Byggeprosessen

Detaljprosjektering i bygg- og anleggsprosjekter

Konkurranse entreprenør i utførelsesentreprise

I utførelsesentrepriser baseres tilbudsgrunnlaget på dokumentasjon fra detaljprosjektet. Byggherren har her ansvaret for prosjektert materiale og gråsonene. Her finner du veiledning om anskaffelse av entreprenør i utførelses- / byggherrestyrte entrepriser.

Utførelsesentrepriser har hovedformene:

 • Delte entrepriser
 • Hovedentreprise
 • Generalentreprise

Byggherrens ansvar

Byggherren har ansvaret for gråsoner/mangler mellom kontraktene, inklusive for arbeidsunderlaget fra de prosjekterende. Det er derfor viktig å være nøye med detaljene i konkurransegrunnlaget. Evaluering og eventuelle kontraktsjusteringer er kompliserte prosesser.    

Som byggherre må du:            

 • Sikre en god tidligfase i egen organisasjon for å fastsette prosjektets funksjoner, form og kvaliteter slik at konkurransegrunnlaget er entydig.
 • Ha god nok intern kompetanse og kapasitet til å følge opp prosjektering og utførelse. Eventuelt må slike ressurser anskaffes.
 • Minimere behovet for endringer før bygget er overtatt.
Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget er viktig for å få en god konkurransegjennomføring. Følgende forhold bør med:

 • Leverandørene må fremlegge og bruke et velkjent kvalitetsstyringssystem for leveransen. Oppdragsgiver må forsikre seg om at kvalitetssystemet er i daglig bruk.
 • Redegjør for særskilte krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Still som krav at entreprenør er kjent med og følger oppdragsgivers SHA-plan.
 • Særskilte miljøkrav må beskrives og kontraktsfestes. Henvis til prosjektets miljøprogram eller miljøoppfølgingsplan dersom slikt finnes. Sikre at miljøkrav så langt det er mulig kommer inn i prisbærende poster.
 • Eventuell prøvedrift før eller etter overtakelse må beskrives i konkurransegrunnlaget. Vi anbefaler å bruke NS 6450.
 • Ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsoppdrag for offentlige oppdragsgivere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. Byggherren må stille krav til dette i sine kontrakter.
Kravspesifikasjon miljø

Vi har utviklet et kriteriesett for kravspesifikasjoner på miljø for byggentrepriser tilpasset ulike ambisjonsnivåer. Les mer på Kriterieveiviseren.

Tildelingskriterier

Tenk nøye igjennom hvilke tildelingskriterier som vil realisere prosjektmålene dine og hvordan de skal dokumenteres. Følgende kriterier er vanlige i entreprisekonkurranser, men du må vurdere hvilke kriterier som er fornuftige for ditt prosjekt:

 • Kvalitet: For eksempel behovsoppfyllelse i løsningsforslag, miljø, estetikk, oppdragsforståelse, erfaring fra lignende oppdrag og referanser på nøkkelpersonell.
 • Ulike priselementer: Tilbudssum, timepriser, påslagsprosenter for tilleggsarbeider og eventuelle opsjoner. For å få en reell sum i evalueringen skal du sette et estimert antall timer timeprisen vil bli vurdert mot.
 • Byggetid: Er aktuelt når ferdigstillelse har økonomisk verdi for byggherren. En forutsetning er at byggherren ikke opererer med en absolutt ferdigstillelsesdato i kravspesifikasjonen. Husk at kortere byggetid kan være et fordyrende element.

Les mer om arbeid med, og regler for konkurransegrunnlaget i den generelle anskaffelsesprosessen.

Anskaffelser av inventar

Samtidig som du planlegger anskaffelse av entreprenør, må du vurdere anskaffelse av følgende:

 • Supplerende fast inventar
 • Løst inventar

Om byggherren ønsker at inventar skal inn i bygget før overtakelse, må leveransene inn i kontrakten / fremdriftsplanen. Det forutsetter at byggherre har lagt ved en hovedfremdriftsplan før entreprenøren gir tilbud som viser at det skal leveres inventar før overtakelsesdatoen. Kommer det inn i etter fremdriftsplanen etter kontraktsinngåelse, kan entreprenøren påberope seg at dette enten er en endring eller en urettmessig brukstakelse

Anskaffelser relatert til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Noen serviceavtaler er en forutsetning for å oppnå brukstillatelse av bygget, for eksempel serviceavtaler for brannvarslings- og sprinkleranlegg. Det er dermed viktig at disse avtalene er på plass før overtakelse.

Vi anbefaler at serviceavtaler for ulike tekniske anlegg er en del av anskaffelsen av selve anlegget. Hvis dette ikke planlegges som én anskaffelse, kan du risikere å få en leverandør av anlegget og en annen som skal utføre service og vedlikehold. Dette kan gi problemer når det kommer til reklamasjonsrett.

Du bør også vurdere om opplæring av ditt driftspersonell skal inngå som en del av leveransen.

Igangsettelsestillatelse

Arbeidene kan ikke starte opp uten igangsettelsestillatelse. Byggherren må derfor sørge for at søknad om dette sendes inn så snart som mulig etter kontraktsinngåelse. Hvis søknaden ikke er godkjent blir du ansvarlig for eventuelle økonomiske tap for entreprenøren.  

Huskeliste
 • Vurder om konkurransen skal kunngjøres på forhånd som veiledende kunngjøring.
 • Legg rammetillatelsen ved konkurransedokumentene hvis mulig.
 • Ta stilling til om det skal gjennomføres prøvedrift, og om dette skal gjennomføres før eller etter overtakelse av bygget. Dette må med i konkurransegrunnlaget og tidsplanen.
 • Om entreprenøren skal ha opplæring av driftspersonell i prøveperioden, må dette avtales i kontrakten. Det kan også avtales at opplæring skal skje før overtagelse i tilfeller hvor det ikke er lagt opp til prøveperiode.
 • Bruk DFØs kriteriesett for miljø for å finne gode tildelingskriterier, kvalifikasjons- og kontraktkrav.
 • Skriv søknad om igangsettelsestillatelse så snart kontrakten er inngått.
Analyseverktøy

Oppdatert: 23. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.