OECDs kartlegging av anskaffelsessystemet i Norge (MAPS)

Vi har med hjelp av OECD gjennomført en kartlegging av innkjøpssystemet i Norge. Hensikten har vært å identifisere områder som kan forbedres.

Kilde: DFØ

Våren 2017 gjennomførte OECD en innsamling av informasjon om det norske innkjøpssystemet i forkant av intervjuer 6-8 mars 2017 med en rekke relevante aktører fra myndigheter, lovgiversiden, oppdragsgivere, konsulenter, interesseorganisasjoner, tilbydere, klageordninger og presse.

Rapporten ble ferdigstilt mai 2018, og inneholder en vurdering for Norge av landets innkjøpssystem. Rapportens funn og vurderinger vil kunne benyttes som innspill til den kommende Stortingsmelding.

MAPS er en metode (et verktøy) for vurdering av hvor effektivt et lands innkjøpssystem er. Rapporten gjennomgår og vurderer systematisk (1) Regelverk og policy; (2) Det institusjonelle rammeverket og forvaltningens evne og kapasitet; (3) Anskaffelsespraksis og markedspraksis; (4) Ansvar, integritet og åpenhet. Det benyttes en rekke kriterier og underkriterier i vurderingen.

Rapportens hovedkonklusjon

Norge har et godt regelverk og et velfungerende innkjøpssystem. OECD bemerker imidlertid at det norske systemet i stor grad er basert på tillit.

Rapporten identifiserer en rekke forbedringspunkter, hvorav de viktigste er:

  • Arbeide videre med digitalisering av hele anskaffelsesprosessen.
  • Investere i datainnsamling og utvikle et rammeverk for analyse og overvåkning av tilstand og prestasjonsevne.
  • Bygge videre på det gode potensialet i det norske systemet for effektiv bruk av strategiske offentlige anskaffelser for å løse samfunnsmessige utfordringer.
  • Overvåke effektene av Statens innkjøpssenter.
  • Overvåke konsekvensene ved endringene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser og særlig virkningen av den økte terskelverdien for små og mellomstore bedrifter.
  • Øke vårt tilbud på kompetanseheving og profesjonalisering av offentlige oppdragsgivere, med særlig vekt på strategisk bruk av anskaffelser.
  • Øke KOFAs kapasitet og autoritet.
  • Utvikle varslingssystemer.
  • Fremme ytelsesbaserte revisjoner.
The tool is in use on the following pages
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord