Krav til universell utforming av IKT

Utklippsversjoner av forslag til krav til universell utforming av IKT. Utklippsteksten er vist på både bokmål og nynorsk.

Kilde: DFØ og Tilsynet for universell utforming

Beskrivelse av krav

Tabellen viser hvordan du kan beskrive kravene til universell utforming i kundens kravspesifikasjon for nettsteder, apper eller automater. 

Nynorsk:

Krav til at forskrifter og standardar er oppfylt

Absolutt (A)/

Bør-krav (B)

Leverandørens skildring

Løysninga skal minimum oppfylle krava til universell utforming, jf. forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, på leveringstidspunktet: 

 

Nettløysingar skal vere moglege å oppfatte, moglege å betene, forståelege og robuste. Løysingar som samsvarer med krava i EN 301 549 v.3.2.1 (2021-03) møter også dei overordna krava.

 

Automatar skal utformast i samsvar med dei ti automatstandardane i forskriftas § 4d eller tilsvarande standardar.

A

Vel ja eller nei. Vel ja viss løysninga oppfyller krava i forskrifta. Vel nei viss løysninga ikkje oppfyller forskrifta.

Appen/nettstaden/automaten skal ha funksjonalitet som sikrar at også oppdateringar er universelt utforma A Vel ja eller nei. Vel ja viss løysninga oppfyller krava i forskrifta. Vel nei viss løysninga ikkje oppfyller forskrifta.

Leverandøren skal tilby dokumentasjon på korleis krava til universell utforming (til dømes suksesskriteria i WCAG 2.1) er oppfylt. Dokumentasjonen skal alltid vere tilgjengeleg for kunden.

B

Skildring av korleis løysinga oppfyller krava

Bokmål:

Krav til at forskrifter og standarder er oppfylt

Absolutt (A)/

Bør-krav (B)

Leverandørenes beskrivelse

Løsningen skal minimum oppfylle kravene til universell utforming, jf. forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, på leveringstidspunktet:

Nettløsninger skal være mulige å oppfatte, mulige å betjene, forståelige og robuste. Løsninger som samsvarer med kravene i EN 301 549 v.3.2.1 (2021-03) møter også de overordnede kravene.

Automater skal utformes i samsvar med de ti automatstandardene i forskriftens § 4d eller tilsvarende standarder.

A

Velg ja eller nei. Velg ja hvis løsningen oppfyller kravene i forskriften. Velg nei hvis løsningen ikke oppfyller forskriften

Appen/nettstedet/automaten skal ha funksjonalitet som sikrer at også oppdateringer er universelt utformet. A Velg ja eller nei. Velg ja hvis løsningen oppfyller kravene i forskriften. Velg nei hvis løsningen ikke oppfyller forskriften

Leverandøren skal tilby dokumentasjon på hvordan kravene til universell utforming (eksempelvis suksesskriteriene i WCAG 2.1) er oppfylt. Dokumentasjonen skal alltid være tilgjengelig for kunden.

B

Beskriv hvordan løsningen oppfyller kravene

Oppdatert: 8. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.