Klimakalkulator for matanskaffelser

Kalkulatoren hjelper deg med å beregne, planlegge og følge opp klimafotavtrykket fra mat og tiltak knyttet til klimavennlig mat.

DFØs klimakalkulator for matanskaffelser
xlsm 274 KB
Hjelpetabell for fortløpende summering av matvarer
xlsx 448.2 KB
Støttetabell for bruk av klimakalkulator for matanskaffelser
docx 29.94 KB
Veiledning for bruk av kalkulatoren

Steg 1: Bestem periode og enhet(er) dere skal måle for

Bestem dere for om dere vil måle klimafotavtrykket for hele virksomheten eller en enhet i virksomheten, og i så fall hvilken enhet. Dere må også bestemme dere for lengden på tidsperioden dere skal måle for. For å bruke kalkulatoren til å planlegge menyendringer fortløpende, kan det være nyttig å velge en kortere tidsperiode, eksempelvis en uke eller måned.

Steg 2: Hente inn tall

Kartlegg hvor dere kjøper mat fra. Ofte har man avtaler med flere ulike leverandører, og noe mat kjøpes av og til utenfor avtalen. Dere bør så langt det er mulig få tak i tall for det totale matinnkjøpet. Her kan dere bruke støttetabellen for bruk av klimakalkulatoren. Tallene må være i kg per produkt.

Vi anbefaler at dere først sjekker med leverandørene av matvarer om de kan levere statistikk til dere som er tilpasset bruk i kalkulatoren. Dere kan da spørre om de kan levere:

  • Antall kg for alle matvarene
  • Samlede tall for den perioden dere skal måle (tall per uke, måned, år)
  • Tall sortert inn under kategoriene i kalkulatoren (se mer info. i steg 3)

Andre mulige kilder til innkjøpstall kan være ordresedler fra levering av maten, fakturaer eller bestillingssystemer.

Steg 3: Registrer innkjøpstall i kalkulatoren

Når dere har samlede tall (for tidsperioden dere skal måle) i kg per produkt, må dere fordele produktene på de ulike matvarekategoriene som brukes i kalkulatoren. Se oversikt over hvilke matvarer som tilhører hvilken kategori i arket «Bakgrunnsinformasjon» i kalkulatoren. Tallene registrerer dere i arket «Planlegging». Se videre veiledning om bruk av kalkulatoren i de ulike arkene i kalkulatoren.

Webinar: Bruk av klimakalkulator og klimasmart meny

Hjelpetabellen er en støtte i arbeidet med å samle data som skal brukes i klimakalkulatoren for matanskaffelser. Her kan du fortløpende legge inn kilogram av innkjøpte matvarer i en periode og få det summert. Da kan du legge de tallene som ligger i sum kolonnen inn i klimakalkulatoren.

Støttetabellen kan du bruke som støtte i arbeidet med å få tak i tallene du skal registrere i klimakalkulatoren.

Klimakalkulatoren for matanskaffelser er utviklet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.

Kalkulatoren bruker estimater for kg CO2-ekvivalenter per kg matvare for å beregne de totale utslippstallene for en matvarekategori. Disse estimatene er hentet fra Offentlige innkjøp som klimapolitisk virkemiddel: Potensialet for å kutte utslipp i matsystemet. Denne rapporten er knyttet til prosjektene Platon og VOM, hvor utslippstallene er utarbeidet av CICERO.

Hva inkluderer utslippstallene

Kalkulatoren kan kun brukes til å gjøre beregninger av CO2-ekvivalenter (klimagassutslipp) og inkluderer ikke andre faktorer knyttet til bærekraft eller næringsliv. Beregningene inkluderer utslipp knyttet til produksjon av matvaren fra hele verdikjeden, frem til og med salgsleddet. Det vil si utslipp fra produksjon, transport, forpakning og matsvinn frem til og med siste leverandør. Les mer om metode for beregning av utslippstallene i Offentlige innkjøp som klimapolitisk virkemiddel: Potensialet for å kutte utslipp i matsystemet.

Andre bærekraftshensyn når dere planlegger menyer

Når dere bruker kalkulatoren må dere huske å ta hensyn til faktorer som ikke er inkludert i utslippstallene.

I tillegg til å inkludere mer klimavennlig mat, bør offentlige oppdragsgivere også ta andre miljø- og bærekraftshensyn i anskaffelser av mat og måltidstjenester. DFØ har utviklet bærekraftskrav blant annet innenfor emballasje, tropisk avskoging og matsvinn, i tillegg til krav til menneskerettigheter.

Dere bør også unngå å ekskludere mindre leverandører. Les om hvordan dere kan gjøre dette undere mat og måltidstjenester.

Hensyn til helse og ernæring

Når dere planlegger menyendringer, må dere også inkludere hensyn til ernæring. I mange tilfeller er matvarer med stort klimafotavtrykk også næringsrike. Endringer i menyene bør derfor planlegges sammen med ernæringsrådgivere.

Hvordan dere tar hensyn til ernæring vil variere for ulike typer brukergrupper. For eksempel vil dere i matservering i helsesektoren ha et større ansvar for å sikre at brukerne blir servert mat som både har riktig ernæringssammensetning og er av høy kvalitet. Dette er viktig siden brukerne ofte ikke har andre alternativer, særlig i de tilfellene med heldøgnsforpleining. Mat av høy kvalitet som gir brukerne god smaksopplevelse er og et godt tiltak for å redusere matsvinn.

Også for måltider som servers i skole og barnehage må menyene planlegges med fokus på ernæring. For å sikre god ernæringsmessig kvalitet bør dere bruke følgende veiledere og retningslinjer fra Helsedirektoratet:

Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.