Krav om betaling via bank

For å forhindre arbeidslivskriminalitet i forbindelse med offentlige kontrakter, skal det i anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester stilles krav om betaling av lønn mv. via bank eller foretak som har rett til å drive betalingsformidling.

Krav om betaling via bank

Etter forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 8-12a og § 19-5 og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) § 7-10 skal oppdragsgiver i kontrakter som omfattes av bestemmelsen:

  • Kontraktsfeste at lønn- og annen godtgjørelse skal utbetales via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling

Formålet er å sikre sporbarhet og transparens slik at det blir enklere å kontrollere om leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår mv. i offentlige kontrakter.

Leverandøren og eventuelle underleverandører har plikt til å utlevere nødvendig dokumentasjon til oppdragsgiver for å dokumentere overholdelse av kontraktsvilkåret. Vi anbefaler at oppdragsgiver kontraktsfester denne dokumentasjonsplikten.

Kravet gjelder for leverandørens ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide som direkte medvirker i forbindelse med utførelsen av bygge- og anleggsarbeidene eller renholdstjenestene.

Betaling som ikke har tilknytning til utførelsen av kontraktsarbeidet omfattes ikke. Det samme gjelder lønn for utførelse på andre oppdrag som ikke omfattes av kontrakten. Bestemmelsen omfatter ikke annen betaling, for eksempel for varer, som leverandøren og eventuelle underleverandører foretar i forbindelse med kontrakten.

Hvilke anskaffelser gjelder bestemmelsene for?

Bestemmelsen gjelder ved anskaffelse av bygg- og anleggsarbeider og renholdstjenester som er omfattet av CPV-kode 90910000 (rengjøring) for kontrakter omfattet av anskaffelsesforskriftens del II og del III. Bestemmelsen gjelder også for kontrakter som inngås etter forsyningsforskriften § 7-10 dersom kontrakten har en anslått verdi som er lik eller overstiger 4,5 millioner kroner ekskl. mva.

Dette gjelder også for avrop under rammeavtaler som gjelder kontrakter der leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester inngått etter anskaffelsesforskriftens del II og del III.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende som bestemmelsene om begrensning i antall ledd i leverandørkjeden, jamfør anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3. Dette betyr at kravet gjelder for maksimalt to ledd med underleverandører dersom det ikke dokumenteres at det er gjort unntak slik at leverandøren kan ha flere ledd med underleverandører.

Lønn og annen godtgjørelse

Det er kun lønn og annen godtgjørelse til leverandørens eller underleverandørens ansatte eller innleide som utfører arbeid på kontrakten når disse utfører arbeid på kontrakten som omfattes.

Heller ikke lønn for arbeid som ansatte eller innleide har utført på andre kontrakter for oppdragsgiver eller andre oppdragsgivere i samme periode omfattes av bestemmelsen.

Betaling via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling

Lønn og annen godtgjørelse som omfattes av bestemmelsen skal utbetales fra leverandørens konto  eller på annen måte til arbeidstakerens konto via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling til arbeidstakers konto. Dette inkluderer også utenlandsk bank eller foretak som har tillatelse til å drive betalingsformidling.

Det kan gjøres unntak dersom betaling til konto er umulig eller svært byrdefull for arbeidstaker eller arbeidsgiver, jamfør unntak i arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd . Unntaket skal forstås strengt og forbeholdes spesielle tilfeller.

Det kan også gjøres unntak fra kravet når sterke samfunnsmessige hensyn, som for eksempel streik i finanssektoren, krise- eller beredskapssituasjoner, tekniske hindringer som vedvarer over noe tid, eksempelvis strømstans, dataproblemer hos Bankenes Betalingssentral, feil ved telekommunikasjon osv., jamfør skatteloven § 6-51 tredje ledd.

Dersom Finansdepartementet fatter vedtak om unntak for andre betalingsmåter, kan oppdragsgiver for en midlertidig periode fravike kontraktsvilkåret om betaling via bank så lenge unntaket gjelder. Dette gjelder både før og etter kontraktsinngåelsen. I slike tilfeller trenger ikke oppdragsgiver å føre kontroll eller å sanksjonere brudd på kontraktsvilkåret så lenge unntaket gjelder. Fra det tidspunktet unntaket for andre betalingsmåter opphører må oppdragsgiver igjen føre kontroll og sanksjonere kontraktsvilkåret om betaling via bank.

Oppfølging og kontroll

Oppdragsgiver har plikt til å gjennomføre nødvendig kontroll av om kontraktsvilkåret er oppfylt.

Behovet for kontroll og omfanget av kontrollplikten avhenger av risikoen for brudd på kravet om betaling via bank mv. Oppdragsgiver må derfor gjøre en risikovurdering.  

Basert på denne risikovurderingen må oppdragsgiver vurdere behovet for ytterligere kontroll:

  • Når risikovurderingen avdekker lav risiko for brudd på kravet, er det ikke nødvendig å gjennomføre ytterligere dokumentasjonsbasert kontroll. Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig.
  • Viser risikovurderingen høy risiko for brudd på kravet, skal det gjennomføres mer kontroll. Oppdragsgiver skal da be leverandøren om å dokumentere at kravet er oppfylt (dokumentasjonsgjennomgang).

Dokumentasjonen som innhentes må vise at lønn og annen godtgjørelse som omfattes av bestemmelsen er overført fra leverandøren til arbeidstakers konto. Dette vil typisk være bankutskrift fra leverandøren. Det er ikke tilstrekkelig med en egenerklæring eller lignende fra leverandøren.

Slik dokumentasjonen inneholder personopplysninger om ansatte hos leverandøren eller underleverandøren. Oppdragsgiver kan kun behandle personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kontrollere  at betaling av lønn og annen godtgjørelse er foretatt via bank i tråd med personvernlovgivningen. Det er for eksempel ikke adgang til å innhente bankutskrift eller annen dokumentasjon fra de ansatte hos leverandøren eller eventuell underleverandør. Oppdragsgiver må informere leverandøren og eventuell underleverandør om at personopplysninger om ansatte som ikke utfører arbeid på kontrakten må sladdes. Du kan lese mer om personvern i DFØs veileder om beste praksis for kontraktsoppfølging punkt 5.5.  

Sanksjoner

Oppdragsgiveren skal kontraktsfeste sanksjoner for å sikre at kravet til betaling via bank mv. etterleves. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kravet. Sanksjonen skal være forholdsmessig, og oppdragsgiver må vurdere dette konkret ut fra bruddets art og omfang.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 18. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.