Kontrakter - Bygg og anlegg

For bygg- og anleggssektoren finnes det en rekke standardkontrakter utviklet i regi av Standard Norge. Her viser vi oversikt og litt om bruk av disse kontraktene.

Forskrift om offentlige anskaffelser regulerer bruk av standardkontrakter, og omfatter først og fremst standardkontrakter som er utarbeidet i samarbeid med representanter for byggherresiden og leverandørsiden på nasjonalt nivå. 

"Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal oppdragsgiveren som hovedregel bruke disse."

FOA § 19-1. (1) Kontraktsvilkår

Standard Norge sine kontrakter anses å være balanserte med hensyn til partenes rettigheter og plikter og er tilgjengelige i Standard Norges nettbutikk.

Vi anbefaler ikke bruk av Statens Standardavtaler (SSA) ved inngåelse av kontrakter innen bygg- og anleggssektoren.

Kontrakt mellom byggherre/oppdragsgiver/kunde og arkitekt/rådgiver

Det er utarbeidet to standardkontrakter til bruk ved inngåelse av kontrakt mellom byggherre/oppdragsgiver/kunde og arkitekt/rådgiver om rådgivning eller prosjektering innenfor bygg og anleggssektoren. I tillegg er det utarbeidet kontrakter for oppdrag om byggeledelse og uavhengig kontroll. Se nærmere informasjon under de enkelte avtaler nedenfor.

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Standardkontrakten kan brukes ved ulike typer rådgivningsoppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren mellom en oppdragsgiver/kunde/byggherre og en rådgiver, arkitekt eller annen fagkyndig. Inkludert oppfølging av prosjektering i gjennomførings- og reklamasjonsfasen.

NS 8401 er best egnet for kontraktsforhold der oppdragets omfang er klarlagt på forhånd slik at det er mulig å inngi en fastpris. I kontraktsforhold hvor oppdragets omfang ikke er klarlagt bør NS 8402 brukes.

Du kan lese mer om kontrakten og finne lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8401.

NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Standardkontrakten kan brukes ved ulike typer rådgivningsoppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren mellom en oppdragsgiver/kunde/byggherre og en rådgiver, arkitekt eller annen fagkyndig.

NS 8402 er egnet der oppdragets omfang ikke er fullt klarlagt på forhånd og hvor rådgivers ytelse normalt gjøres opp etter medgått tid. Dersom oppdraget skal gjøres opp etter fast pris bør NS 8401 benyttes.

Du kan lese mer om kontrakten og finne lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8402.

NS 8404 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

Standardkontrakten har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kontrolloppdrag innenfor bygg og anlegg. Komiteen har tatt utgangspunkt i den obligatoriske uavhengige kontrollen etter plan- og bygningslovgivningen. Kontrakten er utarbeidet på grunnlag av NS 8402. 

NS 8404 åpner for å bruke honorar etter medgått tid, fast pris, eller en kombinasjon av disse vederlagsformatene.

Hel eller delvis fast pris bør kun benyttes der oppdragsgiveren forut for kontraktsinngåelsen har spesifisert ytelsen, kontrollprosessen, beskrevet underlagsmaterialet og andre forhold av betydning for oppdragets utførelse tilstrekkelig til at kontrolløren med rimelig grad av sikkerhet kan kalkulere ressursforbruket. 

Du kan lese mer om kontrakten og finne lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8404

NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

Når byggherren skal få inn en representant på en byggeplass, må kontrakten inneholde tydelige krav til oppfølging og rapportering. Norsk Standard 8403 er spesielt tilpasset anskaffelser av byggeleder.

Kontrakt mellom byggherre/oppdragsgiver/kunde og entreprenør

Når byggherren skal inngå kontrakt med entreprenør for utførelse av byggeoppdrag, vil valg av kontrakt være avhengig av den gjennomføringsmodellen eller entrepriseformen som er valgt for prosjektet.

Utførelsesentreprise NS 8405 og NS 8406

Det er utarbeidet to standardkontrakter til bruk mellom byggherre og entreprenør i utførelsesentrepriser.

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

Standardkontrakten er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for en andre parten (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren.

Du kan lese mer om kontrakten og finne lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8405.

NS 8406 Forenklet norsk bygg og anleggskontrakt

Standardkontrakten er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den andre parten (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren.

Du kan lese mer om kontrakten og finne lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8406.

Totalentreprise NS 8407 og NS 8417

NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Standardkontrakten regulerer kontraktsforholdet der totalentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid.

Du kan lese mer om kontrakten og finne lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8407.

NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Standardkontrakten inneholder kontraktsbestemmelser som kan brukes i kontrakt mellom en hovedentreprenør og en underentreprenør, der underentreprenøren påtar seg en del av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Du kan lese mer om kontrakten og finne lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8417.

Lese mer om totalentreprise under Byggeprosessen steg for steg.

Samspillsentreprise, bruk NS 8407 med tillegg

Det finnes per i dag ikke standardkontrakt for samspillentrepriser. Mange byggherrer baserer seg derfor på NS 8407 med presiseringer og tilleggsbestemmelser.

Tilleggsbestemmelsene regulerer blant annet organisering og samarbeidsform, workshops, møter, arbeidsoppgaver og ytelser i fasen frem til omforent prosjektgrunnlag og tilhørende målpris.

Les mer om Samspillsentreprise under Byggeprosessen steg for steg.

Du kan lese mer om kontrakten og lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8407.

Offentlig Privat samarbeid (OPS)

Det finnes per i dag ikke standardkontrakt for OPS. Byggherrer som bruker OPS baserer seg derfor ofte på NS 8407 med presiseringer og tilleggsbestemmelser.

I tillegg vil en OPS-avtale bestå av en rekke andre avtaler som blant annet eie/leieforhold til tomt, leieavtale på bygget, drift og vedlikeholdsavtale.

Du kan lese mer om kontrakten og lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8407.

Se også beskrivelse av gjennomføringsmodellen OPS og Steg for steg veiledning av OPS i Byggeprosessen.

Underentreprise NS 8415, NS 8416 og NS 8417

NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Standardkontrakten skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

NS 8415 er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet.

Du kan lese mer om kontrakten og lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8415.

NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Standardkontrakten skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

NS 8416 er egnet for kontraktsforhold der forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer.

Du kan lese mer om kontrakten og lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8416.

NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Standardkontrakten inneholder kontraktsbestemmelser som kan brukes i kontrakt mellom en hovedentreprenør og en underentreprenør, der underentreprenøren påtar seg en del av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

NS 8417 skal brukes i undentreprisekontrakter der underentreprenøren påtar seg hele eller deler av prosjekteringen av det arbeidet som han selv skal utføre.

Du kan lese mer om kontrakten og lenke til Standard Norge på verktøysiden for NS 8417

Standardkontrakter som omhandler spesielle tjenester eller produkter

Du kan lese mer og finne lenke til Standard Norge for disse standardkontraktene på tilhørende verktøysider:

Les også spesielle kontraktsbestemmelser for bygg og anlegg

Maler (også kontrakt- og avtalemaler)

Se også

Mer innhold om Kontrakter - Bygg og anlegg

Oppdatert: 28. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.