Nordland 974764687
Statsforvalteren i Oslo og Viken 974761319
Statsforvalteren i Rogaland 974763230
Statsforvalteren i Troms og Finnmark 967311014
Statsforvalteren i Trøndelag 974764350
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 974762501
Statsforvalteren i Vestland  974760665
Statsministerens kontor 972417777
Stortinget 971524960
Sysselmannen på Svalbard 971456523
Sørsamisk kunnskapspark 974764814
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 914459265
Tolletaten 880455702
Trygderetten 974761084
Universitetet i Agder 970546200
Universitetet i Bergen 874789542
Universitetet i Oslo 971035854
Universitetet i Stavanger 971564679
Universitetet i Sørøst-Norge 911770709
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 970422528
Universitetet på Svalbard  985204454
Utdanningsdirektoratet 970018131
Utenriksdepartementet 972417920
Utlendingsdirektoratet 974760746
Utlendingsnemnda 982019095
Valgdirektoratet 916132727
Vegtilsynet 917928010
Veterinærinstituttet 970955623

Forsvaret sine militære einingar, attåt særlovselskap som helseføretak og helseregionar, kan også slutte seg til frivillig.

Kommunal sektor er ikkje omfatta av ordninga, og kan heller ikkje delta i ordninga frivillig.

Oppdatert: 4. juli 2023

Kontakt

  • e-post: statens.innkjopssenter [at] dfo.no (statens[dot]innkjopssenter[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.