Kontraktstrategi for bygg og anlegg

DFØ har utarbeidet en betaversjon av kontrakstrategimal for bygg og anlegg.

Kontraktstrategi  

En kontraktstrategi er en helhetlig plan for hvordan en konkret anskaffelse skal gjennomføres og evalueres. Strategien er et beslutnings- og styringsdokument i forberedelsene av en bygg- og anleggsanskaffelse, etter at behovet er definert. Den skal kunne bidra til at offentlige byggherrer når sine mål for prosjektets kvaliteter, fremdrift og økonomi. Dokumentet er utviklet for offentlige byggherrer som ikke har lignende styringsdokumenter eller kontrollmekanismer på plass og for andre som ønsker veiledning. 

Kommuner og fylkeskommuner investerer hvert år milliarder i utvikling, rehabilitering og nybygging av bygninger og anlegg. God prosjektgjennomføring krever planlegging og veilederen gir nyttige innspill til å kunne treffe riktige anskaffelsesstrategiske og kontraktsmessige valg tilpasset kompleksiteten i det aktuelle bygge- og anleggsprosjektet.

Malen omfatter både selve entreprisen for bygget/anlegget og understøttende prosesser (rådgivningstjenester med mer). Den omfatter viktige temaer som ivaretakelse av miljø, kostnader i et livsløpsperspektiv (LCC), innovasjon og samfunnsansvar. 

Veilederen loser deg gjennom viktige anskaffelses- og kontraktsmessige strategiske valg som: 

  • Sette mål og formål for prosjektet 
  • Bakenforliggende behovsvurdering og forholdet til oppdragsgivers overordnede anskaffelsesstrategi  
  • Økonomisk effekt og avdekke eventuelle avhengigheter til andre kontrakter 
  • Prosjektets framdrift og leveransefrister
  • Ivareta at deltakende ressurser har nødvendig kompetanse og kapasitet til å levere på planlagte prosjektaktiviteter 
  • Vurdering av markedssituasjonen og dialog med markedet 
  • Kontrakter med riktig omfang, lengde og risikoallokering mellom partene 
  • Valg av gjennomføringsmodell og vederlagsmodell 
  • Valg av anskaffelsesprosedyre, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 
  • Analyse av risikoer og kritiske suksessfaktorer

Utfylling av malen tilpasses prosjektet størrelse og kjennetegn. Der punkter omtalt i denne malen ikke passer med prosjektet slettes punktene fra den utfylte versjonen. Det må forventes at du må gå litt frem og tilbake mellom aktivitetene, utfyllingen vil vanligvis ikke være helt i tråd med malens oppbygning. 

Malen er en betaversjon. Har du lyst til å være med å forbedre malen gjennom å bruke ditt prosjekt som pilot - ta kontakt på postmottak(a)dfo.no for å høre hvordan vi kan bidra.

Andre sider på anskaffelser.no
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.