Klimavennlig pasienttransport i Helse Nord (2019)

Helse Nords krav til pasienttransport bidro til betydelig mer klima og miljøvennlig taxiflåte.

Kilde: Helse Nord
Årlige kostander for innkjøp av taxitjenester
 • Finnsnes o/omegn ca. 9,6 mill. kr. 
 • Senja o/omegn 7,3 mill. kr.

Helse Nord kjøper taxitjenester til pasienttransport for betydelige summer hvert år. Med bakgrunn i en styrevedtatt anskaffelsesstrategi for anbud i landeveistransport ble det avgjort at klima og miljø skal være et satsningsområde. Det ble i denne strategien påpekt at det offentlige må være en større bidragsyter til miljøet og være bevist dette i kravformuleringene. 

Utganspunkt og ny løsning 

Total bilpark på Senja og Finnsnes var i 2018 på 20 biler, men et gjennomsnittlig utslipp av CO2 og NOx, som vist i oversikten under. 
Dagens bilpark på Senja, o/omegn, 8 biler (2018) hadde en gjennomsnittlig utslipp på;

 • 142 g CO2/km.  
 • 65 mg NOx/ km. 

Dagens bilpark, på Finnsnes o/omegn, 12 biler (2018) hadde en gjennomsnittlig utslipp på;

 • 142 g CO2/km. 
 • 58,4 mg NOx/ km. 

Etter anbudet var det gjennomsnittlige utslippet av CO2 og NOx fra bilparken redusert mellom 54 – 96 %. Bransjen var i større grad blitt oppmerksom på betydningen av og også levere miljø- og klimavennlige løsninger.  

Dagens bilpark på Senja o/omegn 2019 (tall for 2018) hadde en gjennomsnittlig utslipp på;

 • 24,4 g CO2/km.  (142) en reduksjon på 83 %
 • 3,2 mg NOx/ km.  (65) en reduksjon på 96 %

Dagens bilpark på Finnsnes o/omegn 2019  (tall for 2018) hadde en gjennomsnittlig utslipp på;

 • 65,3 g CO2/km. (142) en reduksjon på 54 % 
 • 10,2 mg NOx/ km  (58,4) en reduksjon på 83% 
Børge Sørgård

Effekter 

Tiltak i 2019

Ny kjøretøypark

Effekter* Kommentar
Kroner Positiv Tilsvarende lik pris og lavere i de områder hvor vi oppnådde effektene
Kvalitet +/-0 Noen avvik i starten (lading), men ting har rettet seg (flere nye biler nå enn tidligere)
Miljø- og klima 

Ca. 50 tonn red. CO2 pr. år

Ca. 31,7 kg red. NOx pr. år.

Betydelige reduksjoner av både CO2 og NOx

Overføringsverdi

(lav=1, middels=2, stor=3)

2,5 Stor overføringsverdi. Bruk av dialog og å utfordre leverandørmarkedet kan gi slike resulater i et tøft klima! 

*For å beregne effekter er det gjort enkelte forutsetninger hvor disse er prøvd beskrevet under kommentarer. Effektene vil bli prøvd målt fortløpende og tall kan bli justert ut fra ny kunnskap/tallgrunnlag. 

Kunngjøringen

Veiledende kunngjøring rundt innretning på anbudene og forespørsel/dialog med leverandører på miljøkrav og modenhet, dannet grunnlag for de endelige konkurransedokumentene, hvor; 

 • Pris ble vektet 70 % 
 • Kvalitet (miljø) ble vektet 30%.

Helse Nord har også tidligere evaluert på miljø, men siden kravene ikke har vært spesifikke nok, så hadde de liten effekt. I denne konkurransen ble klima og miljø evaluert etter utslipp av CO2, NOx og redegjørelse av miljøtiltak.

Kvalifikasjonskrav

 • Krav til alder på kjøretøy (max 5 år) 
 • Krav om utvikling av andel nullutslippskjøretøy i kontraktsperioden i enkelte områder, som ble vurdert som modne for det

Miljø er delt i tre deler og evalueres likt på følgende: 

 • Utslipp CO2/km (biler under 85 g Co2/km premieres)
 • Utslipp NOx/km (biler under 35 mg NoX/km premieres)
 • Redegjørelse av miljøtiltak.
   

En fremtidsrettet modell 

Effektene oppnådde de i områder med konkurranse. Nytt løyvereglement fra 01.11.2020 åpner for en enda større grad av konkurranse. Det forventes derfor at Helse Nord får en enda større miljøeffekt ved fremtidige anbud innenfor kategorien pasientreiser. 

I etterkant av anskaffelsen er det nå denne måten å evaluere anbud innarbeidet i de standardiserte anbudsdokumentene som benyttes på pasientreiseområdet. Dette betyr at alle helseregionene nå kan benytte disse dokumentene.

Helse Nord har akkurat gjennomført en leverandørdialog (nov. 2020) for anskaffelsen medio januar av pasientreiser i nye områder. De har bl.a. presentert «trappetrinnsmodellen» for leverandørene, hvor leverandørene forplikter seg til å ha en viss % andel (25%) i starten av avtaleperioden og at denne andelen økes utover frem mot 2025, hvor bare nullutslippskjøretøy godkjennes. 

Helse Nord påpeker betydningen av å bruke tid på å informere leverandørene om «trappetrinnsmodellen» og at man samspiller med hverandre om utvikling av nødvendig lade infrastruktur. Leverandørene vil ofte legge til grunn dagens løsninger og muligheter, og glemmer den raske teknologiske utviklingen både på kjøretøysiden og når det gjelder utbygging av ladeinfrastruktur. Tett og jevnlig dialog mellom aktørene er derfor svært viktig for å finne fram til de beste løsningene.  
 

Kontakt

Ønsker du å høre mer om denne anskaffelsen kan du ta kontakt med:

 • Helse Nord: Nils Bie Normann tlf. 40 22 65 60, nils.bie.normann [at] helse-nord.no
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 21. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord