Byggeprosessen

Konseptutvikling og bearbeiding i bygg- og anlegg

Konkurranse entreprenør i totalentreprise

Veiledning for anskaffelse av totalentreprenør. I totalentrepriser baseres tilbudsgrunnlaget på dokumentasjon fra skisseprosjekt kombinert med en funksjonsbeskrivelse.

Det er viktig å være nøye med detaljene i konkurransegrunnlaget. Evaluering og eventuelle kontraktsjusteringer er kompliserte prosesser. Hvis de må gjøres på nytt gir det utsettelser i byggeprosjektet.

Totalentreprise

I totalentrepriser er det vanlig å kunngjøre konkurranse for entreprenør med skisseprosjektet som grunnlag. Noen byggherrer utarbeider også forprosjekt før konkurransen for entreprenør kunngjøres. Motivet for dette kan være å gi mer detaljerte føringer for entreprenøren.

Vi anbefaler å kunngjøre konkurranse for totalentreprenør basert på skisseprosjektet og ytelse- og funksjonsbeskrivelse. Dette er i tråd med intensjonen i totalentrepriser, der byggherren stiller funksjonskrav, mens detaljering og design av tekniske løsninger overlates til entreprenørene.

Skisseprosjekt og funksjonsbeskrivelse skal som regel godkjennes politisk før prosjektet kan videreføres.

Leverandørdialog i kontrahering av totalentreprise

Hvis du ser etter nye og bedre løsninger kan dialog med leverandører før konkurransen gi gode innspill. Dialog kan sikre en god felles forståelse for behov og mål, som er en forutsetning for å lykkes med nye løsninger. Les mer om dialogaktivteter på temasiden dialog med markedet.

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget er viktig for å få en god konkurransegjennomføring. Følgende forhold bør med:

 • Leverandørene må fremlegge og bruke et velkjent kvalitetsstyringssystem for leveransen. Oppdragsgiver må forsikre seg om at kvalitetssystemet er i daglig bruk.
 • Redegjør for særskilte krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Still som krav at entreprenør er kjent med og følger oppdragsgivers SHA-plan.
 • Særskilte miljøkrav må beskrives og kontraktsfestes. Henvis til prosjektets miljøprogram eller miljøoppfølgingsplan dersom slikt finnes. Sikre at miljøkrav så langt det er mulig kommer inn i prisbærende poster.
 • Eventuell prøvedrift før eller etter overtakelse må beskrives i konkurransegrunnlaget. Vi anbefaler å bruke NS 6450.
 • Ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsoppdrag for offentlige oppdragsgivere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. Byggherren må stille krav til dette i sine kontrakter.

I totalentreprise må behovet for nye løsninger være tydelig beskrevet i konkurransegrunnlaget, slik at totalentreprenøren kan sette sammen sin prosjektgruppe og gjennomføre prosjektering i samsvar med behovet. Dersom totalentreprisen skal inneholde viktige nye løsninger, er det to forhold som bør belyses spesielt i konkurransedokumentene:

 • Risikodeling: Totalentreprenøren har ansvar for at leveransene samsvarer med kontrakten. Prosjekteringsgrunnlaget er på et relativt overordnet funksjonsnivå ved kunngjøring. Løsninger med stort innslag av innovasjon kan gi økt risiko, noe entreprenøren ofte vil prise høyt. Derfor kan det være fornuftig å vurdere deling av risiko mellom byggherre og entreprenør.
 • Godkjenningsprosess og kriterier for overtagelse: Det er ofte en fordel for innovative løsninger at det beskrives hvilke kriterier som skal legges til grunn for byggherrens overtagelse, for eksempel prøvedrift i en viss periode.
Veiledende kunngjøring over EØS terskelverdi?

Hensikten med veiledende kunngjøring er å varsle markedet om at det snart kommer en konkurranse. Veiledende kunngjøring vil forberede markedet og gi mulighet til å korte ned på tidsfristene for kunngjøring av konkurransen. Minimumsfrister for kunngjøring er regulert i anskaffelsesforskriften.

Tildelingskriterier

Tenk nøye igjennom hvilke tildelingskriterier som vil realisere prosjektmålene dine og hvordan de skal dokumenteres. Følgende kriterier er vanlige i entreprisekonkurranser, men du må vurdere hvilke kriterier som er fornuftige for ditt prosjekt:

 • Kvalitet: For eksempel behovsoppfyllelse i løsningsforslag, miljø, estetikk, oppdragsforståelse, erfaring fra lignende oppdrag og referanser på nøkkelpersonell.
 • Ulike priselementer: Tilbudssum, timepriser, påslagsprosenter for tilleggsarbeider og eventuelle opsjoner. For å få en reell sum i evalueringen skal du sette et estimert antall timer timeprisen vil bli vurdert mot.
 • Byggetid: Er aktuelt når ferdigstillelse har økonomisk verdi for byggherren. En forutsetning er at byggherren ikke opererer med en absolutt ferdigstillelsesdato i kravspesifikasjonen. Husk at kortere byggetid kan være et fordyrende element.
Kravspesifikasjon
 • Vurder om konkurransen skal kunngjøres på forhånd som veiledende kunngjøring.
 • Legg rammetillatelsen ved konkurransedokumentene hvis mulig.
 • Ta stilling til om det skal gjennomføres prøvedrift, og om dette skal gjennomføres før eller etter overtakelse av bygget. Dette må med i konkurransegrunnlaget og tidsplanen.
 • Om entreprenøren skal ha opplæring av driftspersonell i prøveperioden, må dette avtales i kontrakten. Det kan også avtales at opplæring skal skje før overtagelse i tilfeller hvor det ikke er lagt opp til prøveperiode.
 • Bruk DFØs kriteriesett for miljø for å finne gode tildelingskriterier, kvalifikasjons- og kontraktkrav.
 • Skriv søknad om igangsettelsestillatelse så snart kontrakten er inngått.
Analyseverktøy

Oppdatert: 18. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.