Hvordan følge opp utslippsreduksjon på bygg- og anleggsplasser

For å nå målene om reduksjon av utslipp på bygg- og anleggsplassen, må du både stille relevante krav i konkurransen og følge bygg- og anleggsfasen tett opp. Her finner du maler for innhenting av tilbud og innhenting av dokumentasjon på at leverandørene har levert på utslippsreduksjon i henhold til kontrakten.

Massetransport og maskiner i tilbud

I Kriterieveiviseren er det publisert to forslag til tildelingskriterier, både for anlegg og for bygg.

DFØ har utarbeidet maler for innhenting av tilbud og evaluering av disse. Malene er samlet i vedlagte Excel arbeidsbok. For bruk av malene vises det til Kriterieveiviseren.

DFØ mal for bygg og anlegg.xlsx
xlsx 76.41 KB

Dokumentasjon av utslippsreduksjon på en byggeplass

Et mål i kontraktsoppfølgingen å dokumentere hvor mye de planlagte og iverksatte tiltakene har bidratt til reduserte klimagassutslipp og eventuelt andre miljøgevinster.

DFØ, i samarbeid med Bane NOR, Statens vegvesen, Nye Veier, Fornebubanen har utarbeidet et felles mal for å harmonisere kravene til rapport fra entreprenør knyttet til direkte utslipp på anleggsplass.

Mal for entreprenørapport drivstoffenergiforbruk
xlsx 166.27 KB

For å vise utslippskutt, er det viktig å først presisere hvilke aktiviteter som inngår i beregningen av klimagassutslipp på bygg- eller anleggsplassen. Dette skal være i tråd med det som ble bestemt i tidligfasen av prosjektet, som det å skille mellom innenfor og utenfor byggjerdet.

Innenfor byggjerdet finnes det tre hovedkilder til utslipp som skal håndteres:

  • Anleggsmaskiner
  • Energi- og varmebruk
  • Transport på byggeplassen

I den norske standardmetoden for klimagassberegninger for bygninger, NS 3720 (2018), er byggefasen modul A5 tilsvarende bygge- og monteringsprosessen. I tråd med denne standarden er transport av materialer, avfall, masser eller personell utelatt, fordi dette er aktiviteter som hovedsakelig skjer utenfor byggjerdet.

I samsvar med kontraktsbestemmelsene om å dokumentere leveransene, skal du som oppdragsgiver, kreve regelmessige rapporter fra leverandøren om utslippsreduksjon. Beregning og visning av utslippskutt kan skje på tre hovedområder.

1) For anleggsmaskiner

Miljødirektoratet har utviklet et regneark for å beregne klimaeffekten av å endre og redusere drivstofforbruket til dieseldrevne anleggsmaskiner. Prosjekteier skal fylle inn drivstofforbruk med antall liter diesel per år, før tiltaket. Deretter skal det fylles inn totalt drivstofforbruk per år, eller for en bestemt periode etter tiltaket, når vanlig diesel er erstattet med biodrivstoff, biogass eller elektrisitet. Innkjøpt mengde drivstoff vil gi en god indikasjon, dersom det ikke er mulig å innhente informasjon om faktisk forbruk.

Utslippsreduksjon regnes ut som forskjellen mellom mengde forbruk av energivare/energibærer før og etter tiltaket, multiplisert med den aktuelle utslippsfaktoren i kgCo2 ekvivalent per liter. For elektrisitet benyttes utslippsfaktor null, fordi man kun ser på direkte utslipp ved bruk av energien på byggeplassen.

Miljødirektoratet har også utviklet e regneark for å beregne effekten av innblanding av biodrivstoff. Prinsippet er å sammenlikne utslippene med forbruk av fossil diesel for anleggsmaskiner, med andre alternativer som biodrivstoff, biogass eller elektrisitet. Å unngå tomgangskjøring reduserer også drivstofforbruk, og kan beregnes ved hjelp av regnearket.

Entreprenøren kan rapportere månedlig til byggherren på for eksempel timebruk av maskiner og andel brukt biodiesel. Frekvensen på rapporteringen må vurderes ut ifra det enkelte prosjekt og kontrakt. Maskinregisteret til Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er en mulig datakilde for oppfølging av benyttet maskinpark.

2) For byggvarme

Andel utslipp fra byggvarme kan være stor. Her inngår tørking og midlertidig oppvarming av en bygning på en byggeplass, med bruk av for eksempel mobile aggregater.

Fra 2022 er det forbudt å benytte mineralolje til byggvarme for bygning under oppføring, se bestemmelsen i § 2e og Miljødirektoratets veiledning.

