Krav til sikkerhet ved kjøp av innenlands helikoptertjenester

Luftfartstilsynet har utarbeidet en veileder om det viktigste oppdragsgiverne må være bevisste på og bør stille krav om for å ivareta flysikkerheten ved kjøp av innenlands helikoptertjenester.

Veilederen er utarbeidet av Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet.  Veilederen følger opp Regjeringens satsing på helikoptersikkerhet i Hurdalsplattformen og Meld. St. 10 (2022–2023) Bærekraftig og sikker luftfart— Nasjonal luftfartsstrategi.

Luftfartstilsynet kan kontaktes ved nærmere spørsmål til innholdet i veilederen eller ved anskaffelser av helikoptertjenester konkret eller mer generelt.

Markedet for helikoptertjenester 

Markedet for innlands helikoptertjenester består i hovedsak av mange små operatører, men utviklingen går i retning av at det blir færre små og flere mellomstore operatører. De fleste operatørene arbeider på korte kontrakter og enkeltoppdrag. Operatørenes økonomi er samlet sett blitt noe bedre den siste tiårs-perioden, men fortsatt er dette en bransje med små marginer. I perioden 2015–2020 har timeprisen for de fleste helikopteroperasjoner gått ned.  

Sikkerhetsstudier har avdekket at offentlige innkjøp kan bidra til å fremme sikkerheten for innlands helikopteroperasjoner. Ved å velge helikopteroperatører som har riktig utstyr og godt trenet personell, kan offentlige oppdragsgivere påvirke risikoen ved oppdragene i riktig retning. Enkelte krav og incentiver i kontraktene kan fremme uønsket press og risikoadferd, og ved å ha et bevisst forhold til dette kan oppdragsgiver bidra til redusert risiko gjennom utformingen av anskaffelsene.  

Krav til operatøren 

For å kunne påta seg kommersielle helikopteroppdrag, stilles det krav til at en operatør må ha en godkjenning fra Luftfartstilsynet eller tilsvarende tilsynsmyndighet i et annet EU-/EØS-land.1 Dette er et Air Operator Certificate (AOC) eller en Specialised Operations (SPO). Det er derfor viktig at det stilles krav til at tilbyder har nødvendige lisenser og tillatelser til å drive kommersiell helikopterflyging innenlands, og at dette dokumenteres i tilbudet ved å legge ved nødvendig lisens (Operating License) og AOC eller SPO.  

En SPO-godkjenning er noe mer begrenset enn en AOC, blant annet kan passasjertransport kun utføres av AOC-operatører. Oppdragsgiver må i planleggingen av anskaffelsen ta stilling til hva som konkret kreves i den konkrete anskaffelser slik at han sikrer at nødvendig godkjenning for oppdraget etterspørres i anskaffelsesdokumentene.  

Dersom det skal tillates bruk av underleverandører, er det viktig at det stilles krav om dokumentasjon for at underleverandører har nødvendig lisens og AOC/SPO for oppdraget. Bruk av underleverandører og nødvendig dokumentasjon bør fortrinnsvis fremkomme av tilbudet.  

Beskrivelse av oppdraget/kravspesifikasjon 

Oppdragsgiver må beskrive oppdraget så grundig og nøyaktig som mulig. Dette er viktig for å sikre at tilbyder disponerer de riktige ressursene både med hensyn til helikoptre med riktig ytelse og personell med riktig kompetanse. Det er også viktig at å gi interesserte tilbydere nødvendig informasjon om omfang og tidsbruk på oppdraget i anskaffelsesdokumentene, slik at tilbyderne kan ta hensyn til personelldisponering innenfor regelverkskravene og standardene som gjelder.2 Tidsplanene for oppdraget må også legges opp slik at det ikke blir et tidspress på å få gjennomført helikopteroperasjoner. 

Utstyr 

Oppdragsgiver må stille krav som sikrer riktige ressurser og personell til oppdraget og be om beskrivelse fra tilbyderen som viser at kravene er oppfylt, samt legge ved gyldige forsikringsdokumenter, registreringsbevis og vedlikeholdsstatus (ARC) til de enkelte helikoptrene.  

Utnyttelse/kapasitet 

Oppdragsgiver bør i kravspesifikasjonene stille krav om at tilbyder må planlegge for å ha god kraftmargin ved risikofylte operasjoner for å ha en tilstrekkelig sikkerhetsmargin hvis noe uforutsett skulle skje. Regelverket krever 10 % kraftmargin, dvs. det skal alltid løftes 10 % mindre vekt enn det helikopterets maksimale ytelse tilsier, ved operasjoner der personell vanskelig kan komme seg unna lasten.3  

Kompetanse 

Personellet som flyr, må ha tilstrekkelig og oppdatert erfaring og kompetanse til å operere de tilbudte helikoptertypene. Oppdragsgiver bør derfor stille krav til trening for pilotene knyttet til de tilbudte helikoptertypene og krav til simulatortrening for helikoptertyper der slik simulator er tilgjengelig. Dette dokumenteres ved å be tilbyderen beskrive aktuell trening for pilotene knyttet til helikoptrene, samt mengde simulatortrening. 

Språk 

Det er viktig å unngå språkmessige barrierer som hindrer god kommunikasjon mellom de involverte i en operasjon, spesielt i kommunikasjon mellom de som er i helikopteret og de som er på bakken. Oppdragsgiver bør derfor vurdere om det er behov for å stille krav til kommunikasjon på engelsk eller norsk for å sikre at instrukser og beskjeder mellom de involverte blir forstått. 

Kontraktskrav 

Det er viktig at kontraktene legges opp på en måte som gjør at operatørene ikke presses til eller premieres for å ta sjanser.  

Kontraktene bør utformes slik at operatøren alltid kan ta hensyn til f.eks. værforhold, lysforhold eller andre operative forhold som kan påvirke sikkerhet, ved gjennomføring av oppdraget. Mange kontrakter har for eksempel fastpris pr tonn, og ved dårlig vær må helikopteroperatøren sitte og vente uten å få betalt for ventetid. Et annet eksempel er at det gis bøter dersom arbeidet ikke gjennomføres til avtalt tid. Denne typen kontraktsregulering kan gi incentiver til flygninger i for usikre eller dårlige værforhold for å unngå økonomisk tap.  

Kontrakten bør også legge opp til om at det før hvert enkelt oppdrag skal gjøres en konkret risikovurdering («Sikker-jobb-analyse»)4 der alle involverte parter deltar. Dette for å sikre at risiko identifiseres og at kompenserende tiltak kan implementeres. Ved slike risikovurderinger er det alltid helikopteroperatøren/piloten som skal ha siste ord når det gjelder sikkerhet og gjennomføringen av oppdraget.

Fotnoter
  1. Forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner § 1, jf. forordning (EU) nr. 965/2012 artikkel 5.
  2. Forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner § 5 https://lovdata.no/forskrift/2013-08-07-956, og Forskrift 30. desember 2004 nr. 1817 https://lovdata.no/forskrift/2004-12-30-1817
  3. EU-forordning 965/2012 Part-SPO, AMC1.SPO.SPEC.HESLO.100(g)(1)(ii) 
  4. En «Sikker-jobb-analyse» er en gjennomgang av planlagte arbeidsoperasjoner steg for steg der det skal beskrives hva som kan gå galt under arbeidsoperasjonen, samt identifisere tiltak for å forebygge at noe går galt. I en «Sikker-jobb-analyse» skal alt relevant personell være med på gjennomgangen av de planlagte arbeidsoperasjonene.
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 16. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.