LCC i konkurransegjennomføring

For å få til LCC bør det fremkomme tydelig krav eller kriterier i konkurransegrunnlaget. LCC-beregninger kan legges inn i alle typer krav i en konkurranse. Under beskrives hvordan.

LCC som kvalifikasjonskrav LCC som kvalifikasjonskrav vil si leverandørens erfaring med LCC-beregninger. Eksempel på tilfeller der dette er aktuelt:

  • Hvis driftskostnader er særskilt viktige
  • Hvis bygget regnes som teknisk komplisert og vanskelig å drifte og vedlikeholde

LCC i kravspesifikasjon for prosjektering Krav om å bruke LCC-verktøy i prosjekteringsfasen kan legges inn i ytelsesbeskrivelsen til arkitekt og/eller rådgivere. Du bør stille krav om å lage LCC-vurderinger i flere omganger under prosjekteringen, og at vurderingene legges fram for byggherren for kontroll og godkjenning. Det er aktuelt å utarbeide LCC-beregninger på følgende tidspunkt:

  • Ved avslutning av hver prosjektfase, eksempelvis skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt
  • Ved behov for alternativsvurderinger av ulike løsninger
  • Ved ønske om å avvike fra opprinnelig byggeprogram eller funksjonsønske

Det er fornuftig å stille krav til omfang, verktøy eller formatet for LCC-vurderingene. Da blir det enklere for leverandøren å levere et bra tilbud, og gi en bra leveranse.

LCC i kravspesifikasjon for utførelse Entreprenøren lager i byggeperioden oppdaterte LCC-kalkyler basert på LCC-kalkylene fra prosjekteringen. Byggherre bør stille krav til detaljering i beregningene, beregningsverktøy og rapportform i kravspesifikasjonen. Entreprenøren skal også utarbeide FDV-dokumentasjon for bygget eller anlegget. LCC-kalkyler fra prosjekteringen vil være aktuell som underlag og det må presiseres i konkurransegrunnlaget at disse skal benyttes. Det bør oppgis antall beregninger som skal gjøres. Da vet leverandøren hva han skal gi tilbud på.

LCC som kontraktskrav Mange LCC-verktøy krever opplæring før de kan brukes optimalt. Et mulig kontraktskrav kan derfor være at prosjekterende og entreprenør har lært seg det LCC-verktøyet som er valgt for prosjektet før, eller i løpet av oppstartsfasen av sine aktiviteter.

Kontraktskrav kan også brukes om kompetanse, for at leverandøren skal få anledning til å skaffe seg ressurser med LCC-kompetanse.

Oppdatert: 19. februar 2019

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord