Byggeprosessen

Detaljprosjektering i bygg- og anleggsprosjekter

Spesifikasjon av løsning i bygg eller anleggsprosjektet

Du skal utarbeide det detaljerte grunnlaget som entreprenøren skal bygge på bakgrunn av. I utførelsesentrepriser står byggherre ansvarlig, i totalentrepriser står entreprenør for jobben.

Med basis i forprosjektet skal entreprenøren detaljere og ferdigstille tegninger og beskrivelser.  De fleste dokumenter defineres ned på tresifret nivå i henhold til bygningsdelstabellen. 

Detaljering av risikoområder

Enkelte deler av et bygg eller anlegg er viktigere å detaljere enn andre, for eksempel vanskelige overganger mellom vegg og tak, eller parkeringsplasser med membraner. 

Hvis risikoområder ikke er godt detaljert og beskrevet i konkurransegrunnlaget, risikerer du problemer i byggeperioden. Du bør derfor i starten av detaljprosjektet avklare hvilke detaljer som skal fokuseres, og følge opp fremdriften på detaljeringen av dette særskilt. Inkludér gjerne i tildelingskriteriene at leverandør skal konkurrere på hvordan de skal håndtere eller løse dette.

Konkurransestrategi

Hvis det er en byggherrestyrt entreprise må du I detaljprosjektet begynne å vurdere hvilken konkurransestrategi du skal bruke i prosjektet. Her må du vurdere marked og sannsynligheten for å få tilbud opp mot ønsket om å ha et kontrollerbart antall kontrakter å følge opp i byggeperioden. Hvis prosjektet er en totalentreprise vil konkurransestrategien for gjennomføringsfasen også inkludere prosjektering. Enkelte byggherrer vedtar egne byggherrestrategier med et maksimalt antall kontrakter for byggeprosjekter.

Konkurransestrategien bør også medvirke til at lokale eller mindre aktører også kan gi tilbud.

LCC og FDV-kostnader

Med tanke på LCC fortsetter arbeidet med detaljering og spesifisering av bygget er spesielt brukertilpasninger, materialvalg og utstyr fremdeles under utvikling. I denne fasen starter ofte sideprosjektet «Brukerutstyr» som normalt går parallelt med byggeprosjekt, men med eget investeringsbudsjett som styres av brukerorganisasjonen. Prosjektet omfatter inventar for brukerne, både møblement og teknisk inventar.

Eksempler på detaljeringer i detaljprosjekt som vil spille inn på driftskostnader, og følgelig LCC: 

 • Valg av overflater med tanke på renhold og robusthet (se DFØs film 7 om renhold). Aktiviteter og driftstid er premissgivere for valg av overflater. Bruk av mange ulike materialer om hverandre kan være krevende å renholde, da renholdsmetode, -materiell og –utstyr avhenger av materialvalget. 
 • Møbleringsplaner og valg av møbler mtp renhold og robusthet (se DFØs film 7 om renhold). Mange offentlige bygg, og spesielt med flerbruk og ulike funksjoner i samme rom, kan føre til høy bruksslitasje på møbler på grunn av høy bruk og jevnlig ommøblering. 
 • Bruk av planter i innemiljø. Planter medfører både behov for vanning, stell, utskifting og støvtørking i driftsfasen. Samtidig bidrar de til et bedre innemiljø og –klima.
 • Utendørsanlegg
  • Utforming av adkomstveier og trafikkflyt har en konsekvens for blant annet renhold og snømåking.
  • Beplantning kan være krevende å holde vedlike gjennom levetiden.
  • Idretts- og lekeplassutstyr, krever spesiell oppfølging og er underlagt egne sikkerhetsforskrifter. 

Videre i produksjon/bygging og ved innkjøp av spesielt tekniske anlegg, vil anleggene gi ulike service- og vedlikeholdskostnader. Leverandør av tekniske anlegg har gjerne opsjoner på serviceavtaler, og i garantier kreves det ofte at leverandør gjør service på anlegget. Ekstradeler og utskiftningsintervaller for enkelte komponenter i de tekniske anleggene kan utgjøre prisforskjeller som for eier i bruksfasen. Dette er en kostnadskomponenter som bør vurderes før innkjøp gjøres. Behov for programvare og lisenser til software er også en kostnadskomponent som først belastes i bruksfasen, men som bør være kjent og en del av beslutningsunderlaget ved innkjøp.

Detaljeringen gir et nytt grunnlag til oppdatering av FDVU-budsjett, og endelig FDVU-budsjett bør deles med driftsorganisasjonen før overlevering.

Tidlig planlegging av andre anskaffelser

Samtidig med kontraktstrategi og detaljprosjektering bør du også begynne å avklare behov for anskaffelser av løst inventar.

Det samme gjelder eventuelle drifts- og vedlikeholdsavtaler og serviceavtaler. Langsiktig planlegging av drift og vedlikehold er viktig for å gi bygget eller anlegget lengre levetid og forutsigbare vedlikeholdskostnader.Opplæring av egen driftsorganisasjon bør legges inn i kontraktene.

Vi anbefaler at serviceavtaler for ulike anlegg er en del av anskaffelsen av selve anlegget. Dersom dette ikke planlegges som en anskaffelse, kan du risikere å få en leverandør av anlegget og en annen leverandør som skal utføre service og vedlikehold. Dette kan gi problemer når det kommer til reklamasjonsrettigheter.

Sluttresultat: Ferdig prosjektert – Klar til å sette spaden i jorda!

Vedtatt detaljprosjekt - Riktig og omforent underlag for å produsere tiltaket til rett kvalitet og tid.

Typiske leveranser
 • Ferdig spesifisert løsning - Underlag for produksjon/ utførelse (BIM-underlag)
 • Tredjeparts kvalitetssikring av prosjektert materiale før oppstart, for større prosjekter KS2
 • Byggesøknad / igangsettelsessøknad
 • Samsvarserklæring
 • Oppdatert prosjektplan, plan for produksjon/utførelse (inkl. kontraktsoppfølging), overlevering og ibruktagelse
Huskeliste
 • Etabler konkurransestrategi for utførelsesentreprisen
 • Ta stilling til om alternative løsninger eller opsjoner skal etterspørres i konkurranse for entreprenør.
 • Planlegg anskaffelser av drifts-, vedlikeholds- og serviceavtaler.
 • Avklare ansvar og sikre samsvar mellom prosjektert løsning og premisser
 • Prosjektere inn sikkerhet for bygging og drift i løsningene. Sørge for universell utforming.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.