Unge på vei til jobb

NAV

Unge på vei til jobb

Blant NAVs brukere er det mange unge mennesker i en særlig sårbar situasjon. Mange har lite arbeidserfaring og ofte manglende formell kompetanse. Et viktig NAV-tiltak er det som kalles for 'avklaring', der vi kartlegger deltakerens arbeidsevne og eventuelle behov for bistand. NAV inviterer nå private aktører, herunder sosiale entreprenører og ideell sektor, til å komme med nye idéer og løsninger på dette tiltaket

Mer om behovet

Å få flere mennesker i arbeid bidrar både til livskvalitet og inntekt for den enkelte, samtidig som det også er svært viktig i et samfunnsøkonomisk og velferdspolitisk perspektiv. Unge under 30, mange med lite arbeidserfaring eller uten formell kompetanse,  er en prioritert gruppe for bistand fra NAV. Vi vet at mange unge sliter med å etablere seg på arbeidsmarkedet og flere står i fare for å havne utenfor arbeidsmarkedet over lengre tid. NAV ønsker å snu alle steiner i arbeidet med å forhindre dette, og ett av grepene er å se på alternative måter å gjennomføre avklaringstiltaket på.

Avklaringstiltaket brukes for eksempel for personer som er arbeidsledige hvor det ikke er helt klart hva slags type arbeid som er det beste for vedkommende, eller hvor man må finne ut om det for eksempel trengs kompetanseheving eller andre virkemidler for at brukeren skal komme i passende arbeid. Tiltaket kan også brukes for personer som er sykmeldte og hvor det er uklart om arbeidstakeren kan komme tilbake til sin vanlige jobb eller om det er annet arbeid som passer bedre.  NAV ønsker å se på hvordan et slikt tiltak best kan gjennomføres slik at det øker sannsynligheten for at de kommer i arbeid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker å utfordre markedet, og da spesielt sosiale entreprenører og ideell sektor, med å bidra inn på dette feltet med sin kompetanse. NAV ønsker nye forslag til løsning basert på det som tiltaksforskriften sier om innholdet i avklaringstiltaket, se lovdata Forskrift om arbeidsmarkedstiltak KAPITTEL_2.

NAV er nysgjerrig på hvordan aktører med andre tilnærmingsmåter tenker. Vi vil høre om nye ideer som legger til rette for økt egenproduksjon og innsats ved hjelp av digitalisering. Vi lurer på hvordan vi kan få en bedre individuell tilpasning og et avklaringstiltak som også bygger selvtillit og gir bedre selvfølelse hos brukerne. Det vi spesielt ser etter er forslag som kan levere en plan for den enkelte bruker som er individuelt utviklet og tilpasset, en plan som understøttes av digitale funksjoner som gir bedre oversikt, eierskap og oppfølging.

Mer om NAV

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale NAV-kontorene. I tillegg til NAV- kontorene er det over hundre spesialenheter. Spesialenhetene løser sentraliserte oppgaver som det ikke er tjenelig å utføre i førstelinja på de enkelte NAV-kontor. Hovedmålene til NAV er: 

 • Få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad 
 • Bidra til et velfungerende arbeidsmarked 
 • Gi rett tjeneste og stønad til rett tid 
 • Gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov 
 • Skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 

Totalt er det ca. 19 000 årsverk. NAV betjener om lag 2,8 millioner av befolkningen som brukere. Etaten forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom pensjoner, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, barnetrygd med mer.

NAV Fylke anskaffer avklaringstiltak til bruk i eget fylke, mens Virkemiddelseksjonen  og Anskaffelsesseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet legger premisser for hvordan disse anskaffes. I 2021 er det til sammen bevilget over 10 milliarder kroner til gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak. Målet med de fleste arbeidsmarkedstiltakene er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. Arbeidsmarkedstiltak skal tildeles ut fra den enkeltes behov for arbeidsrettet bistand.

Se også Kva er NAV?

Markedsmuligheten

NAV er en stor innkjøper av avklaringstiltak, som i stor grad skjer i regionale anskaffelser. Selskaper med gode løsninger på arbeidsavklaring, som kan utvikle funksjonalitet som dekker NAVs behov, vil stå sterkt i fremtidige anskaffelser av denne tjenesten. Utover dette kan man se for seg flere anvendelsesområder for løsningen som blir utviklet. Leverandøren vil få mulighet å presentere løsningen på StartOffs demodag der andre potensielle kjøpere fra offentlig sektor deltar. StartOff vil gi leverandøren en introduksjon til rammeverket rundt offentlige innkjøp.

Prosjektløp

NAV er oppdragsgiver, mens StartOff-teamet bidrar med støtte underveis i prosessen. Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Prosess figur
Prosjektkjøp

Tilgjengelige ressurser underveis i prosessen

 • Prosjektleder i NAV
 • NAVs regionale fagressurser
 • Fasilitator i StartOff (ekspertise på offentlige anskaffelser, startups mm.)

Viktige datoer

 • 20. august – Konkurransen kunngjøres
 • 20. september – Frist for å levere idéskisse
 • 25. oktober – Oppstart fase 2 – Utforske alternativer (varighet 3 uker)
 • 24. november – Oppstart fase 3 – Utvikle løsningen (varighet 15 uker)
 • Mars/april 2022 – Ferdig prosjekt og Demodag

Hvordan delta?

Fristen utløp den 20. september 2021

Dokumenter til konkurransen

Konkurranseregler startoff - NAV
pdf 229.06 KB
Vedlegg 1 Behovsbeskrivelse Unge på vei til jobb
pdf 143.4 KB
StartOff FoU-avtale Unge på vei til jobb
pdf 368.17 KB
Mal idéskisse Unge på vei til jobb
docx 72.48 KB

Mer om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser av utviklingstjenester. StartOff-teamet bistår prosjektene med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis, og relativt rask gjennomføring.

Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord