Spesielle kontraktsbestemmelser - bygg, anlegg og eiendom

Lovpålagte og anbefalte endringer ved bruk av Standard Norges kontrakter for bygg- og anleggssektoren.

Vi anbefaler å bruke kontraktene fra Standard Norge slik de er utgitt med unntak av noen mindre endringer og tillegg i bygge- og anleggskontrakter.  

 • De lovpålagte endringene handler om bestemmelsene om sosial dumping eller lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
 • De anbefalte endringene handler om forhold rundt sikkerhet og forsikring, og krav til at leverandørene er tilknyttet lærlingordninger.

Lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping forutsetter at offentlige oppdragsgivere stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i relevante kontrakter.

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. Forskriften gjelder for tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,3 mill kroner ekskl. mva. for statlige myndigheter og 2,2 mill kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgivere.

Kontrakter omfattet av allmenngjøringsforskrift

Selv om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår for offentlige kontrakter ikke får anvendelse under verdigrensene, gjelder allmenngjøringsforskriftene og tilhørende forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett uavhengig av verdi for anskaffelsen. 

Skal du gjøre en anskaffelse under verdigrensene, kan du lese mer om  påseplikten etter allmenngjøringsloven under Hva sier regelverket om krav til lønns- og arbeidsvilkår.

Kontraktsvilkår om lønns- og arbeidsvilkår

I kontrakten skal det stilles følgende krav:

 • Kontraktsfeste krav til lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for vedkommende bransje
 • Kontraktsfeste krav om at leverandøren og underleverandører på forespørsel dokumenterer at kravene blir oppfylt
 • Kontraktsfeste hensiktsmessige sanksjoner dersom leverandøren og underleverandøren(e) ikke oppfyller kravene til lønns- og arbeidsvilkår.
 • Sanksjonene skal være egnet til å påvirke leverandøren og underleverandøren(e) til å oppfylle kravene

Krav til kontroll

Oppdragsgiver har plikt til å gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt i kontraktsperioden. Risikoen for brudd på kravene avgjør omfanget på kontrollen.

Du finner mer informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår og kontroll i DFØs Veileder:

Krav om bruk av lærlinger

Lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingeordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten. Kravet gjelder for bransjer der det er et særlig behov for lærlinger, og det er gitt en egen forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Det må stilles krav om lærlinger i tjenestekontrakter og kontrakter om bygge- og anleggsarbeider som er omfattet av anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften når:

 • Kontrakten har verdi på over 1,3 mill kr ekskl. mva. for statlige oppdragsgivere og 2,2 mill kr ekskl. for andre oppdragsgivere
 • Kontrakten har en varighet på over 3 måneder.
 • Kontraktens hovedelement omfatter arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev.
 • Kravet ikke er uforholdsmessig i den konkrete kontrakten.
 • Det er et særlig behov for læreplasser i den aktuelle bransjen.

Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter

DFØ har sammen med BNL, Fellesforbundet og KS utarbeidet spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter. Disse er et tillegg til Norsk Standard, og skal brukes i sin helhet som et vedlegg til kontrakten.

Bestemmelsene stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, pliktig medlemskap i StartBank eller tilsvarende leverandørregister og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører.

Sikkerhetsstillelse og forsikring

Standardene krever at både byggherren og leverandøren stiller sikkerhet

Dette er upraktisk for offentlige byggherrer, ettersom disse er selvassurandører. Her bør offentlige byggherrer gjøre avvik fra standarden ved å erstatte den aktuelle bestemmelsen med følgende kontraktsbestemmelse:

«Byggherren stiller ikke sikkerhet.»

Standardene krever forsikring fra både byggherren og leverandøren

 Her bør offentlige byggherrer gjøre avvik fra standarden ved å erstatte den aktuelle bestemmelsen med denne kontraktsbestemmelsen:

«Byggherren tegner ikke forsikring.»

Se også

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.