Kjøp av bygg- og anleggsmaterialer

Informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av materialer som benyttes i bygg og anlegg, herunder naturstein, tre, metall og solcellepanel.

Risiko i leverandørkjeden

Leverandørkjedene for enkelte bygg- og anleggsmaterialer er komplekse og fragmenterte over hele verden. Dette fører til begrenset sporbarhet og lite åpenhet, noe som øker risikonivået for brudd på menneskerettigheter og miljøhensyn. Risikoen er størst nedover i leverandørkjeden, hvor råvarer utvinnes og bearbeides.

Risikonivået innenfor byggematerialer avhenger i stor grad av hvilken region eller hvilket land de produseres i, og hvor råmaterialet er hentet fra. Tilbakevendende risiko omfatter arbeidsmiljø, negativ innvirkning på levebrød, brudd på urfolks rettigheter, fravær av fagforeninger / anti-fagforeningslover og -praksis, lave lønninger og tvangsarbeid. Denne typen risiko blir vanligvis forbundet med land og regioner der rettshåndhevelsen er utilfredsstillende og arbeidstakerne er dårlig beskyttet.   

Forhold som påvirker risiko
 • Utvinning av stein, og i enda større grad bearbeiding av stein, genererer fine støvpartikler. Dette kan forårsake silikose, en dødelig lungesykdom, hvis det er mangel på masker med tilstrekkelig beskyttelse.
 • Ved utvinning av granitt i India er det vanlig med bruk av sesongarbeidere. Disse arbeidstakerne er ofte migrert fra andre land, og har gjerne begrensede rettigheter og får vanligvis/ofte lavere lønn enn lokale arbeidstakere.
 • Steinbruddsarbeid anses som farlig arbeid, og arbeidsgiverne unnlater ofte å skaffe verneutstyr til arbeidstakerne.
 • Det er rapportert om barnearbeid i stein-, kalksteins-, granitt-, sand- og/eller grusbrudd.
 • Det er rapportert om tvangsarbeid ved produksjon av solcellepaneler.
 • I flere høyrisikoområder er skogbruk forbundet med fare for ulovlig hogst, dårlige og farlige arbeidsforhold, landovertakelse og landoppkjøp uten å rådføre seg med eller få samtykke fra lokalsamfunnet, innvirkning på urfolks rettigheter, seksuell utnyttelse av kvinner, miljøødeleggelse og avskoging, medvirkning til klimaendringer og tap av biologisk mangfold.
 • Hogst i høyrisikoområder har vært forbundet med drap på menneskerettighets- og miljøforkjempere.
 • Gruvedrift og metallproduksjon er forbundet med alvorlige risikoer knyttet til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter, spesielt i høyrisikoområder der loven ofte ikke håndheves.
 • Stålproduksjon kan innebære farlige arbeidsforhold, med ekstreme temperaturer, tunge løft, drift av store maskiner, og eksponering for støv og giftige gasser. Giftige kjemikalier brukes ofte i prosessen og utgjør en risikofaktor for arbeidstakerne.
 • Andre utbredte problemer knyttet til mineralutvinning er farlige arbeidsforhold i gruver, tvangsarbeid og barnearbeid, samt ansporing til sosiale konflikter med lokalbefolkningen, noe som igjen kan føre til vold, overgrep og til og med drap på menneskerettighetsforkjempere.
 • Urfolks rettigheter påvirkes også negativt av gruvedrift.

Risikonivå for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden til utvalgte bygg- og anleggsmaterialer

Tabellen viser risikovurdering for tre, metall og stein som benyttes som bygg- og anleggsmaterialer. Når du vurderer risiko må du se til risikonivået i hele leverandørkjeden. 

Produkt Utvinning av råvarer Foredling og bearbeiding
Stein Høy risiko Høy risiko
Tre Middels høy risiko Middels høy risiko
Metall Høy risiko Høy risiko
Solcellepanel Svært høy risiko Svært høy risiko

Risikovurderingene viser at det totalt sett er middels høy til høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av stein, tre og metall som benyttes for bygg- og anlegg. 

Stein

Utvinning og bearbeiding av stein innebærer en høy risiko for brudd på menneskerettigheter. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for stein:

Råvarer: steinbrudd og bearbeiding

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Farlige arbeidsforhold og silikose

Lav lønn

Overdreven bruk av overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Innvirkning på levebrød forårsaket av forurensning

Seksuell trakassering

Diskriminering av kvinnelige arbeidstakere
Høy risiko

Leverandørkjeden

Norge har en stor produksjon av både naturstein, sand og grus, og eksporten øker. Import er imidlertid fortsatt viktig på grunn av sterk konkurranse på det globale markedet. Norge importerer stein fra Kina, India, Portugal, Tyskland, Estland, Italia, Sverige og flere andre land. Kina er den største foredleren og re-eksportøren av naturstein og en stor importør av granitt fra India.  Det vil si at granitt som importeres til Norge fra Kina, kan komme fra India eller andre land.

Leverandørkjedene for stein kan være svært komplekse. Leverandørkjeden for indisk granitt inkluderer for eksempel flere mellommenn som grossister, importører, foredlere og forhandlere mellom steinbrudd og sluttbruker.

Opprinnelse for naturstein, grus og sand

Granitt: Norge, Kina, India, Sverige

Skifer: Norge, Kina, Sverige, Brasil

Marmor: Spania, Italia, Portugal, Kina

Grus og knust stein: Norge, Sverige, Italia, Danmark, Storbritannia

Sand: Sverige, USA, Danmark, Belgia/Luxembourg
Trevirke

Hogst og bearbeiding av trær (tømmer) innebærer en middels høy risiko for brudd på menneskerettigheter. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for trevirke:

Tre som råvare / bearbeiding

Dårlige og farlige arbeidsforhold

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Brudd på urfolks rettigheter og innvirkning på levebrød

Ulovlig hogst

Seksuell utnyttelse av kvinner

Vold mot forkjempere for menneskerettigheter og miljø.

Avskoging og miljøødeleggelse, noe som bidrar til klimaendringer og tap av biologisk mangfold

Landovertakelse

Finansiering av væpnet konflikt

Middels høy risiko

Leverandørkjeden

Leverandørkjeden for treprodukter involverer vanligvis flere aktører, og starter med skogeiere som selger trevirke til kjøpere som for eksempel sagbruk, tremasseprodusenter og finérprodusenter, som etter å ha foredlet produktet, selger det videre til andre foredlere og sluttbrukere.

Norge har en stor treindustri som leverer til byggebransjen. Likevel øker importen, og i 2019 hadde 95 prosent av importert trevirke Sverige som opphavsland.  Norge importerer i tillegg trelast og sagtømmer fra barskog fra flere andre land, inkludert Finland, Danmark, Tyskland og Baltikum-landene.  Trelast fra annen skog enn barskog importeres hovedsakelig fra land i Europa, men også fra land som Malaysia i Asia, og fra USA.

På det globale markedet er Kina den klart største produsenten og eksportøren av kryssfiner, etterfulgt av Russland, Indonesia, Brasil og Malaysia. Ifølge Observatory of Economic Complexity, en database som visualiserer verdenshandelsdata av en rekke produkter, importeres kryssfiner til Norge hovedsakelig fra Finland, Latvia, Russland, Kina og Chile. Kryssfiner kan ha en kjerne av kinesisk poppel eller eukalyptus, med utenpåliggende lag av tropisk løvtre fra høyrisikoområder som Papua Ny-Guinea eller afrikanske land. MDF-platene produseres hovedsakelig i Europa.

Leverandørkjede for råvarer (trevirke fra barskog og fra annen skog enn barskog, sagtømmer, kryssfiner):

Bartrær Ikke bartrær Kryssfiner

Norge

Sverige

Finland

Danmark

Tyskland

Baltikum

Sverige

Tyskland

Danmark

Latvia

Tsjekkia

Malaysia

Finland

Latvia

Russland

Kina

Chile

 

Metall

Utvinning og bearbeiding av metaller innebærer en høy risiko for brudd på menneskerettigheter. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for metaller:

Råstoff/bearbeiding

Farlige arbeidsforhold

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Lav lønn

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvungen forflytning

Innvirkninger på urfolks rettigheter

Avskoging, miljøødeleggelse og forurensning, bidrar til klimaendringer og tap av biologisk mangfold, og har innvirkning på tilgangen til mat, rent vann og andre menneskerettigheter

Innvirkning på levebrød

Seksuell utnyttelse og vold

Vold mot forkjempere for menneskerettigheter og miljø

Diskriminering av kvinnelige arbeidstakere

Landovertakelse

Ulovlig gruvedrift som ulovlige væpnede grupper kan dra nytte av

Høy risiko

Leverandørkjeden

Norge er en ledende produsent av aluminium i Europa, men det globale markedet domineres av Kina, Australia, Brasil og andre land. Ifølge Statistisk Sentralbyrå importerer Norge bauksitt til aluminiumproduksjon hovedsakelig fra Brasil, Spania, raffineriet i Nederland som importerer bauksitt importert fra Surinam, og Irland (som har det største bauksittraffineriet i Europa).

Norge produserer i mindre grad stål og jernmalm. Globalt er Kina den ledende eksportøren av stål, ansvarlig for over 50 prosent av verdens stålproduksjon, etterfulgt av India og Japan.

Norge importerer stål hovedsakelig fra Sverige, Tyskland, Danmark, Finland og andre europeiske land, og i mindre grad fra Kina, India og andre steder. Ettersom Brasil og Australia står for 60 prosent av verdens jernproduksjon, er det sannsynlig at jern fra disse landene, så vel som fra Kina eller India, finnes i leverandørkjeder som er relevante for norsk import.

Kobber utvinnes i mange land, men Chile og Peru dominerer utvinning og eksport på verdensmarkedet.

Stål Aluminiumprodusenter Kobberrør

Norge

Sverige

Finland

Danmark

Tyskland

Frankrike

Kina

India

Norge

Kina

Australia

Brasil

Russland

Jamaica

 

Sverige

Tyskland

Finland

Italia

Storbritannia

Kina
Jernmalmprodusenter Bauksitt Råkobber

Norge

Australia

Brasil

Kina

India

USA

Sverige

Brasil

Spania

Surinam

Australia

Kina

Guinea

India

Chile

Peru

Kina

DR Kongo

Zambia

Hvordan stille og følge opp krav

Risikonivået tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe bygg og anlegg.

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Se våre sider om sosialt ansvar og egnede rutiner for sosialt ansvar. I anskaffelser med høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon, kan dere vurdere å bruke kvalifikasjonskrav i tillegg til kontraktsvilkåret.  

Les mer om kontraktsoppfølging av de etiske kravene i anskaffelsesprosessen.

Oppdatert: 15. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.