Fellesavtale for kjøp av kontormøbler

Mandat, fremdriftsplan og organisering for ny fellesavtale for kjøp av kontormøbler. Fellesavtalen inngår i kategoristrategien for kontorområdet.

Status
Under arbeid

Formålet med anskaffelsen er å dekke statens behov for kontormøbler. I vurderingen av hvordan anskaffelsen og avtalen skal innrettes, vil det være naturlig å se dette i sammenheng med målsettingen om å fremme klimavennlige løsninger og sirkulær økonomi. Denne fellesavtalen inngår i kontorstrategi for kontorområdet, som er under utarbeidelse. Statens innkjøpssenter vil gjennomføre anskaffelsen av fellesavtale for kjøp av kontormøbler parallelt med arbeidet med kategoristrategien for kontorområdet.

Status 

 • Markedsdialog er utført.
 • Markedsanalyse og behovsanalyse pågår.

Anskaffelsen har følgende resultatmål 

 • Inngå statlig fellesavtale for kjøp av kontormøbler, som skal dekke statlig sektors behov innenfor området møbler og inventar. 
 • Legge til rette for en god implementering og forvaltning av avtalen(e). 
 • Fremme klimavennlige løsninger og sirkulær økonomi. 
 • Bidra til etterlevelse av relevante lover og regler.

Anskaffelsen skal bidra til følgende effektmål 

 • Effektivisering  - Forenkle og effektivisere i statsforvaltningen ved å samordne anskaffelsen og avtaleforvaltningen, jfr. redusert samlet ressursbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning.  - Synergieffekter og effektive prosesser som følge av et samordnet og samkoordinert kompetansesenter (Statens innkjøpssenter). 
 • Klima og miljø - Bærekraftig forbruk av møbler i offentlig sektor og mer sirkulær økonomi lokalt, nasjonalt og globalt, gjennom å legge til rette for lang levetid for møblene, ombruk og materialgjenvinning. Dette vil bidra til å redusere klima- og miljøbelastningen over møblenes livsløp.  - Innvirkning og økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til miljøkrav 
 • Økonomiske besparelser  - Gode priser og vilkår som en effekt av å samordne innkjøp innenfor et område med stort volum.  

Tentativ milepælsplan

MilepælerTidspunkt 
Godkjent prosjektmandat Q4 2021 
Etablert prosjektorganisasjon Q4 2021 
Godkjent konkurransestrategi Q1 2022 
Godkjenning og kunngjøring av konkurransedokumentene  Q2 2022 
Valg av leverandør og kontrakt(er) er signert Q2 2022 
Implementering og oppstart av kontrakt Q3 2022 

Organisering 

 • Prosjekteier: seksjonssjef Jan Henrik Skogen / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektleder: Jan Erik Sæther Ask / Statens innkjøpssenter  (DFØ) 
 • Prosjektdeltakere: 
 • Jasmin Naila Mirza, prosjektdeltaker, Statens innkjøpssenter  (DFØ)
 • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter  (DFØ)
 • Yngvar Loen Larsen, juridisk, Statens innkjøpssenter  (DFØ)
 • Christian Tangene, miljø og samfunnsansvar, Avdeling for bærekraft og innovasjon (DFØ) 
 • Anne Catherine Jacobsen, lønns- og arbeidsvilkår, universell utforming, lærlinger mm., Avdeling for prosess (DFØ) 

Innkjøpsgruppe 

 • Lise Haugen Slorby, Arbeids- og velferdsetaten
 • Torgal Ståhl, Helsedirektoratet
 • Lene Sævik, Norsk helsenett SF
 • Knut Olav Mellum, Høgskolen i Innlandet
 • Aslaug Mølmen, Miljødirektoratet
 • Trude Houen Riksheim, NTNU
 • Siri Bergan, Skatteetaten
 • Sindre Røstad, Statens vegvesen

Oppdatert: 11. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord