Krav og tildelingskriterier som legger til rette for redusert energibruk

Redusert energibruk i bygg, krever at du bruker riktige spesifikasjoner i anskaffelsen Det er aktuelt å stille både kvalifikasjonskrav, krav i kravspesifikasjonen, tildelingskriterier eller en kombinasjon av det forannevnte.

Ytelsesbeskrivelser og kravspesifikasjon

I konkurranser der prosjektering inngår som hele eller deler av anskaffelsen, må det fremkomme klart hvilke krav det stilles til energibruken i bygget. Dette må skrives på en sentral plass i konkurransegrunnlaget, eksempelvis i programmet, funksjonsbeskrivelser og/eller ytelsesbeskrivelser for sentrale fag. Det må gjøres klart at det er et absolutt krav, ikke kun et ønskelig mål for prosjektet.

Bruk av energiombud (ITB-koordinator)

I store byggeprosjekter er det ofte mange aktører med spesialiserte ansvarsområder, både på prosjektering og bygging/installasjon. Et energiombud, eller en ITB-koordinator, skal følge opp leverandørene og kommunikasjonen dem imellom på vegne av byggherre. ITB-koordinatoren ikke delta i prosjektering eller bygging. Dette krever en helhetlig forståelse av sammenhengene i plan, prosjektering og bygging – og betydningen av å se helhet for å få gode energiresultater. Gode resultater forutsetter derfor samordning mellom flere av de involverte fagområdene for å sørge for god kommunikasjon mellom aktører på tvers av fag og disipliner.

Energieffektivitet og effekt

Høyere investeringskostnader for å senke energibehovet og -effektuttaket kan bidra til god totaløkonomi på grunn av lavere driftskostnader. Optimal utforming av bygget kan senke energibehovet, i tillegg til at redusert effektbehov bidrar til å avlaste lokale og sentrale energisentraler, og infrastruktur for energi. Ved å stille krav om at bygget skal prosjekteres etter NS 3700/NS 3701, sikrer du at du får et bygg med lav energibruk.

Energioppfølgingssystem og energimåling

For å oppnå bedre samsvar mellom teoretisk energibehov og faktisk energibruk, bør bygget være tilrettelagt for god energiledelse. Ved å kreve at det skal etableres et system for energimåling og -oppfølging (EOS) kan du følge med på detaljert energibruk løpende og raskt identifisere avvik som påvirker byggets energibruk.

Installering av et anlegg for sentral driftskontroll (SD-anlegg) som omfatter alle store tekniske installasjoner i bygget gjør det enklere å ha kontroll på energibruk og identifisere behov og eventuelle feil.  

Prøvedrift

Ved å ha prøvedrift etter NS 6450 som en kravspesifikasjon minimerer du risikoen for økte kostnader på grunn av forsinkelser og at leverte tekniske bygningsinstallasjonene ikke fungerer som de skal. Gjennom prøvedriften legges det til rette for at de som skal drifte bygget får opplæring i å styre de tekniske systemene riktig og effektivt.

Tildelingskriterier

Byggherre prioriterer hvilke energi- og miljørelaterte kvaliteter/ytelser som kan brukes i tildelingskriteriene. Hvilken vekt de ulike kvalitetene skal ha må være klart og entydig beskrevet i tilbudsunderlaget.

Du kan fortsatt ha energieffektivitet som et tildelingskriterium dersom du ønsker å premiere forslag som er mer energieffektive enn det absolutte kravet.

Energikravene for passivhus eller lavenergibygg kan oppnås ved ulike detaljløsninger. I konkurranser for arkitekt- og rådgivertjenester kan man derfor la tilbyderne konkurrere om hvilket tilbudt konsept som er best egnet for å oppfylle energikravene. Dette kan være et eget tildelingskriterium, eller en del av tildelingskriterier som «Kvalitet», «Løsningsforslag» eller liknende. Det kan være relevant å la kompetanse og erfaring hos tilbudt nøkkelpersonell knyttet til energieffektiv prosjektering eller utførelse være et tildelingskriterium.

For å skape forutsigbarhet og bidra til å sikre at tilbyderne fokuserer på oppdragsgivers behov, bør man angi hvilke forhold ved løsningsforslaget man vil vektlegge når det gjelder energieffektivitet. Eksempler på kvaliteter som kan gi uttelling under tildelingskriteriene kan være energibehov/kvm, eventuelt per bruker, fornybar-andel, andel kuldebroer, bruk av spesifikke energikilder, lekkasjetall, arealeffektivitet og lignende..

Videre kan det være relevant å la kompetanse og erfaring hos nøkkelpersonell knyttet til energieffektiv prosjektering eller utførelse være et tildelingskriterium. Overlapping av temaer som allerede er vurdert i kvalifikasjonsfasen er imidlertid ikke tillatt.

Ved anskaffelse av entreprenør kan man også be om løsningsforslag eller om at deltakerne identifiserer kritiske punkter for utførelsen og beskriver hvordan de vil løse dette.

Kravene bør vise tydelige forventninger til løsningen og tildelingskriteriene bør premiere gode løsninger og ikke bare pris.

Kontraktskrav

I enkelte tilfeller har ikke markedet nok kompetanse og erfaring innen passivhus eller bygg med høyere energiambisjoner til at man kan stille absolutte krav om dette. Hvis man anser det som helt essensielt at alle eller noen ressurser i prosjektet har slik kompetanse, kan det stilles et kontraktskrav om at disse har deltatt på et kurs eller annen kompetansegivende aktivitet før oppstart av prosjektering eller bygging.

Se også

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.