Byggeprosessen

Konseptutvikling og bearbeiding i bygg- og anlegg

Skisseprosjekt bygg og anlegg

Du lager de første beregningene og tegningene som realiserer prosjektprogrammet, og legger dermed grunnlaget for arkitektur og design.

Skisseprosjektet skal presentere en konkretisering og verifisering av krav og behov i prosjektet, og er et grunnlag for endelig beslutning om investering.

Forankring

På kommunalt nivå bør du forankre planene i kommunestyret og holde en forhåndskonferanse med kommunen.

Ha brukermøter for å engasjere brukerne. Et alternativ er også at brukerne deltar i prosjekteringsmøtene. Da får brukerne lagt fram sine synspunkter på et tidlig stadium i prosjekteringen.

I skisseprosjektet utvikler du tekniske krav på overordnet nivå og tilhørende LCC-beregninger basert på nøkkeltall/ erfaringstall. For å gi valgmuligheter i beslutningsprosessen er det vanlig å utvikle alternative løsninger med tilhørende LCC-beregninger.

Alternative løsninger og LCC

Her ser vi på alternative løsninger med tilhørende LCC-beregninger. Hvilken løsning du går videre med, for eksempel cellekontor eller åpent landskap, beslutter prosjektleder, eventuelt løftes til prosjekteier iht. delegert beslutningsmyndighet. Beslutningsgrunnlaget utarbeides av prosjektorganisasjonen. Dette bør inkludere LCC-beregningen og beskrivelse av kvalitative forskjeller mellom de ulike alternative løsningene. 

I denne fasen er de største påvirkningsfaktorene knyttet til bygningsform og arealeffektivitet. Dette inkluderer vurderinger av 

 • Byggets fremtidige tilpasningsdyktighet
  • Elastisitet – mulighet for tilbygg (horisontal), påbygg (vertikalt) eller reduksjon av areal (salg eller riving av deler av bygget)
  • Fleksibilitet – mulighet til å endre planløsning innen samme funksjon
  • Generalitet – mulighet til å endre planløsning og funksjon
 • Etasjehøyder for optimering av tekniske systemer
 • Brannkonseptets betydning, både mtp krav til areal til rømningsveier, men også mtp muligheten til å dele opp bruken av en hel etasje
 • Effektiv logistikk
  • Effektiv internlogistikk mtp trapper, heiser og korridorer
  • Styring av logistikk gjennom plassering av varemottak og eventuelt begrenset tilgang til deler av bygget
 • Romløsninger, som cellekontor versus åpent landskap
 • Åpningstider for bygget
  • Påvirker variable kostnader som strøm
  • Må planlegges hvis du legger opp til ulike åpningstider i deler av bygget

Aktuelle LCC-vurderinger i skisseprosjektet er vist i film 2 og 3 i DFØs basiskurs om LCC. Hvem som tar vurderingene avhenger av gjennomføringsmodell. Leverandør vil normalt være ansvarlig for disse vurderingene med OPS, design/ pris med driftsansvar og samspill. Byggherre, med rådgivere, vil normalt være ansvarlig for disse vurderingene ved totalentreprise og byggherrestyrte entrepriser.

Les mer om LCC på DFØs temasider. 

Kvalitetsplan

Vi anbefaler å ha en plan for å følge opp kontrakten med rådgiverne i skisseprosjektet. Kvalitetsplanen inneholder en beskrivelse av:

 • Kvalitetsmål og -krav.
 • Planlagte tiltak for å nå målene og tilfredsstille kravene.
 • Hvem som er ansvarlig for disse tiltakene.
 • Når i prosessen tiltakene skal utføres.
 • Kontroll av resultat og måloppnåelse ved ferdigstilt prosjekt.

Kvalitetsplanen bør også inneholde egne punkter om miljø for å sikre at alle fag implementerer kontraktens mål og krav for miljø i tekst og skisseløsninger. Miljø kan gjerne settes som et eget punkt på agendaen på prosjekteringsmøter.

Videreføring av skisseprosjektet til forprosjekt i utførelsesentrepriser forutsetter at byggherren har tatt stilling til hvilke alternativer som skal utredes. De fleste byggherrer vil stå for dette beslutningspunktet selv, men enkelte kan ønske å foreta en tredjepartskontroll av skisseprosjektet.

Konkurransegrunnlag

I et samspillsprosjekt er samspillgruppen allerede anskaffet, er det en totalentreprise anskaffer du vanligvis entreprenør før oppstart av forprosjekt. Konkurransegrunnlaget er beskrivelsen av hvilket formål som skal dekkes og hvilken ytelse det ønskes at leverandørene gir tilbud på. Du bør med andre ord beskrive hva dere skal ha, og ikke hvordan det skal løses. Sett av tilstrekkelig tid for leverandørene til å utarbeide tilbud. Leverandøren skal ha tid til å sette seg grundig inn i konkurransegrunnlaget og ikke minst tid til å utarbeide et godt tilbud til dere. Dette er avgjørende for å få inn gode tilbud.

For anskaffelser som følger del III i anskaffelsesregelverket inneholder § 14-1 en minimumsliste over hvilke opplysninger som skal med i konkurransegrunnlaget. Involver også ressurser fra organisasjonens innkjøpsmiljø - Disse har ofte god kompetanse på regelverket. 

Les mer om konkurransegrunnlag i den generelle anskaffelsesprosessen. 

Igangsettelsestillatelse og rammetillatelse

Det er mulig å søke om rammetillatelse for hele prosjektet. Rammetillatelsen skal på skisseprosjektstadiet angi de ytre rammene for prosjektet. All prosjektering og alle ansvarlige foretak trenger ikke være avklart før det søkes om rammetillatelse

Rammetillatelsen sørger for fleksibilitet og kontinuitet i prosjektet. Dersom du søker om rammetillatelse på skisseprosjektstadiet, bør du informere om dette i tilbudsforespørselen. Når rammetillatelse er gitt og et fagområde er ferdig prosjektert, kan du søke om igangsettelsestillatelse for det enkelte fagområdet.

​Sluttresultat for steget: Ferdig skisseprosjekt

Ferdig skisseprosjekt med konkretisering og verifisering av krav og behov i prosjektet, som grunnlag for endelig beslutning om investering med kostnadskalkyle, skissert løsning for byggemetode, tekniske føringer og finansieringsplan.

Typiske leveranser
 • Skisseprosjekt og andre utredninger - Endelig omfang for løsning (situasjons-, utomhus-, etasjeplaner med hovedelementer, fasader og snitt) og skissert byggemetode. 
 • Perspektiv/ 3D-visualisering/ BIM
 • Beslutning om gjennomføringsmodell
 • Oppdatert kontraktsstrategi
 • Grunnlag for endelig beslutning om investering, kostnadskalkyle (periodisert budsjett), gjennomførings- og finansieringsplan, kontrakts- og organisasjonsstruktur
Huskeliste
 • Gjør grunnundersøkelser og tilstandsvurderinger hvis det ikke ble gjort i tidligfasen.
 • Lag en kvalitetsplan for prosjektet.
 • Lag livssykluskostnadsberegninger for prosjektet.
 • Sikre god oppfølging av prosjekteringen, engasjer gjerne en prosjekteringsleder.
 • Sikre at innholdet i skisseprosjektmaterialet er forstått av brukerne.
 • Vurder om skisseprosjektet skal legges frem for politisk behandling.
 • Vurder om det skal sendes inn søknad om rammetillatelse.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.