Alternativer kan være fjernvarme og elektrisitet i byer og tettbygde strøk, eller biodiesel og andre lavutslippsløsninger i spredtbygde strøk. For å følge opp denne klimaeffekten, er det viktig å beregne et anslag basert på samme metode som for anleggsmaskiner.

3) Transport på bygg- og anleggsplass

Erfaringer viser at transportutslippene på byggeplass er ubetydelige sammenliknet med utslipp fra anleggsmaskiner.

Klimaeffekter fra transport av materialer, avfall, masser eller personer ut og inn fra byggeplassen, er relevante å følge opp hvis kontrakten regulerer tiltak utenfor byggjerdet. Da vil det være nyttig å bruke regnearket for tunge kjøretøy og varebil i veitrafikk utviklet av Miljødirektoratet.

På anleggsplasser vil for eksempel transport av masser ofte utgjøre en større andel av utslippene ved anleggsplass enn på en byggeplass.

Utslippsreduksjon på anleggsplasser

For å følge opp utslippskutt spesielt for anleggsplasser har Statens vegvesen utviklet et livsløpsbasert verktøy, VegLCA. Dette verktøyet beregner miljøpåvirkning fra veiprosjekter. I utbyggingsfasen er alle anleggsaktiviteter for vei, tunnel og bru delt mellom massetransport, sprengning, anleggsmaskiner og transportdistanser for materialer.

I VegLCA skal de ulike maskinene som er brukt i prosjektet tas med, og det skal legges inn mengder for alle prosessene. Et eksempel her er dieselforbruk i liter per m3 eller per m2. Deretter skal mengdene multipliseres med ulike satte utslippsfaktorer i kg ekvivalent CO2, koblet til energibærer, slik at verktøyet beregner alle klimagassutslippene i utbyggingsfasen. Resultater kan vises med diagrammer, og kan benyttes i beregning av miljøregnskap som følge av et anleggsarbeid.

Vann og avløp (VA) utgjør i mange kommuner en stor kilde til utslipp fra anleggsektoren. Norsk Vann har her utviklet et eget klimarapporteringsverktøy. Klimautslipp fra utbygging og renovering av vann- og avløpsledningsnett inkluderer dieselforbruk for gravemaskiner og grøftearbeid delt mellom felles- og separatsystemer, samt transport av rør og masser eller strømperenovering.

Regelmessig rapportering

Det er vanlig å spørre entreprenører om månedlige rapporter om klimautslipp på bygge- eller anleggsplassen, spesielt på forbruk av drivstoff. Hvis noen anleggsmaskiner er elektrifiserte, er det enklere å følge opp med automatisk rapportering. Regelmessighet må vurderes ut ifra byggefasens varighet.

Inkluder anleggsmaskinsjåfører

Som en del av kontraktsoppfølgingen innen HMS-området, kan det være nødvendig å iverksette tiltak for sjåfører og andre på byggeplassen. Det kan være tilbud om opplæring og kurs for sikrere bruk av el-skap, innføring av daglige rutiner med bruk av elektriske maskiner og strøm på byggeplassen, og atferd for å unngå tomgangskjøring. Engasjerte og motiverte sjåfører vil bidra til å bedre oppnåelsen av klimakuttmålene.

Det er også anbefalt å innføre rutiner for å dokumentere erfaringer og lærdom til kommende bygg- og anleggsanskaffelser.

Vær transparent om utslippsfaktorer

Klimagassreduksjon på bygg- eller anleggsplasser er avhengig av ulike forutsetninger. Utslippsfaktorer, som for eksempel x kgCO2 ekv / liter drivstoff, er en slik forutsetning. Som byggherre må du synliggjøre hvilke felles utslippsfaktorer som skal brukes i beregningene. Det samme vil gjelde energibehov for en diesel lastebil uttrykt i liter per km, eller for en el-lastebil i kWh per km.

Bieffekter av utslippsreduksjon på bygg- og anleggsplasser

Å kutte klimagassutslipp på en bygg- og anleggsplass kan også gi andre positive effekter, som mindre luftforurensning, støy og bedre arbeidsmiljø på byggeplassen. Selv om dette ikke regulert i kontrakten, kan det være interessant å dokumentere det med noen kvalitative indikatorer, som mindre fravær av medarbeidere, eller en tilfredshetsundersøkelse hos brukerne på byggeplasser.

Som en del av miljømålingen, bør du vurdere å synliggjøre hvordan de lokale tiltakene for fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser også kan ha påvirket de overordnede kvantitative målene for utslippsreduksjon i en kommune.

Oppdatert: 19. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.