Tilbud

Spørsmål og svar om tilbud.

Dersom du mottar bare ett tilbud, kan du akseptere dette?

Dersom du har gjennomført en konkurranse som er pliktig å kunngjøre på doffin kan du velge å akseptere det ene tilbudet du mottar.

Ved en konkurranse som ikke er pliktig å kunngjøre på doffin, hvor du har invitert et antall leverandører til å levere tilbud, men kun mottar ett, vil nok spørsmålet avhenge av om du har lagt til rette for reell konkurranse om kontrakten du vil inngå. 

Anskaffelser med en verdi under 1.3 mill ekskl. mva kan gjennomføres uten at det kunngjøres en konkurranse på doffin. Hovedregelen er likevel at anskaffelsene er underlagt anskaffelseslovens prinsipp om konkurranse så langt det er mulig. Dette kravet kan oppfylles ved å invitere "et rimelig antall leverandører for på den måten å oppnå best mulig pris og kvalitet i markedet" til å inngi tilbud.

Det grunnleggende prinsipp om forholdsmessighet gjelder også her og jo større beløpsmessig anskaffelsen er, jo flere leverandører bør du invitere for å.

Dersom du har invitert flere leverandører til å levere tilbud, men kun mottar ett tilbud må du spørre deg om det faktisk har vært en reell konkurranse.

  • Var de inviterte leverandørene reelle tilbydere til din anskaffelse?
  • Har du invitert for få leverandører?
  • Fikk leverandørene den fristen de trengte for å rekke å levere tilbud?
  • Har du utarbeidet et konkurransegrunnlag som setter unødige begrensninger i leverandørenes muligheter til å levere tilbud?
  • Var det andre potensielle leverandører som burde blitt invitert til konkurransen?

Svarene på blant annet disse spørsmålene vil være avhengig av om du har oppfylt kravet til konkurranse.

Dersom du har invitert leverandører som kanskje ikke er så relevante tilbydere til din konkurranse, eller de ikke har fått tilstrekkelig tid til å utarbeide et tilbud er det vanskelig å argumentere for at du har hatt konkurranse om anskaffelsen din.

Har du derimot invitert et tilstrekkelig antall leverandører som alle burde være interesserte i konkurransen, gitt dem tilstrekkelig tid til å utarbeide tilbud, presentert dem for et godt konkurransegrunnlag uten unødvendige begrensinger, men likevel kun mottatt ett tilbud, burde det ikke være noe i veien for at du inngår kontrakt om det tilbudet du har mottatt.

Dersom du får et fordelaktig tilbud, kan du inngå kontrakt direkte uten konkurranse?

Du ser et usedvanlig godt tilbud. Kan du inngå kontrakt uten å følge prosedyren i anskaffelsesforskriften del II?

Hovedregelen er at ved alle anskaffelser over kr 100 000 eks mva skal det være konkurranse, og anskaffelser som skal følge forskriftens del II skal kunngjøres i doffin. Etter anskaffelsesforskriften § 5-2 første ledd bokstav b kan du inngå kontrakt dersom det foreligger er usedvanlig fordelaktig tilbud uten å følge prosedyren i forskriften del II, dersom vilkårene er oppfylt. Dette er en meget snever unntakshjemmel fra det grunnleggende prinsippet om konkurranse i lovens § 4. Unntaket må derfor brukes med varsomhet, da det er en grov overtredelse av regelverket å ikke kunngjøre en anskaffelse som skulle vært kunngjort.  

Det grunnleggende vilkåret er at tilbudet må være «usedvanlig fordelaktig», og som gjør det mulig å anskaffe ytelsene til en pris som ligger «vesentlig under normale markedspriser». Forskriften gir ingen definisjon på hva som er vesentlig under normale markedspriser. Avgjørelsen må bero på en helhetsvurdering i det enkelte tilfelle. Tilbudet må sammenliknes med normale priser for samme vare eller tjeneste i markedet. For å kunne foreta denne vurderingen kreves det meget god kjennskap til det aktuelle markedet.

Hvor grundige undersøkelser som må gjøres vil variere. Anskaffelsens art, størrelse og det aktuelle markedet vil spille inn. Det må i ettertid kunne dokumenteres at oppdragsgiver har svært god kjennskap til det aktuelle markedet. I tillegg må oppdragsgiver har gjort konkrete undersøkelser knyttet til akkurat denne tjenesten eller dette produktet. Slike undersøkelser må gjøres før det inngås kontrakt.

Viser det seg at vilkårene ikke er oppfylt, kan anskaffelsen være en ulovlig direkte anskaffelse, og kontrakten kan kjennes uten virkning. Er det i tillegg utvist forsett eller grov uaktsomhet, kan det ilegges et overtredelsesgebyr, jf. anskaffelsesloven § 12. 

For ytterligere informasjon om unntaket i § 5-2 første ledd bokstav b kan du lese departementets veileder pkt. 10.2.2:

Veileder til reglene om offentige anskaffelser - master (regjeringen.no)

Du kan også lese klagenemndas avgjørelser av 11. mai 2010 i sak 2009/21, og avgjørelse av 27. juli 2020 i sak 2019/137:

2009216.pdf (klagenemndssekretariatet.no)

2019-137-Klagenemndas-gebyrvedtak.pdf (klagenemndssekretariatet.no)

Oppdatert: 2. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.