Kollektivtransport

Å velge kollektivtransport fremfor bil er et klimatiltak i seg selv. Som innkjøper kan du også bidra til å kutte utslipp ved å kjøpe klimavennlig teknologi. Vi viser hvordan og deler gode eksempler.

Nasjonalpolitiske føringer
  • Fra 2023 planlegges lav- og nullutsleppskrav i ferjeanbud, og noe senere for hurtigbåtanbud (Meld.St.13 s.49)
  • Fra 2025 planlegges krav til at nye bybusser være nullutslippskjøretøy eller biogass (NTP, 2022-2033, s.13)
  • Innen 2030 skal 75 prosent av nye langdistansebusser være nullutslippskjøretøy (NTP, 2022-2033, s.13)
Hvordan gjør du det?
  • Hent inspirasjon ved å se hva andre har gjort nederst på "eksempler"
  • Få oversikt over hvilket transportbehov som skal dekkes
  • Undersøk hva markedet kan tilby
  • Bruk krav og kriterier for å kreve eller premiere miljøvennlig løsninger i dine anskaffelser. Se eksempel fra Ruter
  • Snakk med andre med erfaring og bygg nettverk, eller ta kontakt med DFØ
Hva er kollektivtransport?

Kollektivtransport er en fellesbetegnelse for transportsystemer som er tilgjengelig for alle, til forskjell fra private transportmidler. Kategorien dekker også spesialtilpasset kollektivtransport som pasienttransport, skoleskyss og den tilrettelagte transporten for funksjonshemmede (TT-ordningen). 

Fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for den allmenne lokale kollektivtransporten i fylket. Ansvaret for kjøp av drosjetjenester for pasientreiser, TT-ordningen og skoleskyss er fordelt på helseforetakene, fylkeskommune og på kommunene.  

Hva du som oppdragsgiver kan gjøre for å fremme bærekraft

Du kan bruke kravspesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktsvilkår for å kreve eller premiere miljøvennlig kollektivtransport i dine anskaffelser og du kan bruke kontraktsvilkår for å fremme anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Busstjenester

Ved anskaffelse av bybusser bør du stille kravspesifikasjoner som sørger for innfasing av nullutslippsteknologi eller biogass innen 2025. Du kan alternativt bruke tildelingskriterium, som åpner opp for gradvis innfasing av nevnt teknologi frem til 2025. Vurder også kravspesifikasjoner eller tildelingskriterium ved anskaffelser av langdistansebusser.

Under "eksempler" nedenfor ser du hvordan Ruter har innrettet sin anskaffelse for gradvis innfasing av nullutslippskjøretøy. 

DFØs drivstoffmatrise for tunge kjøretøy kan brukes for å premiere klima- og miljøprestasjonen til ulike typer drivstoff og energibærere for busser.  Men vær oppmerksom på at matrisen ikke nødvendigvis er et egnet innkjøpsverktøy for å fase inn umodne og mer kostbare teknologier, som hydrogen, eller batterielektriske løsninger for eks. elektriske renovasjonsbiler), der kostnadsdifferansen til øvrig teknologi er stor. Det er kun ved bruk av kravspesifikasjoner at du er sikret at du får en gitt miljøprestasjon.

Det er viktig at du følger opp kravene du stiller gjennom klima- og miljørapportering. Relevante kontraktsvilkår kan omfatte rapportering på at krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt, eller at bærekraftig biodrivstoff i (som biogass) er brukt i tråd med avtalebestemmelsene. Eksempler på kontraktsvilkår for disse to elementene finner du i DFØs Kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser (kravsettet gjelder avfallsinnsamling,men vilkårene er relevante også for buss). 

Nedenfor finner du flere eksempler på konkurransegrunnlag med tydelig fokus på klima/miljø. Vi har ikke kvalitetssikret disse, men viser til dem for inspirasjon. Du finner også mer veiledning om kjøp av klimavennlige kjøretøy og maskiner på Miljødirektoratets sider.

Anskaffelse for tjenester til pasienttransport, skoleskyss og TT-ordning

Se eksempler på klimavennlige anskaffelser av drosjetjenester under "eksempler". DFØs drivstoffmatrise for tunge kjøretøy kan også benyttes i et tildelingskriterium for å premiere ulike typer drivstoff og energibærere for maxitaxi-segmentet. 

Innovative anskaffelser av kollektivtransport

"HentMeg" er eksempel på en innovativ kollektivtransporttjeneste der personer kan bestille transport til avtalt tidspunkt, til vanlig busstakst. På veien kan bilen plukke opp og sette av andre passasjerer. På denne måten kan oppdragsgiver begrense unødvendig transport og samtidig oppnå et bedre forhold mellom tilbud og etterspørsel etter transport for passasjerer i områder hvor det for eksempel er begrenset kundegrunnlag for faste avganger over hele døgnet. . Tilbudet ble først etablert av Kolumbus i Sauda, og eksisterer i dag blant annet i Buskerud, Vestland og Nordland. 

Klima- og miljøbelastning

Kollektivtransport gir klimagassutslipp både ved bygging og ved bruk (der det ikke brukes nullutslippsløsninger) i tillegg til miljøbelastning i form av blant annet veistøv.

Fordelen med kollektivtransport er at klima- og miljøbelastningen jevnt over regnes som lavere enn tilfellet ville vært om passasjerene heller skulle benyttet seg av personkjøretøy.

Kollektivtransport har også andre fordeler, som at det skaper bedre fremkommelighet i tettbygde strøk og totalt sett mindre støy.  Kollektivtransport regnes derfor, sammen med sykkel og gange, som tiltak for å fremme klima- og miljøvennlig transport.

Tilskuddsordninger

Mer innhold om Kollektivtransport

Oppdatert: 7. februar 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.