Gjennomføringsmodeller - BAE

Oversikt over ulike gjennomføringsmodeller. Valg av riktig gjennomføringsmodell for prosjektet er en viktig avgjørelse. Forskrift om offentlige anskaffelser tillater alle vanlige entreprisemodeller.

Utførelsesentreprise

Byggherren har ansvaret for prosjektering og entreprenørenes arbeidsunderlag i form av tegninger, beskrivelser og masser. Som regel blir dette utarbeidet av arkitekt og tekniske rådgivere som kontraheres inn i prosjektet. I tillegg har byggherren ansvar for koordinering mellom de forskjellige entreprisene. 

Entreprenørene har ansvar for utførelse av sine egne kontraktsarbeider etter det arbeidsunderlaget som er laget.

Tre vanlige modeller for utførelsesentreprise er:

  • Hovedentreprise
  • Delte entrepriser 
  • Generalentreprise

Totalentreprise

I en funksjonsbeskrevet totalentreprise lager byggherren kun en funksjonsbeskrivelse for de viktigste forholdene ved prosjektet. På det grunnlaget utvikler hver konkurrerende entreprenør sammen med sine valgte arkitekter og rådgivere et prosjekt som tegnes ut og spesifiseres så langt at det kan prises. Om byggherren ønsker et tak på entreprisekostnaden, legger han taket inn i konkurransegrunnlaget for den funksjonsbeskrevne entreprisen.

I den byggherreutviklete totalentreprisen gjennomføres noe prosjektering, før entreprenør får i oppdrag å videreutvikle prosjektet. Det vil si å prosjektere, beskrive, masseberegne og prise. Som regel foreligger skisser til ferdig bygg eller anlegg som grunnlag. Byggherren kan åpne for alternative forslag i tillegg til det som er beskrevet i skisseprosjektet.

Samspillsentreprise

Byggherren inngår kontrakt med en såkalt samspillsgruppe der de viktigste prosjekterende og utførende deltar. Prosjektet utvikles i et samspill mellom byggherren, samspillsgruppen, brukerne og eventuelle interne faglige avdelinger.

Det vektlegges at alle deltagere i prosessen får komme med sine innspill til prosjektet, så vel funksjonelt som teknisk og kvalitetsmessig. Innspillene veies mot hverandre og mot gitte mål. Hele denne ”alliansen” forenes om et forprosjekt med tilhørende målpris.

Man kan la samspillprosessen avsluttes på dette stadiet. Da inngås gjerne en totalentreprisekontrakt etter NS 8407 med gruppen. Denne modellen kalles "Samspill til totalentreprise".

Dersom samarbeidet fortsetter gjennom utførelsesfasen og de første bruksårene, og alle arbeidene godtgjøres etter regning og etter avtalte priser og påslag, kalles modellen "Samspill med incitament". Sluttkostnaden måles mot den omforente målprisen, og avtalen sier hvordan over- eller underskridelser av målprisen fordeles mellom partene.

Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er en gjennomføringsmodell som i likhet med samspillsmodellen er basert på tidlig involvering av leverandørene.

Basert på byggherrens behov vil et OPS-selskap i tillegg til å utføre prosjektering og bygging kunne ta ansvar for finansiering/eierskap og drift og vedlikehold i en definert periode.

Prestasjonsinnkjøp - Best Value Procurement (BVP) og Best Value Approach (BVA)

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. BVP er basert på teorien Best Value Approach (BVA). BVP er hovedsakelig brukt sammen med totalentreprise, men kan også brukes med andre entrepriseformer og til tjenestekjøp. Veileder for bruk av denne metoden.

Fordeling av risiko

Den største forskjellen mellom modellene ligger i fordelingen av risiko mellom byggherren og entreprenør.

  • I utførelsesentrepriser har byggherren ansvaret for både prosjektering/arbeidsunderlag og for gråsonene mellom arbeidene til sine kontraktsfestete entreprenører.
  • Ved totalentreprise tar entreprenøren ansvar for videre prosjektering og gråsonene.
  • Ved samspillsentrepriser deler byggherren og samspillgruppen på ansvaret i prosjektets utviklingsfase, eventuelt også videre i gjennomførings- og driftsfasene (de første årene).
  • Ved OPS tar OPS-selskapet ansvaret for drift og vedlikehold og eventuelt også finansiering.

Se også

Oppdatert: 1. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.