Nettverk for utslippsfrie byggeplasser

Nettverk for utslippsfrie byggeplasser er et forum for offentlige byggherrer, kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Nettverket er for å utveksle erfaringer og fremme nullutslippsløsninger.

Om nettverket

Nettverket ble opprettet i 2017 som et felles initiativ etter en dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser. DFØ overtok koordinatorrollen i 2021 etter LUP (Nasjonalt program for leverandørutvikling)

Det arrangeres 3–4 nettverksmøter i året hvor konkrete prosjekter presenteres. Siden 2021 har det vært gjennomført digitale befaringer. 

Om du ønsker å se presentasjoner fra nettverksmøtene, kontakt Dominique Sellier.

Eksempler

Avholdte møter

1. november 2023

Danmark, som Norge, ønsker å fremme rask bruk av utslippsfrie arbeidsmaskiner på bygg- og anleggsplasser. For dette har Co-Pi (center for offentlig privat innovation) utviklet en prosessmodell for skalering av utslippsfrie arbeidsmaskiner. Modellen baserer seg på et TCO (total cost of ownership) beregningsverktøy  med en SLA (service level agreement). Lærke Møller Sandsdalen og Anders Gadsbøll fra Co-Pi i København presenterte denne inspirerende modellen som argumenterer for et livsløpsperspektiv for å vise de økonomiske fordelene ved å investere i utslippsfrie teknologier. TCO-kalkulator beregningene viser at utslippsfrie anleggsmaskiner har høyere anskaffelseskostnader, men er samtidig betydelig billigere når det gjelder drift, service og vedlikehold. Kostnadsbildet endrer seg omtrent likt for begge type maskiner, både diesel- og elektriskdrevne, når man tar alle utgiftene i betraktning. Dette viser også en ny analyse om 'Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner'.

Bruk av tildelingskriterium for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser: For å oppfylle de nye miljøbestemmelsene om 30 prosent vekting for klima- og miljø som tildelingskriterier, presenterte Bjørn Kummeneje, DFØ, et forslag til et kriterium for utslippsfrie byggeplasser. Se Veileder om nye klima- og miljøkrav. Dette er basert på eksisterende eksempler fra flere byggherrer med vurdering og vekting av dette tildelingskriteriet, samt en felles mal for hvordan entreprenører skal rapportere drivstoffs- og energiforbruk på anleggsplassen. Se Hvordan følge opp utslippsreduksjon på bygg- og anleggsplasser | Anskaffelser.no

29. mars 2023

Med Bodø som vertsby, ble det første helt utslippsfrie pilotprosjektet i Nord Norge presentert: En oppgradering av Sjøgata i sentrum til miljøgate, som skal være bedre rettet mot gående og syklende. Espen Kringlen, rådgiver for grønne anleggsplasser i Bodø kommune, viste hvordan tildelingskriterier for miljø ble opprettet med en vekting på 35 %. Utlysningen var delt i to deler, den første for selve maskinparken og den andre for øvrige klima- og miljøtiltak. De fikk fire tilbud som holdt langt bedre kvalitet enn forventet, og tre av dem tilbød en helt utslippsfri maskinpark. Tilbudet med nest lavest pris, men best klimaløsning, vant anbudet (Entreprenøren Veinor). En del av tilbudet var bruk av 3 el-gravere, 2 el-lastebiler og elektrisk sikteverk. Gjenbruk av materialer i anlegget ble vanskeligere enn forventet, og spørsmål knyttet til asfaltering er fortsatt uløst. Erfaringene med bruk av elektriske maskiner har så langt vært veldig bra. Merkostnaden for elektrifisering utgjør i dette prosjektet 9,5 millioner kroner, som tilsvarer cirka ti prosent av den totale kostnadsrammen. 

Deretter presenterte Bjørn Kummeneje, leder av komiteen «utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder i Standard Norge, forslaget til den tekniske spesifikasjonen på dette feltet. Forslaget er ute på høring til 28. april 2023. ​Standarden foreslår en terminologi for å definere systemgrensen med forklaring av begreper som byggeobjekt, byggeplassen, riggområdet, og anleggsområdet. Dokumentet har også som mål å forenkle datainnsamlingen og rapportering ved å veilede om relevante nyttige data, og om hvilke aktører som skal involveres og med rollefordeling under prosjektgjennomføring.

Annen tematikk på dette nettverksmøtet var erfaringer rundt bruk og formulering av tildelingskriterier for utslippsfrie byggeplasser. Oslo kommunes Oslobygg, ved Christoffer Venås, presenterte tildelingskriterier som en del av kommunale standardkrav for bygge- og anleggsplasser. De premierer utslippsfrie løsninger knyttet til byggeplassen med særlig vekt på anleggsmaskiner og massetransport, samt utslippsreduksjon for øvrig transport.

Bergen kommunen, ved Eline Vetlesand, innkjøpsrådgiver i Etat for utbygging, viste et konkrete prosjekt med Garnes ungdomsskole med bruk av tildelingskriterier basert på en liste av forhåndsdefinerte utslippsfrie maskiner når det gjelder størrelse, estimert timeforbruk, og forståelse for gjennomføring av en utslippsfri byggeplass.  

Det ble foreslått å opprette en arbeidsgruppe for å samle erfaringer med bruk av tildelingskriterier og for å foreslå en veiledning om hvordan man skal premiere og evaluere tilbud til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Meld din interesse til å delta til dominique.sellier@dfo.no.

16. desember 2022

Tema for dette møtet var teknologiske løsninger for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, spesielt når kommuner vil ha elektrifiserte anleggsplasser.

Bjørn Kummeneje fra DFØ ga oss en status for hva som finnes av nye ting på markedet, etter å ha besøkt den store messen BAUMA (Bergbau & Baumaschinenmesse) in München i oktober 2022. Det handler mye om nye elektrifiserte anleggsmaskiner og nye kjøretøy, selv om en del av dem fremdeles bare er prototyper.

Nikolai Refshal, salgsleder i Nettpartner, som er et nettselskap med15 lokasjoner og med en omsetning på ca 1,250 milliard kr i 2021. De tilbyr rådgiving og prosjektering av utslippsfrie byggeplasser i tidligfasen, og et provisorisk anlegg tilkoblet til høyspent. Tekniske løsninger kan være en midlertidig nettstasjon med 3 viklings transformator, ladning av maskiner og utstyr, tørking av bygg med elektrisk byggtørk eller varmepumpe, oppvarming og overvåking av elektrisk anlegg, ladning av anleggsbiler eller kabling for annen infrastruktur.

Elvia, ved Ingrid Lien, seniorrådgiver kundeverdi i avdeling kundeprosjekter, er resultatet av en fusjon mellom Hafslund Nett og Eidsiva Nett.  Elvia nettet dekker størsteparten av Oslo, Viken og Innlandet med 1 million kunder, og en energileveranse av 30 TWh. En av annen hovedutfordringene som er identifisert i tidligfasen, er planlegging av strøminfrastruktur og tilrettelegging av tilstrekkelig effekt til anleggsplasser.  Andre utfordringer dreier seg om ufullstendige henvendelser fra byggherren, misforståelser mellom byggherre og installatør, og lang behandlingstid. Det kan også oppstå ulike problemstillinger som om det finnes alternativer med f. eks. bærekraftige midlertidige løsninger, relevans av kartlegging av forbruk, vurdering fra nettselskap om nødvendige effektbehov.

HeatWork, ved CEO Reidar Schille, presenterte  fjernvarmeløsninger for byggvarme og tørking. En av dem er CliWi, som er en undersentral for midlertidig fjernvarmetilgang for teletining, frostsikring, betongherding eller støpefyring. Væskebåren varme i lukket system er veldig energieffektivt og avlaster strømnett.

DFØ presenterte også en felles rapporteringsmal som ble opprettet i samarbeid med BaneNor, Statens vegvesen, Nye veier, og Fornebubanen. Intensjonen er å kunne harmonisere kravene til rapportering fra entreprenør knyttet til direkte utslipp på anleggsplasser. Gjennom et felles skjema skal entreprenører rapportere på individ (maskintyper), energibærer, forbruk og timer/km.

17. februar 2022

Tema for dette møtet var elektrifiseringsløsninger for bygg- og anleggsplasser.  

Bergen kommune, ved klima- og miljørådgiver Henrik Ravndal, fortalte om sine erfaringer med utslippsfrie byggeplasser i anskaffelser, spesielt med bruk av bonusordninger. Prinsippet for incentivmodellen er å betale en bonus til entreprenøren for bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner basert på faktisk andel utslippsfri energibruk i prosent mal maksimal bonus som har vært fiksert her på et beløp av 10 mill. kroner. Beregningen av energibudsjett er estimert for riving, rigging og grunnarbeid ved slutten av samspillfasen og skal måles og bekreftes på utførelsesfasen. Modellen har blitt brukt på Midtbygda sykehjem, et pilotprosjekt med riving og oppbygging av et sykehjem på 13.000 m2.

Eviny, ved Camilla Moster, leder for mobil energi og Kristin Grindheim, prosjektleder innovasjon, presenterte sine elektrifiseringsløsninger for bygg- og anleggsprosjekter. Hvert enkelt prosjekt skaper et system hvor ulike komponenter skal spille sammen om effektberegninger, datafangst, batteri, installasjon, hurtig- og normallading, opplæring og kundeservice. Eviny hjelper med energiløsninger fra forståelse av energibehov og prosjektets effekt, dialog med nettselskap og infrastrukturleverandører, valg og bestilling inntil leveranse og drift av løsning. Gjennom et pilotprosjekt har Eviny, sammen med andre partnere, utviklet en effektkalkulator for å beregne energi og effektbehov for byggeplassen. Effektkalkulatoren  baserer seg på anleggsmaskiner som skal brukes i løpet av prosjektet. Dermed kan man dimensjonere effekten som er nyttig for prosjektet, med valg av riktige ladeløsning. Det ble og presentert et pågående anleggsprosjekt i Starefossen i Bergen du kan se klipp av på youtube. Her poengteres det at for å lykkes med utslippsfrie byggeplasser trengs det bl.a. detaljert måling, rapportering og styring av energi-infrastruktur.  

Ohmia Construction er et datterselskap av Trønderenergi. Daglig leder Kristin Sæterøy fortalte om utfordringer med utslippsfrie byggeplasser og hvordan byggherrer skal sette krav i anbudsprosessen slik at behovene til entreprenørene med energi og ladeløsninger blir enklere å imøtekomme. Ohmia construction tilbyr en helhetlig tjenesteløsning med planlegging og opprigg, energileveranse, ladeinfrastruktur og drift og support. For eksempel i Asker kommune ved hjelp av store battericontainere fra Nordic Booster har de kunnet realisere en utslippsfri anleggsplass for et VA-prosjekt på en del av Nesøya hvor det er svært begrenset tilgang på strøm. Nøkkelinformasjon om totalt energiforbruk, effekttopp og Co2 besparelse er blitt hentet og delt mellom entreprenør og byggherre.  

Møtet ble avsluttet med en diskusjon om hvordan oppdragsgivere kan innrette sine anskaffelser, med riktig bruk av krav og kriterier, slik at disse løsningene kan tas i bruk. Denne diskusjonen ble vi enig om å fortsette i en egen samling for oppdragsgivere senere i mars. 

21. juni 2022

Tema for dette møtet var Oslo kommunes erfaringer med bygg- og anleggsplasser, spesielt fra Vann og avløps-etaten.  

Sintef, ved forsker Marianne Wiik, presenterte to rapporter om forholdene i Oslo: "Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" og "Utslippsfri byggeprosess i Oslo - Konsekvensutredning".

Første rapport viser at utviklingen så langt er i tråd med målet om at kommunens byggeplasser skal være utslippsfrie i 2025. Det er uproblematisk med mindre elektriske maskiner og utstyr, men det er fortsatt noen utfordringer knyttet til strømforsyning og ladelogistikk når flere, store anleggsmaskiner opererer samtidig. Den andre rapporten som ble presentert var en konsekvensutredning i utslippsfri byggeprosess i Oslo hvor det vises fire alternative scenarioer. Elektrifisering av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kan bli konkurransedyktig på pris i 2030 i scenarioet «utslippsfritt har blitt normalen» både nasjonalt og internasjonalt hvor det er tilgengelig energiforsyning med nok infrastrukturutbygging og lading av masse-, avfalls- og materialtransport som avlaster strømnettet.

Vann og avløpsetaten (VAV) fra Oslo kommune, ved Espen Hauge, Seksjonsleder Prosjektgjennomføring.
Det ble gjennomført en digital befaring, med visning av et prosjekt i Klosterenga park med enny skulpturpark, nye gang- og sykkelveier og åpning av Hovinbekken. Prosjektet er helt utslippsfritt med anleggsmaskiner og arbeidsmaskiner. VAV forklarte sin anskaffelsespraksis hvor de bruker tildelingskriterier systematisk for å nå målet om utslippsfrie anleggsplasser. Ved hjelp av denne metoden har de i løpet av de to siste årene økt andelen bruk av elektriske løsninger til mer enn 40 % for transport av masser, og nesten 80 % for anleggsmaskiner.

Cleancon er et interregionalt EU-prosjekt mellom Norge, Sverige og Danmark. Jon Eriksen, prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, presenterte sin nye digitale veileder om utslippsfrie arbeidsmaskiner (som gir gode tekniske og økonomiske tips for innkjøpere, prosjektansvarlige og leverandører som ønsker å ta i bruk utslippsfrie maskiner og utstyr.

15. oktober 2021

Under dette møtet ble det holdt presentasjoner av Statensvegvesen og Standard Norge.

Statens vegvesen, ved Per Harald Fjerdal og Kajsa Frost, fortalte om satsingen på pilotprosjekter for nullutslipps anleggsplasser koblet til handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren. Det finnes mange særegenheter fra anleggsektor med store infrastrukturprosjekter som veier for eksempel med håndtering av massen, anleggsplassene som ofte er lange og ligger i rurale strøk som stilles utfordringer med tilgang til strøm.

I tillegg presenterte Kajsa Frost prosjektet Hålogalandsvegen med bruk av tildelingskriterier og bonusordninger for å fremme nullutslippsløsninger for anleggsmaskiner.

Statens vegvesen viste at det er mye å lære av deres erfaringer rundt anskaffelse av nullutslippsløsninger som kan overføres til mindre prosjekter i kommunene. 

Norsk Standard, ved June Munkejord og Bjørn Kummeneje, komiteleder i SNK 954, ga en innføring i deres pågående arbeid med utarbeidelse av en standard for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.  Arbeidet består blant annet av å definere systemgrensene og faguttrykk mellom byggeobjektet, byggeplassen, riggområdet og anleggsområdet. Komiteen skal også arbeide videre med datainnsamling og rapportering, samt roller og prosesser for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

15. juni 2021

Under dette møtet ble det holdt presentasjoner av Asker kommune og Miljødirektoratet.

Asker kommune, ved Jonas Vevatne og Bjørn Nordby, presenterte sin satsing på utslippsfrie byggeplasser med blant annet et krav til at bygge- og anleggsvirksomhet som utføres på oppdrag for kommunen skal være utslippsfri fra 2025, og ikke lenger bruke 100 % biodiesel. Med pilotprosjektet Føyka-Elvely i sentrum, har de for første gang testet elektriske betongbiler og betongpumper samt noen belte el- gravemaskiner. Det er og utviklet et system for måling og rapportering av energiforbruk per prosentandel maskintimer.

Miljødirektoratet, ved Thea Johnsen, forklarte hva omsetningskrav for biodrivstoff vil bety for veitrafikken, med tanke på utvidelse til å gjelde anleggsdiesel. Miljødirektoratet vil da anbefale at virkemidler utover omsetningskrav brukes til å fremme andre klimatiltak enn flytende biodrivstoff. Det vil si at offentlige anskaffelser brukes målrettet til nullutslippsløsninger.

25. mars 2021

Under dette møtet ble det holdt presentasjoner av Fredrikstad kommune og Maskinregisteret.

Fredrikstad kommune, ved Joachim Sletvold og Malte Hinsch, presenterte et pilotprosjekt for å teste bruk av to utslippsfrie gravemaskiner i Liseby allé hvor de har gjort en oppgradering av en sykkelvei og VA. Det var etter en dialogkonferanse med markedet at de klarte å få konkrete tilbud, ikke bare på krav om fossilfrie maskiner, men også om utslippsfrie maskiner gjennom bruk av tildelingskriterier.

Maskinregistret, ved Roar Sømoen, daglig leder Stiftelsen Sentralregisteret, fortalte om at de var i gang med å utvikle en miljømodul for klassifisere ulike typer av anleggsmaskiner som er brukt i et byggprosjekt, med tilleggsinformasjon om forbruk av drivstoff, og koble til Co2-utslippene.

Kommende møter

mars 2024

Oppdatert: 3. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.