Nye kunngjøringsskjemaer (eForms)

Nye kunngjøringsskjemaer på Doffin og TED kommer våren 2023. Innholdet i skjemaene er stort sett de samme som i dag, men skjemaene må tilpasses til norsk bruk. DFØ har ansvaret for denne tilpasningen og vil gjerne ha innspill fra alle som har en interesse for kunngjøringsskjemaene.

Involvering

Vi ønsker å involvere både oppdragsgivere, tilbydere og systemleverandører i tilpasningsarbeidet. Involver deg i tilpasningen og ta gjerne kontakt med oss på doffin@dfo.no.

Dette er eForms

eForms er det engelske navnet på de nye kunngjøringsskjemaene for offentlige anskaffelser, der de nåværende skjemaene går under betegnelsen «notices». De nye skjemaene gjelder for anskaffelser over EØS-terskelverdi, som skal publiseres på Tender European Daily (TED). De er utviklet av EU kommisjonen og skal tilpasses norske forhold.

Offisiell informasjon om eForms kan leses på nye kunngjøringsskjemaer eForms på regjeringen.no.

DFØ vil lage nye skjemaer under EØS-terskelverdi med utgangspunkt i eForms for å sikre enhetlig begrepsbruk og forenkle teknisk løsning. Dette betyr mer teknisk at begreper, valg av felter, forretningsregler og datamodellen blir lik over og under EØS-terskelverdi.

Derfor kommer det nye kunngjøringsskjemaer

Mennesker og streker

De nye kunngjøringsskjemaene er utviklet av EU-kommisjonen og skal innføres etter gjennomføringsforordning 2019/1780 (norsk oversettelse). De nye skjemaene legger til rette for bruk av felles begreper på anskaffelsesområdet og forbedrer datakvaliteten, og er på den måten viktig for digitalisering av offentlige anskaffelser.

Bedre tilfang på data om anskaffelser gir bedre innsikt i hva det offentlig sektor bruker penger på, og gi bevilgende myndigheter bedre grunnlag for å ta datadrevne beslutninger om prioriteringer.

Innføring av nye skjemaer gir et potensiale for at KGV-aktørene mulighet til å lage enklere og mer brukervennlige løsninger med gjenbruk av informasjon og automatisk utfylling av felter. Oppdragsgivere og leverandører kan spare tid, og skjemaene kan bidra til bedre konkurranse gjennom at flere leverandører finner og deltar i konkurransene.

Oversikt over kunngjøringsskjemaer, norsk tilpasning og de viktigste nye feltene

Oversikt over kunngjøringsskjemaer
Nummer
dagens
skjema
SkjemanavnForskriftNummer
eForms
1AVeiledende kunngjøringFOA4
1BVeiledende kunngjøring for å redusere tidsfristFOA7
1CForhåndskunngjøringFOA10
2Kunngjøring av konkurranseFOA16
3Kunngjøring av kontraktsinngåelse, avlysning av konkurranse eller manglende kontraktsinngåelseFOA29
8Kunngjøring på kjøper profilFOA1
12Kunngjøring om plan og designkonkurranseFOA23
13Resultat av plan- og designkonkurranseFOA36
14EndringskunngjøringFOA-
15IntensjonskunngjøringFOA25
20Endring av inngått kontrakt over EØS- terskelverdiFOA38
21Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester: forhåndskunngjøring, kunngjøring av konkurranse og kunngjøring av kontraktsinngåelseFOA4, 12, 20, 33
4Veiledende kunngjøringForsyning5
4Veiledende kunngjøring for å redusere tidsfristForsyning8
4ForhåndskunngjøringForsyning11
5Kunngjøring av konkurranseForsyning17
Kunngjøring av kontraktsinngåelseForsyning30
7Kunngjøring av kvalifikasjonsordningForsyning15
8Kunngjøring på kjøperprofilForsyning2
12Kunngjøring om plan og designkonkurranseForsyning24
13Resultat av plan- og designkonkurranseForsyning37
14EndringskunngjøringForsyning-
15IntensjonskunngjøringForsyning26
20Endring av inngått kontrakt over EØS- terskelverdiForsyning39
22Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester: forhåndskunngjøring, kunngjøring av kvalifikasjonsordning, alminnelig kunngjøring av konkurranse og kunngjøring av kontraktsinngåelseForsyning5, 13, 21, 34
8Kunngjøring på kjøperprofilFOSA3
15IntensjonskunngjøringFOSA27
16Kunngjøring av konkurranseFOSA6
17Kunngjøring av konkurranseFOSA18
18Kunngjøring av kontraktsinngåelseFOSA31
Underleveranse ("Subcontracting")FOSA22
14EndringskunngjøringFOSA-
14EndringskunngjøringKonsesjon-
15IntensjonskunngjøringKonsesjon28
20Endring av inngått kontrakt over EØS- terskelverdiKonsesjon40
Helse- og sosialtjenester og særlige tjenesterKonsesjon35
Kunngjøring av konkurranseKonsesjon19
Kunngjøring av kontraktsinngåelseKonsesjon32
Norsk tilpasning

De nye skjemaene er ikke laget ferdige fra EU-kommisjonen. Det som skal bli innholdet i skjemaene ligger i et omfattende regneark. Norsk er ikke et offisielt EU-språk og DFØ har på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en norsk oversettelse basert på den engelske originalen. Tilpasningen av de nye kunngjøringsskjemaene omfatter følgende:

  • Bruk / ikke bruk av kunngjøringer som ikke er obligatoriske
  • Felter i kunngjøringene
  • Feltnavn
  • Kodelister
  • Identifikatorer
  • Forretningsregler
  • Valideringsregler

For dem som skal fylle ut kunngjøringer, er hvilke felter som er frivillige eller obligatoriske det viktigste å ta stilling til. EU-kommisjonen har bestemt hvilke felter som kan tilpasses og hvordan, og hvert enkelt medlemsland har samme mulighetsrom. Dette betyr at Norge ikke kan legge til nye felter eller endre meningsinnholdet i eksisterende felt.

eForms forslag norsk tilpasning.xlsx
xlsx 167.6 KB

Nærmere om tilpasning av felter

Feltene som er valgfrie (Optional) kan tilpasses. Tilpasning av disse feltene betyr at vi kan:

Gjøre feltene obligatoriske å fylle ut enten for alle skjemaene eller kun utvalgte skjemaer

Der vi har markert et frivillig felt til obligatorisk, mener vi det er tungtveiende gode grunner til dette, for eksempel at dette er i tråd med strategiske føringer og behov for å etablere kunnskapsgrunnlag om gjennomføring og effekter av offentlige anskaffelser.  

Inkludere feltet, men la det være frivilling å fylle ut

Dette innebærer at vi lar feltet stå slik det er satt av EU-kommisjonen. Det er dette alternativet vi har valgt for de aller fleste av de frivillige feltene. Et argument for å beholde feltet som frivillig kan være at det kan bidra til å skape kunnskapsgrunnlag, selv om informasjonen ikke er lovpålagt å fylle ut. I de fleste tilfeller medfører det ikke noen stor arbeidsbyrde for oppdragsgiver å fylle ut disse feltene.

Fjerne feltene helt fra de norske versjonene av kunngjøringsskjemaene

Dette kan være felter som ikke er relevant i Norge eller norsk rett, eller som ikke kan brukes i norske anskaffelser. Vi har som hovedregel ikke fjernet noen felter, men beholdt dem som frivillige.

I de nye kunngjøringsskjemaene består alle felt av en ID, et feltnavn og en beskrivelse. ID er ikke noe sluttbrukerne trenger å forholde seg til, mens beskrivelsen er ment å gi utfyllende informasjon om feltet, eksempelvis som hjelp til brukeren dersom musepekeren holdes over feltet. De fleste feltene i de nye skjemaene er de samme som i dagens skjema, men det er lagt til noen for å fange opp og forbedre datagrunnlaget for offentlige anskaffelser. De viktigste er listet i tabellen nedenfor.

De viktigste nye feltene
IDFeltnavnBeskrivelseFrivillig/obligatorsik
BT-67AvvisningsgrunnerKort beskrivelse av grunnene knyttet til leverandørens personlige forhold som kan føre til avvisning. Dette skal omfatte en liste av alle slike grunner og de opplysningene som kreves (for eksempel egenerklæringer, dokumentasjon). Dette kan også omfatte spesifikke nasjonale avvisningsgrunnerObligatorsik
BT-06Strategisk anskaffelseBruk av en teknisk spesifikasjon, et kvalifikasjonskrav, et tildelingskriterium eller kontraktkrav som har til formål å minimere anskaffelsens miljøpåvirkning, fremme sosiale hensyn og/eller kjøpe innovative bygge- og anleggsarbeid, varer eller tjenesterObligatorisk
BT-777Beskrivelse av strategisk anskaffelseBeskrivelse av bruk av kravspesifikasjon, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterium eller kontraktkrav som har til formål å begrense skadelig miljøpåvirkning, fremme sosiale hensyn og/eller kjøp av innovative bygge- og anleggsarbeid, varer eller tjenesterFrivillig
BT-774Grønn anskaffelseEn tilnærming for å begrense skadelig miljøpåvirkning ved anskaffelsen av bygg og anlegg, varekjøpet eller tjenesten (for eksempel ved å kreve overensstemmelse med miljømerke)Betinget obligatorisk (hvis indikert i BT-06)
BT-775Sosiale forholdEt sosialt mål som fremmes av bygg- og anleggsarbeidene, varekjøpene eller tjenesteytelsene (for eksempel rettferdige arbeidsforhold)Betinget obligatorisk (hvis indikert i BT-06)
BT-776Innovativ anskaffelseIndikasjon om det kjøpes innovative bygg og anleggsarbeid, vareleveranser eller tjenesteytelser (for eksempel om de kjøpte bygge- og anleggsarbeidene, vareleveransene eller tjenestene er ny for hele markedet)Betinget obligatorisk (hvis indikert i BT-06)
BT-754TilgjengelighetBruk av krav i kravspesifikasjonen som ivaretar tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelserFrivillig (obligatorisk i klassisk sektor)
BT-726Egnet for SMBKjøper understreker at denne anskaffelsen også er egnet for små og mellomstore bedrifter (SMB)Obligatorisk

Vi oppfordrer særlig til innspill knyttet til feltene i tabellen ovenfor.

Tidslinje for nye kunngjøringsskjemaer

Forordningen (Implementing Regulation (EU) 2019/1780) som gjelder de nye kunngjøringsskjemaene sier at skjemaene tidligst kan tas i bruk fra 14.november 2022, og må senest tas i bruk fra oktober 2023. I Norge planlegger vi å ta i bruk de nye skjemaene fra april 2023. Tilpasningsarbeidet gjennomføres nå og blir ferdig i april 2022.

Oppdatert: 8. desember 2021

Kontakt

Spørsmål om DOFFIN

E-post: doffin [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord