Nettverk for utslippsfrie byggeplasser

Nettverk for utslippsfrie byggeplasser er et forum for offentlige byggherrer, kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Nettverket er for å utveksle erfaringer og fremme nullutslippsløsninger.

Om nettverket

Nettverket ble opprettet i 2017 som et felles initiativ etter en dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser. DFØ overtok koordinatorrollen i 2021 etter LUP (Nasjonalt program for leverandørutvikling)

Det arrangeres 3-4 nettverksmøter i året hvor konkrete prosjekter presenteres.  Siden 2021 har det vært gjennomført digitale befaringer. 

Om du ønsker å se presentasjoner fra nettverksmøtene, kontakt Dominique Sellier.

Eksempler

Avholdte møter

21. juni 2022

Tema for dette møtet var Oslo kommunes erfaringer med bygg- og anleggsplasser, spesielt fra Vann og avløps-etaten.  

Sintef, ved forsker Marianne Wiik, presenterte to rapporter om forholdene i Oslo: "Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" og "Utslippsfri byggeprosess i Oslo - Konsekvensutredning".

 Første rapport viser at utviklingen så langt er i tråd med målet om at kommunens byggeplasser skal være utslippsfrie i 2025. Det er uproblematisk med mindre elektriske maskiner og utstyr, men det er fortsatt noen utfordringer knyttet til strømforsyning og ladelogistikk når flere, store anleggsmaskiner opererer samtidig. Den andre rapporten som ble presentert var en konsekvensutredning i utslippsfri byggeprosess i Oslo hvor det vises fire alternative scenarioer. Elektrifisering av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kan bli konkurransedyktig på pris i 2030 i scenarioet «utslippsfritt har blitt normalen» både nasjonalt og internasjonalt hvor det er tilgengelig energiforsyning med nok infrastrukturutbygging og lading av masse-, avfalls- og materialtransport som avlaster strømnettet.

Vann og avløpsetaten (VAV) fra Oslo kommune, ved Espen Hauge, Seksjonsleder Prosjektgjennomføring.
Det ble gjennomført en digital befaring, med visning av et prosjekt i Klosterenga park med enny skulpturpark, nye gang- og sykkelveier og åpning av Hovinbekken. Prosjektet er helt utslippsfritt med anleggsmaskiner og arbeidsmaskiner. VAV forklarte sin anskaffelsespraksis hvor de bruker tildelingskriterier systematisk for å nå målet om utslippsfrie anleggsplasser. Ved hjelp av denne metoden har de i løpet av de to siste årene økt andelen bruk av elektriske løsninger til mer enn 40 % for transport av masser, og nesten 80 % for anleggsmaskiner.

Cleancon er et interregionalt EU-prosjekt mellom Norge, Sverige og Danmark. Jon Eriksen, prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm presenterte sin nye digitale veileder om utslippsfrie arbeidsmaskiner (som gir gode tekniske og økonomiske tips for innkjøpere, prosjektansvarlige og leverandører som ønsker å ta i bruk utslippsfrie maskiner og utstyr.

17. februar 2022

Tema for dette møtet var elektrifiseringsløsninger for bygg- og anleggsplasser.  

Bergen kommune, ved klima- og miljørådgiver Henrik Ravndal, fortalte om sine erfaringer med utslippsfrie byggeplasser i anskaffelser, spesielt med bruk av bonusordninger. Prinsippet for incentivmodellen er å betale en bonus til entreprenøren for bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner basert på faktisk andel utslippsfri energibruk i prosent mal maksimal bonus som har vært fiksert her på et beløp av 10 mil. kroner. Beregningen av energibudsjett er estimert for riving, rigging og grunnarbeid ved slutten av samspillfasen og skal måles og bekreftes på utførelsesfasen. Modellen har blitt brukt på Midtbygda sykehjem, et pilotprosjekt med riving og oppbygging av et sykehjem på 13.000 m2.

Eviny, ved Camilla Moster, leder for mobil energi og Kristin Grindheim, prosjektleder innovasjon, presenterte sine elektrifiseringsløsninger for bygg- og anleggsprosjekter. Hvert enkelt prosjekt skaper et system hvor ulike komponenter skal spille sammen om effektberegninger, datafangst, batteri, installasjon, hurtig- og normallading, opplæring og kundeservice. Eviny hjelper med energiløsninger fra forståelse av energibehov og prosjektets effekt, dialog med nettselskap og infrastrukturleverandører, valg og bestilling inntil leveranse og drift av løsning. Gjennom et pilotprosjekt har Eviny, sammen med andre partnere, utviklet en effektkalkulator for å beregne energi og effektbehov for byggeplassen. Effektkalkulatoren  baserer seg på anleggsmaskiner som skal brukes i løpet av prosjektet. Dermed kan man dimensjonere effekten som er nyttig for prosjektet, med valg av riktige ladeløsning. Det ble og presentert et pågående anleggsprosjekt i Starefossen i Bergen du kan se klipp av på youtube. Her poengteres det at for å lykkes med utslippsfrie byggeplasser trengs det bl.a. detaljert måling, rapportering og styring av energi-infrastruktur.  

Ohmia Construction, er et datterselskap av Trønderenergi. Daglig leder Kristin Sæterøy fortalte om utfordringer med utslippsfrie byggeplasser og hvordan byggherrer skal sette krav i anbudsprosessen slik at behovene til entreprenørene med energi og ladeløsninger blir enklere å imøtekomme. Ohmia construction tilbyr en helhetlig tjenesteløsning med planlegging og opprigg, energileveranse, ladeinfrastruktur og drift og support. For eksempel i Asker kommune ved hjelp av store battericontainere fra Nordic Booster har de kunnet realisere en utslippsfri anleggsplass for et VA-prosjekt på en del av Nesøya hvor det er svært begrenset tilgang på strøm. Nøkkelinformasjon om totalt energiforbruk, effekttopp og Co2 besparelse er blitt hentet og delt mellom entreprenør og byggherre.  

Møtet ble avsluttet med en diskusjon om hvordan oppdragsgivere kan innrette sine anskaffelser, med riktig bruk av krav og kriterier, slik at disse løsningene kan tas i bruk. Denne diskusjonen ble vi enig om å fortsette i en egen samling for oppdragsgivere senere i mars. 

15. oktober 2021

Under dette møtet ble det holdt presentasjoner av Statensvegvesen og Standard Norge.

Statens vegvesen ved Per Harald Fjerdal og Kajsa Frost, fortalte om satsingen på pilotprosjekter for nullutslipps anleggsplasser koblet til handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren. Det finnes mange særegenheter fra anleggsektor med store infrastrukturprosjekter som veier f.eks. med håndtering av massen, anleggsplassene som ofte er lange og ligger i rurale strøk som stilles utfordringer med tilgang til strøm.

I tillegg presenterte Kajsa Frost prosjektet Hålogalandsvegen med bruk av tildelingskriterier og bonusordninger for å fremme nullutslippsløsninger for anleggsmaskiner.

Statens vegvesen viste at det er mye å lære av deres erfaringer rundt anskaffelse av nullutslippsløsninger som kan overføres til mindre prosjekter i kommunene. 

Norsk Standard ved June Munkejord, og Bjørn Kummeneje, komiteleder i SNK 954)  ga en innføring i deres pågående arbeid med utarbeidelse av en standard for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.  Arbeidet består blant annet av å definere systemgrensene og faguttrykk mellom byggeobjektet, byggeplassen, riggområdet og anleggsområdet. Komiteen skal også arbeide videre med datainnsamling og rapportering, samt roller og prosesser for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

15. juni 2021

Under dette møtet ble det holdt presentasjoner av Asker kommune og Miljødirektoratet.

Asker kommune ved Jonas Vevatne og Bjørn Nordby, presenterte sin satsing på utslippsfrie byggeplasser med blant annet et krav til at bygge- og anleggsvirksomhet som utføres på oppdrag for kommunen skal være utslippsfri fra 2025, og ikke lenger bruke 100 % biodiesel. Med pilotprosjektet Føyka-Elvely i sentrum, har de for første gang testet elektriske betongbiler og betongpumper samt noen belte el- gravemaskiner. Det er og utviklet et system for måling og rapportering av energiforbruk per prosentandel maskintimer.

Miljødirektoratet ved Thea Johnsen, forklarte hva omsetningskrav for biodrivstoff vil bety for veitrafikken, med tanke på utvidelse til å gjelde anleggsdiesel. Miljødirektoratet vil da anbefale at virkemidler utover omsetningskrav brukes til å fremme andre klimatiltak enn flytende biodrivstoff. Det vil si at offentlige anskaffelser brukes målrettet til nullutslippsløsninger.

25. mars 2021

Under dette møtet ble det holdt presentasjoner av Fredrikstad kommune og Maskinregisteret.

Fredrikstad kommune ved Joachim Sletvold og Malte Hinsch, presenterte et pilotprosjekt for å teste bruk av to utslippsfrie gravemaskiner i Liseby allé hvor de har gjort en oppgradering av en sykkelvei og VA. Det var etter en dialogkonferanse med markedet at de klarte å få konkrete tilbud, ikke bare på krav om fossilfrie maskiner, men også om utslippsfrie maskiner gjennom bruk av tildelingskriterier.

Maskinregistret ved Roar Sømoen daglig leder Stiftelsen Sentralregisteret, fortalte om at de var i gang med å utvikle en miljømodul for klassifisere ulike typer av anleggsmaskiner som er brukt i et byggprosjekt, med tilleggsinformasjon om forbruk av drivstoff, og koble til Co2 utslippene.

Kommende møter

oktober 2022

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord