Anskaffelsesprosessen steg for steg

Endringer og avlysning

Før tilbudsfristens utløp er det mulig å endre både innleverte tilbud og konkurransegrunnlaget. Gitt visse forutsetninger kan også konkurransen avlyses.

Endring av tilbud etter kunngjøring

Tilbud som er levert i oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)  kan leverandøren endre innen tilbudsfristens utløp.

Endringen av tilbudet er å anse som et nytt tilbud, og må derfor oppfylle formkravene til tilbud og komme frem til oppdragsgiver innen tilbudsfristen for å være gyldig. Det er leverandøren som har risikoen for at tilbudet kommer frem til oppdragsgiver innen fristen.

Endring av konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver har innen tilbudsfristen utløp anledning å rette, supplere eller endre konkurransegrunnlaget dersom endringene ikke er vesentlige. Bakgrunnen for ønsket om å endre konkurransegrunnlaget kan være å utdype eller presisere krav eller tildelingskriterier, fremdrift, kontraktsvilkår eller konkurransevilkårene.

Hvorfor det ikke er anledning til å foreta endringer som er vesentlige er fordi leverandører kan ha avstått fra å delta i konkurransen basert på kunngjøringen. Hadde de imidlertid visst om endringen, så så ville de kanskje likevel deltatt. Det er denne vurderingen som ligger i vesentlighetsvurderingen; Vil denne endringen jeg ønsker å gjøre medføre at andre leverandører kanskje vil ønske å delta likevel?

Oppdragsgiver kan selv oppdage uklarhetene, men som regel vil et behov for å endre fremkomme på bakgrunn av spørsmål fra leverandørene. Begrunnelsen for endringen må ligge i et reelt behov hos oppdragsgiver å klargjøre konkurransedokumentene og ikke f.eks. kun være basert på et ønske fra en leverandør som selv ønsker en spesiell vinkling

I vesentlighetsvurderingen må følgende vurderes:

 • Fremstår endringen som vesentlig i forhold til kunngjøringen?
 • Ville det vært andre leverandører som kunne deltatt dersom endringen også fremkom av kunngjøringen?
 • Vil det være noen leverandører som har respondert på kunngjøringen og som nå likevel ikke kan eller vil delta på bakgrunn av endringen?

Typiske endringer som er vesentlige og som ikke er tillatt:

 • Endring av konkurranseform
 • Endring av absolutte krav som krav til leverandørens kvalifikasjoner eller ytelsen som påvirker hvem som kan delta i konkurransen
 • Endring av omfang av hva som skal leveres som volum eller fremdrift og som påvirker hvem som kan delta 
 • Endring av kontraktsvilkår som forrykker balansen vesentlig
Avlysning av konkurransen

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn, jfr FOA § 10-4 og § 25-4. Avlysning av konkurransen knytter seg normalt til utenforliggende forhold eller forhold på oppdragsgivers side. Oppdragsgiver skal snarest mulig gi leverandøren en skriftlig meddelelse om avlysningen.

Begrunnelsen for at du kan avlyse en konkurranse, er at du ikke plikter å inngå en kontrakt på noe som ikke dekker behovet ditt.

Det kan være saktlig grunn til å avlyse konkurransen der det er oppstått forhold du ikke har kunnet forutse. Dersom konkurransen for eksempel omhandler rehabilitering av et bygg og bygget totalskades av brann, er det en saklig grunn å avlyse konkurransen.

Av forhold som tillater avlysning kan nevnes:

 • De tilbud som kom inn ikke var akseptable
 • Det kom ikke inn noen tilbud i konkurransen
 • Det kom inn kun et tilbud i konkurransen, du plikter ikke å inngå kontrakt med den ene leverandøren, da hele formålet med å ha en konkurranse har feilet
 • Manglende økonomisk dekning hos oppdragsgiver for å gjennomføre konkurransen
 • Endringer i forutsetningen for konkurransen som endrede behov og nye offentlige pålegg og reguleringer
 • Det kom ikke inn noen forespørsler om å delta i konkurransen ved begrensede konkurranser

For kjøp under EØS-terskelverdi kan oppdragsgiver ved en avlysning gjennomføre et dekningskjøp ved en direkte anskaffelse uten å følge de vanlige anskaffelsesprosedyrene. Forutsetningen er at det er et reelt anskaffelsesbehov som det er nødvendig å få dekket raskt samt at kontrakten om dekningskjøpet ikke har lenger varighet enn tiden det tar å gjennomføre en konkurranse iht. prosedyrereglene i anskaffelsesregelverket.

Erstatningsansvar ved avlysning/endring

En oppdragsgiver kan bli erstatningsansvarlig for en leverandørs negative kontraktsinteresse (leverandørens utgifter ved å delta i konkurransen) dersom konkurransen avlyses og årsaken til avlysningen er usaklig. Det samme gjelder ved mangler i konkurransegrunnlaget som f.eks. bryter med prinsippet om likebehandling av leverandører eller andre grunnleggende krav.

Leverandøren kan også ha krav på erstatning ift. den positive kontraktsinteresse (erstatning som om leverandøren hadde fått oppdraget). Om erstatning gis vil avhenge av bl.a. type feil, størrelsen på feilen i hvilken grad oppdragsgiver kan lastes for denne samt årsakssammenhengen mellom feilen og tap av oppdrag, dvs. om leverandøren uten feilen hadde vunnet oppdraget.

Oppdatert: 8. mars 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord